Formira se Agencija za investicije, za krupne ugovore neće se tražiti saglasnost Skupštine

Shodno novom zakonu, formiraće se Agencija za investicije, a novitet je da dugoročne ugovore o privatno-javnom partnerstvu neće aminovati parlament…

Skupština će se, nakon završene rasprave, uskoro izjasniti o Predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), koji je pripremilo Ministarstvo finansija.

Predlogom zakona se, kako ističu predlagači, daje sistematsko uređenje politike javno-privatnog partnerstva i ispunjava obaveza usklađivanja sa EU Direktivom o dodjeli ugovora o koncesijama.

PREDLOG PRIPREMAN GODINAMA

Predlog zakona o JPP pripreman je godinama, a na aktuelni tekst predloga Evropska komisija je dostavila svoju saglasnost na dalju proceduru usvajanja. Na tekst predloga dobijene su i sugestije koje su implementirane, od strane Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskog ekespertskog centra za javno-privatno partnerstvo (EPEC), kao i Međunarodne finansijske institucije (IFC).

„Ključni projekti po ovom modelu očekuju se u dijelu infrastrukturnih ulaganja u sektorima saobraćaja, obrazovanja, zdravlja, ali i manji projekti u dijelu komunalnih djelatnosti. U svim oblastima prepoznatim predmetom zakona, realizacija projekata ima za cilj diversifikaciju rizika ulaganja između države i privatnog partnera, ali i povećavanje kvaliteta javne usluge bez koje na kraju nema zadovoljenja osnovnih uslova dobrog JPP projekta“, kazala je v.d. generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija, Jelena Jovetić, nakon usvajanja predloga zakona na Vladi u oktobru.

AGENCIJA NOVI ORGAN

Predlogom zakona se uvodi novina u dijelu institucionalnog okvira, kreiranjem novog tijela– Agencije za investicije Crne Gore.

Agencija, kojom će upravljati direktor i tročlani upravni odbor, biće, između ostalog, zadužena za obavljanje stručnih poslova na promociji investicionih mogućnosti Crne Gore, praćenje realizacije investicija, davanje sugestija, mišljenja i predloga javnom partneru i javnim naručiocima u vezi s javno-privatnim partnerstvom i drugim oblicima investiranja; praćenje statusa i dinamike realizacije projekata javno-privatnog partnerstva i drugih razvojnih projekata; vođenje registra projekata javno-privatnog partnerstva i zaključenih ugovora o javno-privatnom partnerstvu i o koncesijama, vođenje evidencije stranih investitora i stranih investicija, podsticanje ekonomskog razvoja kroz privlačenje direktnih investicija u proizvodni sektor ili sektor usluga; predlaganje modaliteta valorizacije razvojnih resursa; pripremu i ocjenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa, nadzor u pripremi i praćenje realizacije prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Jovetić je, tokom skupštinske rasprave o predlogu, kazala da je njegov osnovni cilj da se zaštiti javni interes. Iz opozicije su, međutim, zamjerili što se koncesioni ugovori označavaju oznakom tajnosti, ističući da se od Skupštine ubuduće neće tražiti saglasnost na ugovore o privatno-javnom partnerstvu kojima se državna imovina daje u zakup na period duži od 30 godina i na ugovore koji su veći od 150 miliona eura.

GDJE JE OVDJE SKUPŠTINA

„Jasno piše šta je predmet javno-privatnog partnerstva. Predmet su putevi, željeznička infrastruktura, aerodromi, luke i dobra od strateškog značaja, koja se daju u koncesiju mimo očiju građana Crne Gore i, što je najstrašnije, ti koncesioni ugovori označeni su oznakom tajnosti. Zašto ako je sve u skladu sa javnim interesom? Ovim zakonom se derogira uloga Skupštine. Dokaz za to je član 68 – „Za ugovore o javno-privatnom partnerstvu koji se dodjeljuju na rok duži od 30 godina, naručilac, prije zaključenja, ugovor dostavlja organu državne uprave nadležnom za kontrolu državne pomoći, radi davanja mišljenja. Gdje je ovdje Skupština? Nema je. Znamo da po zakonu kad je duži rok od 30 godina da mora saglasnost dati Skupština“. saopštila je predsjednica SDP-a, Draginja Vuksanović Stanković u parlamentu, kritikujući i predloženo rješenje po kojem se ugovor o javno-privatnom partnerstvu može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka dodjele.

Kako se definiše početnim članovima predloga zakona, javno-privatno partnerstvo je dugoročni ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera zasnovan na podjeli resursa i rizika u cilju povećanja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i izvođenja javnih radova.

JAVNI PARTNER

Javni partner može biti Skupština ili Vlada Crne Gore, nadležni organ lokalne samouprave, kao i privredna društva i pravna lica koja obavljaju djelatnost od javnog interesa za projekte javno-privatnog partnerstva male vrijednosti.

Privatni partner je ponuđač čija je ponuda izabrana u postupku dodjele ugovora i s kojim je zaključen ugovor o javno-privatnom partnerstvu.

Predmet javno-privatnog partnerstva mogu biti izgradnja, održavanje i korišćenje ili rekonstrukcija i modernizacija (ili samo korišćenje) puteva, putnih i pratećih objekata, željezničkih pruga, objekata vazdušnog saobraćaja i aerodroma; telekomunikacionih objekata, odnosno elektronskih komunikacionih mreža, objekata zdravstvenih, obrazovnih ustanova i ustanova kulture; komunalne infrastrukture, radio-frekvencija, širokopojasnih servisa; sportskih i rekreativnih objekata i objekata kulture; žičare; socijalno stanovanje; turizam i ugostiteljstvo; javno osvjetljenje; slobodne ekonomske zone i industrijski parkovi; energetska efikasnost; izgradnja, održavanje i korišćenje ili rekonstrukcija i modernizacija ili samo korišćenje infrastrukture koja se odnosi na proizvodnju, prenos ili distribuciju energije ili energenata, izgradnja i rekonstrukcija mreža javne infrastrukture, koje se odnose na proizvodnju, prenos ili distribuciju vode za piće ili upravljanje tim mrežama, lovstvo; drugi javni objekti i usluge u skladu sa zakonom.

„Predmet javno-privatnog partnerstva mogu biti i socijalne i druge usluge, naročito administrativne, društvene, zdravstvene, obrazovne i usluge u vezi s kulturom i s njima povezane usluge; usluge socijalne i dječje zaštite u skladu sa zakonom, usluge iz oblasti socijalnog osiguranja u skladu sa zakonom; hotelijerske i ugostiteljske usluge i pravne usluge“, precizirano je u predlogu zakona.

Ministar finansija Darko Radunović nedavno je u intervjuu Portalu Analitika rekao da će se po modelu javno-privatnog partnerstva najvjerovatnije graditi druga dionica auto-puta Bar–Boljare. Takođe, po ovom modelu bi trebalo da se krene u dugo najavljivanu privatizaciju javnih komunalnih preduzeća u Crnoj Gori.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Kako Biden planira da transformiše ekonomiju: Opraštanje studentskih kredita, 5 miliona novih radnih mjesta

Joe Biden položio je zakletvu i postao novi predsjednik SAD. Tokom svoje kampanje dao je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *