Savjet za privatizaciju proglasio neuspješnim tender za Institut „Dr Simo Milošević“

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio je danas Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2020. godinu. Ovogodišnji Plan privatizacije uključuje samo metode klasične privatizacije, ali ne i valorizaciju turističkih lokaliteta i privrednih društava zbog novih mogućnosti koje daje nedavno usvojeni Zakon o privatno javnom partnerstvu, saopšteno je iz Vladinog Biroa za odnose s javnošću.

Podsjećamo da je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, krajem marta prošle godine usvojio Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo i ovlastio Tendersku komisiju da sa ponuđačem – konzorcijumom koji čine češka kompanija Philibert.a.s. i crnogorska Vile Oliva d.o.o (vlasništvo biznismena Žarka Rakčevića) započne pregovore o zaključenju ugovora o prodaji.

Tada je saopšteno da je ponuđena cijena za akcije 10 miliona eura, dok investicioni program iznosi 27.944.380 eura (rekonstrukcija i modernizacija objekata, unapređenje usluga i dalji razvoj turističkih i medicinskih kadrova). Tenderom je bilo predviđeno i da u ugovor bude inkorporirana izjava ponuđača o bezuslovnom prihvatanju poštovanja uslova postojećih Kolektivnih ugovora (Opšteg, Granskog i Kolektivnog ugovora kod poslodavca), kao i izjavu da neće zatražiti njihovu izmjenu u periodu od najmanje tri godine od Dana zatvaranja transakcije.

Međutim, Savjet je danas razmotrio i nije prihvatio Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima pregovora za zaključenje ugovora za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala u društvu Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević AD – Igalo sa Predlogom ugovora.

“Savjet je zadužio Tendersku komisiju da donese odluku o proglašenju tendera neuspjelim, što je bio plod duge i konstruktivne diskusije na sjednici. Konstatovano je da jedna dospjela ponuda za kupovinu akcija, nije obezbijedila konkurenciju, te da je došlo do značajnih promjena kako na globalnom tržištu tako i u ekonomskom, finansijskom i pravnom sistemu Crne Gore koje otvaraju nove mogućnosti za valorizaciju nespornog resursa Instituta Dr Simo Milošević. U narednom periodu nadležni resori će razotriti mogućnosti i budući proces vlaorizacije Instituta s obzirom na izuzetan razvojni potencijal koji zdravstveni turizam ima u Crnoj Gori”, naglašavaju u Vladi.

Savjet je predložio Vladi da se ove godine započene priprema i sprovođenje javnih tendera za privatizaciju sljedećih privrednih društava: Hotelska grupa Budvanska rivijera AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja), Castello Montenegro AD – Pljevlja (prodaja akcija), Institut za crnu metalurgiju AD – Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija).

Takođe, predloženo je da se nastavi sa pripremom i sprovođenje javnog tendera za prodaju lokacije bivše vojne kasarne Radoje Dakić na Žabljaku.

Putem berze ponudiće se akcije sljedećih društava: AD Agrotransport– Podgorica, AD Metal produkt – Podgorica, AD Montenegroturist – Budva; Crnagoracoop AD – Danilovgrad, Novi duvanski kombinat AD – Podgorica i Kotor projekt AD – Kotor.

“Savjet je razmotrio i predložio Vladi da usvoji Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2019. godinu sa Izvještajem o realizaciji plana privatizacije za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu. Na Savjetu je konstatovana povećana transparentnost objavljivanjem svih dokumenata na sajtu, što je za posljedicu imalo izrazito smanjenje broja zahtjeva za slobodan pristup informacijama”, navode u Vladi.

Na sjednici je Savjet razmatrao i Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta na lokaciji Kabala for, opština Herceg Novi sa Odlukom o proglašenju tendera neuspjelim, Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija privrednog društva Kontejnerski terminal i generalni terete AD Bar urađen od strane Kontrolora- Ernst&Young Montenegro d.o.o – Podgorica, kao i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi za period 20.12.2018. godine – 30.11.2019. godine.

Savjet se upoznao i sa Informacijom o realizaciji aktivnosti po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa Mediteran Žabljak za 2019. godinu, a razmotren je i Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža Budva, u periodu od 2016-2019. godine.

Razmotran je i zahtjev društva Vektra Boka AD Herceg Novi od 3.12.2019. godine i usvojena četiri prijedloga mišljenja i dvije informacije pripremljene od strane Komisije za imovinska pitanja.

Check Also

Prodati državni zapisi za pet miliona eura

Na drugoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana prodati su državni zapisi za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *