Glavni grad donio finansijske mjere za ublažavanje posljedica pandemije

Glavni grad donio je set mjera za pomoć maloj privredi, kako bi se ublažile negativne posljedice korona virusa. Gradske vlasti će naknadno procijeniti vrijednost ovih mjera, koje će gotovo sigurno biti milionske.

Glavni grad je u Odluci o ublažavanju finansijskih posljedica korona virusa, kako se zvanično zove set mjera, odredio i šta gradske finansijske vlasti treba da rade u slučaju slabije naplate prihoda.

Najznačajnije mjere za pomoć maloj privredi se sastoji u tromjesečnom oslobađanju od plaćanja gradske zakupnine, avansnom plaćanju u iznosu od 5 odsto izvođačima radova, nešto jeftiniji zakup bašti, odlaganje plaćanja prireza na dohodak fizičkih lica i što je najvažnije obustavljanje prinudne naplate.

Prema Odluci, Sekretarijat za finansije dužan je da prati mjesečno ostvarivanje primitaka i usaglašava izvršenje izdataka sa procentom ostvarenja budžeta, kako bi se održala budžetska ravnoteža. Takođe, sve potrošačke jedinice dužne su da programske aktivnosti odlože za naredni period, a tekuće rashode svedu na najmanju moguću mjeru.

Glavni grad je naložio i rigorozne mjere štednje jer će plaćanje obaveza vršiti u skladu sa procentom ostvarenja prihoda budžeta, a Služba za javne nabavke, tokom važenja naredbi, neće pokretati nove postupke za nabavku razne opreme, osim u slučaju hitnih nabavki, kao i nabavki neophodnih za rad organa i službi i realizaciju kapitalnih projekata od interesa za grad i državu.

Kao podršku privredi Uprava lokalnih javnih prihoda će odložiti plaćanje poreske obaveze po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica, nastale od 1. marta 2020. godine. Period plaćanja će biti sinhronizovan sa dinamikom izmirenja poreza na dohodak fizičkih lica.

Podsjetimo, prirez porezu na dohodak fizičkih lica iznosi 15 odsto od poreske obaveze.

Glavni grad je suspendovao sve vrste prinudne naplate u periodu trajanja pandemije.

Gradske vlasti će omogućiti umanjenje iznosa lokalne komunalne takse, zavisno od slučaja, za postavljanje ljetnje bašte, zatvorene bašte, ostalih privremenih objekata koj i se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo, za period u kojem preduzetnici nijesu koristili prostor na javnoj površini, počev od 15. marta 2020. godine.

Takođe će omogućiti umanjenje iznosa takse za taxi stajališta za period u kojem taksisti nijesu koristili prostor za parkiranje motornih vozila, počev od 19. marta 2020. godine. Biće proporcionalno umanjene i naknade za korištenje opštinskih puteva, kao i proporcionalno umanjenje članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Podgorice.

U Odluci se navodi da će gradske vlasti osloboditi plaćanja zakupnine, na period od 90 dana, zakupce koji imajuzaključene ugovore o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada, osim onih zakupaca koji mogu nesmetano da obavijaju redovnu djelatnost.

Takođe, će odgoditi plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na period od tri mjeseca, kao i naknade za legalizaciju bespravnih objekata, za investitore koji imaju uključene ugovore sa dinamikom plaćanja u ratama.

Za navedeni period neće se obračunavati kamata na kašnjenje dospjelih obaveza. Svim izvođačima radova, koji nijesu u mogućnosti završiti radove u ugovorenom roku, usljed nedostatka materijala i radne snage, će se produžiti rok završetka radova tj. sačiniti aneksi ugovora, kako bi se izbjeglo plaćanje penala po osnovu neispunjenja obaveza utvrđenih ugovorom.

Odobriće se i isplatiti avans u visini do 5 odsto ugovorene vrijednosti radova izvođačima radova za započete objekte, kako bi se održala likvidnost i održao kontinuitet u izvođenju radova. Izvođači su u obavezi da obezbijede bankarsku garanciju u visini odobrenog avansa.

NIŽI POREZ NA NEPOKRETNOST

“Sportski objekti” d.o.o. i “Tržnica i pijace” d.o.o. će osloboditi obaveze plaćanja zakupnine zakupce, na period od 90 dana, koji imaju zaključene ugovore o zakupu poslovnih prostora koji su dati na upravljanje društvu, osim onih zakupaca koji mogu nesmetano da obavljaju redovnu djelatnost.

Poreski obveznici Glavnog grada mogu očekivati i nešto niži porez na nepokretnosti, budući da će Glavni grad koristiti osnovicu za obračun uzeti prosječnu cijenu m2 stana u novogradnji koja je povoljnija za obveznike.

Preduzetnici treba da se obrate Upravi lokalnih javnih prihoda sa zahtjevom za sve vrste umanjenja.

O setu mjera će se izjasniti odbornici gradskog parlamanta 15. maja.

Izvor: CdM

Check Also

Zahtjev za subvencije podnijele 854 kompanije

Zahtjev za subvencionisanje julskih zarada su, u toku prva dva dana primjene programa, podnijela 854 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *