Kako da blokirate marketinške pozive i poruke

Agencija za elektronske komunkacije i poštansku djelatnost je uspostavila registar “NE ZOVI ME” u elektronskom obliku. Registar sadrži telefonske brojeve i e-mail adrese korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga.

Upis ili brisanje podataka u Registar na osnovu zahtjeva korisnika obavlja, bez naknade, operator sa kojim korisnik ima zaključen pretplatnički ugovor. Korisnik elektronskih komunikacionih usluga koji ne želi da prima elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga podnosi zahtjev za upis u Registar operatoru, sa kojim korisnik ima zaključen pretplatnički ugovor, na neki od slijedećih načina:

– dostavljanjem zahtjeva putem pošte ili u poslovnici operatora;

– dostavljanjem zahtjeva, putem elektronske pošte sa adrese koja je prethodno registrovana kod operatora kao adresa elektronske pošte korisnika koji podnosi zahtjev;

– slanjem SMS-a sa porukom: Prijava na broj 14876, sa telefonskog broja korisnika koji se želi upisati u Registar.

U slučaju kada su njegov korisnički broj odnosno e-mail adresa upisani u registar ,,Ne zovi me”, a korisnik hoće da nastavi da prima elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga, tada korisnik podnosi operatoru zahtjev za brisanje iz Registra na neki od slijedećih načina

– dostavljanjem zahtjeva putem pošte ili u poslovnici operatora;

– dostavljanjem zahtjeva, putem elektronske pošte sa adrese koja je prethodno registrovana kod operatora kao adresa elektronske pošte korisnika koji podnosi zahtjev;

– slanjem SMS-a sa porukom: Odjava na broj 14876, sa telefonskog broja korisnika koji se želi upisati u Registar.

Telefonski broj odnosno e-mail adresu za koji je podnijet zahtjev operator je dužan da upiše u Registar u roku od 2 radna dana od dana prijema ispravnog zahtjeva korisnika.

Pristup podacima iz Registra će imati sva zainteresovana lica.

Upotreba automatskih govornih uređaja bez ljudskog posredovanja (pozivni automati), faks aparata ili elektronske pošte, uključujući SMS ili MMS, za pozive prema korisniku, radi direktnog marketinga, dozvoljena je samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika. Lice koje šalje ili u čije ime se šalju  elektronske poruke ili upućuju telefonski pozivi radi direktnog marketinga dužno je da obezbijedi saglasnost korisnika odnosno da prije njihovog slanja provjeri status korisnika u Registru. Upis u Registar “NE ZOVI ME” povlači sve prethodno date saglasnosti, tako da se prema telefonskim brojevima i e-mail adresama koji se nalaze u Registru ne smiju upućivati elektronske poruke odnosno telefonski pozivi u svrhu direktnog marketinga

Više informacija možete dobiti na adresi nezovime.ekip.me ili u poslovnicama operatora.

Check Also

Prosječna zarada u junu 530 eura

Prosječna zarada (bruto) u junu u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *