Gradiće se ulica pored Stadiona malih sportova vrijedna 400.000 eura

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je render za izgradnju ulice pored Stadiona malih sportova , radnog naziva “Ulica 17” u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2” procijenjene vrijednosti 400.000 eura.

“Radovi će podarzumijevati pripremne građevinske radove – zasijecanje asfalta na vezi postojeće i nove kolovozne konstrukcije, struganje asfalta na vezi postojeće i nove kolovozne konstrukcije, rušenje postojećih ivičnjaka, rušenje postojećeg trotoara, rušenje postojećeg asfalta, rušenje metalne ograde na betonskom zidu, mašinsko skidanje humusa, mašinski iskop na trasama, mašinska obrada, te nabavka, transport i ugradnja novih površina koja budu uklonjene i ugradnja neophodne saobraćajne signalizacije”, saopšteno je iz PG biroa.

Takođe, po tenderu su predviđeni i zemljani radovi, te betonski radovi, armirački radovi, te radovi na vodovodu – iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u zemljištu. Planirani su i radovi na fekalnoj kanalizaciji, elektroenergetskim instalacijama jake struje, kao i instalacijama javne rasvjete i tk kanalizacije.

Rok izvršenja ugovora je: 60 dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

“Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 17.03.2020. godine do 13 sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2A, preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2A. Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17. marta 2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A”, zaključuju u PG birou.

Foto: Google street view

Check Also

I u krizi depoziti stabilni

Dinamika kretanja depozita tokom godine korespondira sa početkom pandemije, kao i lošijim rezultatima turističke sezone, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *