Iz državne uprave želi da ode 1.900 zaposlenih, zaključeno 50 sporazuma

Za sporazumni prestanak rada. uz isplatu otpremnina, prijavilo se 1.579 zaposlenih na centralnom nivou i 322 zaposlena na lokalnom nivou, što ukupno čini oko 1.900 zaposlenih u javnom sektoru, istakla je u razgovoru za Portal Analitika ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

“Ova brojka odgovara broju koji smo dobili iz ranije urađenih anketa. Do ovog momenta zaključeno je 50 sporazuma o prekidima radnih odnosa na lokalnom nivou”, precizirala je Pribilović.

U ovoj godini će se, kako je najavila, nastaviti sa implementacijom Plana optimizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, posebno u okviru mjere zakjučivanje sporazumnih raskida radnih odnosa.

“Mjera ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi, u strogo kontrolisanoj proceduri, dovela je do toga da smo zaustavili trend zapošljavanja u javnoj upravi, ali ne nauštrb ukupne zaposlenosti. U tom smislu, Vlada Crne Gore je mjeru ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi produžila i na ovu godinu”, naglasila je Pribilović.

Ministarka javne uprave je podsjetila da novu organizaciju državne uprave čini čini 29 organa i 17 ministarstava, čime se broj državnih organa smanjio za šest u odnosu na 2018. godinu.

ANALITIKA: Da li su novim Zakonom o državnoj upravi stvoreni uslovi za njenu reorganizaciju?

PRIBILOVIĆ: Prethodnu godinu započeli smo novim zakonskim rješenjima u oblasti organizacije javne uprave. Novim Zakonom o državnoj upravi, koji je stupio na snagu 1. januara 2019., stvoreni su uslovi za potpunu reorganizaciju državne uprave, što je doprinijelo smanjenju organa u sistemu javne uprave.
Posebno me raduje što su ova zakonska rješenja ocijenjena kao dobra od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih partnera, a nedavno smo imali priliku da čujemo od naših evropskih partnera da je naš zakonodavni okvir u oblasti organizacije javne uprave na centralnom nivou bolji od mnogih država članica EU.

Kao što smo više puta saopštili, cilj ovih zakonskih rješenja je bio da se unaprijedi organizaciona struktura, te organizacija državne uprave uskladi sa evropskim standardima i  smanje troškovi jane uprave. Podsjetiću da smo ovim zakonskim rješenjem utvrdili jasnu tipologiju organa državne uprave i jasne linije odgovornosti u sistemu. Po prvi put u sistem državne uprave smo, pored ministarstava i organa uprave, uveli državne agencije i fondove koji vrše poslove državne uprave, pa se na ovaj način organizaciona struktura usaglašava sa EU standardima.

Nakon godinu dana implementacije zakonskih rješenja, moram da istaknem da sam veoma zadovoljna što implementiramo zakon, koji uz optimizaciju broja zaposlenih, treba da dovede do bolje i ekonomičnije uprave.

ANALITIKA: Koliko zaposlenih u javnom sektoru se prijavilo za sporazumni raskid radnog odnosa? Da li se u ovoj godini planiraju jos neke aktivnosti u cilju racionalizacije broja zaposlenih u javnoj upravi?

PRIBILOVIĆ: Prema našim podacima, za sporazumni prestanak rada, uz isplatu otpremnina, prijavilo se 1 579 zaposlenih na centralnom nivou i 322 zaposlena na lokalnom nivou, što ukupno čini oko 1.900 zaposlenih u javnom sektoru.

Ova brojka odgovara broju koji smo dobili iz ranije urađenih anketa. Do ovog momenta zaključeno je 50 sporazuma o prekidima radnih odnosa na lokalnom nivou.

U ovoj godini nastavljamo sa implementacijom Plana optimizacije, posebno u okviru mjere zakjučivanje sporazumnih raskida radnih odnosa. Podsjetiću da zaposleni mogu da se prijavljuju do 31. decembra.

Mjera ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi, u strogo kontrolisanoj proceduri, dovela je do toga da smo zaustavili trend zapošljavanja u javnoj upravi, ali ne nauštrb ukupne zaposlenosti. U tom smislu, Vlada Crne Gore je mjeru ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi produžila i na ovu godinu.

ANALITIKA: Za koliko je smanjen broj državnih organa u odnosu na 2018. u okviru plana optimizacije javne uprave? 

PRIBILOVIĆ: Na predlog Ministarstva javne uprave, a u skladu sa zakonom o državnoj upravi, Vlada je donijela novu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave koja je stupila na snagu početkom 2019. godine. Novu organizaciju čini 29 organa i 17 ministarstava, umjesto dotadašnjih 35 organa i 17 ministarstva, čime se broj organa smanjio za šest.

ANALITIKA: Da li 2,1 milion eura, koliko je EU nedavno izdvojila za reformu javne uprave u Crnoj Gori, spada u sektorsku budžetsku podrsku EU i koliko novca je do sada uloženo u okviru tog programa podrske?

PRIBILOVIĆ: EU je početkom decembra izdvojila dodatnih 2,1 miliona eura prepoznajući oblast reforme javne uprave kao važnu oblast ne samo procesa integracija, već i oblast koja je značajna za naše građane i privredu.

U prethodnom periodu EU je ukupno obezbijedila više od šest miliona eura za reformu javne uprave u Crnoj Gori.  Budžetska podrška EU u oblasti reforme javne uprave rezultat je napretka koji je Vlada Crne Gore ostvarila u u oblasti reformi javne uprave i ispunjavanja obaveza u procesu evropske integracije.
Sredstvima EU finansirani su procesi koji se odnose na reorganizaciju i optimizaciju javne uprave. Trenutno se sprovodi 12 projekata u iznosu od preko 2.8 miliona eura koji imaju za cilj da unaprijede kapacitete javne uprave, prije svega Upravne inspekcije, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zavoda za statistiku Crne Gore.

Jedan od projekata finansiranih sredstvima EU odnosi se na unapređenje kapaciteta javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima, gdje je korisnik Uprava za kadrove. Istovremeno, obezbijeđena je i podrška Upravi za kadrove u cilju ažuriranja i unapređivanja Centralne kadrovske evidencije i povezivanja sa sistemom obračuna zarada Ministarstva finansija.

Iz sredstava EU finansira se infrastrukturni projekat Ministarstva javne uprave sa ciljem unapređenja jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka između državnih registara što je rezultiralo uspostavljem 6 ključnih registara između kojih se vrši razmjena podataka (Centralni registar stanovništava, Centralni registar poreskih obaveznika i osiguranika, registar socijalnih davanja, Obrazovni registar, Registar krivične evidencije itd.). Ovo predstavlja osnovu za povećanje broja elektronskih usluga i unapređenje kvaliteta i pristupačnosti javnih usluga, uz smanjenje ili pojednostavljivanje administrativnih procedura za građane i privredu.

Podrškom EU, takođe, je podstaknuta digitalizacija i razvoj elektronskih usluga na portalu eUprave, te jačanje eDemokratije projektima kao što su “Glas građana – ePeticije”, platformom koja omogućava učešće građana u kreiranju javnih politika sa 3.000 potpisa.

Određena sredstva iz ovog programa su dodijeljena i organizacijama civilnog društva koje su prepoznata kao partneri u procesu reforme javne uprave.

suzanapribilovic4ANALITIKA: Da li je novi Zakon o državnim službenicima doprinio profesionalizaciji javne uprave?

PRIBILOVIĆ: Uvjerena sam da sam donošenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima predstavlja korak više ka evropskom kvalitetu usluga i službeničkog sistema. Podsjetiću da je zadovoljstvo kvalitetom predloženih rješenja upravo iskazala Evropska komisija u Izvještaju o napretku.

Ovaj zakon, uz Zakon o državnoj upravi i Zakon o lokalnoj samoupravi, predstavlja krovni i ključni okvir za upravu koja treba da pruži građanima veći kvalitet usluga.

Podsjetiću da smo ovim zakonskim rješenjima značajno unaprijedili normativni okvir za uspostavljanje sistema zasluga pri zapošljavanju i napredovanju u karijeri, posebno kada je riječ o starješinama organa i licima iz kategorije visokorukovodnog kadra. Na taj način napravljen je krupan korak u pravcu profesionalizacije javne uprave, te ojačan princip depolitizacije po ugledu na evropska iskustva i pozitivne evropske prakse

Posebno sam zadovoljna što smo uveli elektronsko testiranje za rad u državnim organima koje obuhvata provjeru znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija u zavisnosti od kategorije, što za rezultat ima izbor najkompetentnijih kandidata. Ojačan je i mehanizam Kadrovskog plana kojim se planira broj zaposlenih, promjene u kadrovskoj strukturi i druga strateška pitanja upravljanja kadrovima u skladu sa budžetskim i strateškim planiranjem rada Vlade.

ANALITIKA: Koliko elektronskih usluga je trenutno dostupno na portalu euprave? Koje institucije su zastupljene na tom portalu?

PRIBILOVIĆ: Portal eUprave trenutno pruža 584 usluge za građane i privredu iz nadležnosti 50 institucija. Portal eUprave omogućava elektronske transakcije između uprave i pravnih lica, umanjuje birokratiju i pojednostavljuje postupke. U posljednje tri godine porastao je broj usluga na portalu eUprave za privredu za 49 usluga.

U saradnji sa Ministarstvom finansija na portalu eUprave uspostavljen je elektronski registar licenci različitih državnih organa na kojem se trenutno nalazi 370 licenci za koje su nadležne 23 institucije. Cilj je povećanje transparentnosti i pojednostavljenje postupka licenciranja, te dobijanje informacija na jednom mjestu.

ANALITIKA: Kako se u praksi pokazao sistem elektronske provjere sposobnosti kandidata koji zasnivaju radni odnos u javnoj upravi?

PRIBILOVIĆ: Po prvi put uspostavljen je sistem elektronske provjere sposobnosti kandidata koji zasnivaju radni odnos u javnoj upravi. Sistem funkcioniše, sam proces je takav da aplikanti dobijaju pitanja koja izabacuje softver, te je obezbijeđena puna transaprentnost prilikom zapošljavanja. Posebno me raduje što je, uz podršku Evropske unije, ovaj sistem uspostavljen i na lokalnom nivou.

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.