Nema zapošljavanja u državnim organima i javnim ustanovama do 1. marta

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru. Državni organi i javne ustanove čiji je osnivač država zaduženi su, a sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave je preporučeno da obustave zapošljavanje zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme do 1. marta 2020. godine.

Kako je saopšteno iz Vlade, predviđen je i izuzetak – biće moguće zasnovati radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme uz saglasnost Užeg kabineta Vlade.

Ministarstvo javne uprave je zaduženo da do 1. marta 2020. godine dostavi Vladi objedinjeni izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020 za III i IV kvartal 2019. godine.

“Izmijenjenom Odlukom propisano je da se Sporazum o prestanaku radnog odnosa ne može zaključiti sa zaposlenim koji obavlja poslove koji su od posebnog značaja za nesmetano i redovno vršenje poslova neophodnih za ostavarivanje nadležnosti organa, odnosno pravnog lica u kome je zaposleno to lice. Takođe je propisano da se na radno mjesto zaposlenog kojem je prestao radni odnos u skladu sa Odlukom ne može zaposliti drugo lice, te da se to radno mjesto ukida izmjenom akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u roku od 30 dana, od dana isplate otpremnine”, navode u Vladi.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o privrednim društvima sa Izvještajem s javne rasprave.

“Izradi novog zakona se pristupilo usljed nedostataka važećeg akta, kao i potrebe potpunog usklađivanja sa legislativom Evropske unije u dijelu harmonizacije nacionalnih kompanijskih prava i staranju uslova za adekvatan razvoj unutrašnjeg tržišta, kao ključnog mehanizma, ali i postignuća evropskih ekonomskih integracija. Predloženim zakonom se detaljnije i preciznije regulišu pitanja osnivanja, upravljanja, restrukturiranja, prestanka privrednih društava i druga pitanja od značaja za njihovo funkcionisanje”, naglasili su.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne gore Evropskoj uniji 2019-2020 za I, II i III kvartal 2019. godine. Za prva tri kvartala tekuće godine, od ukupno 195 obaveza, ispunjeno je 128, odnosno 66 odsto realizacije.

“Kada je riječ o zakonima i podzakonskim aktima, od 137 realizovano je 76, ili 55 odsto. Pored toga, od 58 strategijskih dokumenata, ispunjeno je 52, odnosno 90 odsto”, navodi se u saopštenju.

Vlada je prihvatila Koncept podrške Crne Gore savezničkim snagama (HNS).

“Podrška zemlje domaćina (Host Nation Support – HNS) predstavlja civilnu i vojnu pomoć pruženu u miru, u slučajevima prirodnih i tehničko – tehnoloških i ekoloških nesreća, za vrijeme kriza i za vrijeme sukoba, od strane zemlje koja je domaćin savezničkim snagama i organizacijama koje su smještene na njenoj teritoriji, koje sprovode operaciju na ili sa njene teritorije, ili kroz nju samo prolaze.

Cilj Koncepta je definisanje osnovnih okvira za sprovođenje podrške Crne Gore kao zemlje domaćina u skladu sa doktrinarnim dokumentima NATO-a i propisima u Crnoj Gori, kao i obezbjeđenje međusobne usklađenosti civilnog i vojnog dijela podrške sa dokumentima odbrambenog planiranja”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o Memorandumu o razumijevanju koji se odnosi na organizaciju, administraciju i finansiranje Međunarodne škole u SHAPE i prihvatila Memorandum.

“Po ugledu na ostale NATO članice koje su procijenile da je ovaj vid školovanja najefikasniji i najisplativiji, Crna Gora će potpisivanjem ovog Memoranduma omogućiti vojno-diplomatskim predstavnicima da budu uključeni u rad školskih odbora i komiteta za budžetska pitanja i na taj način će učestvovati u procesu donošenja odluka kada su u pitanju politike škole. Na taj način bi se, između ostalog, omogućilo da djeca crnogorskih vojno-diplomatskih predstavnika apliciraju za stipendije u toku završne godine školovanja”, ističu u Vladi.

Usvojena je i Informacija o realizaciji mjera iz Šengenskog akcionog plana u oblasti izgradnje i rekonstrukcije graničnih prelaza i objekata Sektora granične policije.

“Prilikom predstavljanja izvještaja navedeno je da se program sektorske direktne budžetske podrške za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom uspješno sprovodi. Posebno je naglašeno da je u 2018. godini, eksterna evaluacija Evropske komisije procijenila da je ispunejno 100 odsto indikatora za uplatu II tranše, što Crnu Goru čini jedinom državom korisnicom ovog programa koja je ispunila sve postavljene ciljeve, zahvaljujući uloženim naporima i postignutim rezultatima svih sudionika u ovom procesu. Na kraju rasprave je zaključeno da se isto očekuje i kada je riječ o uplati III tranše, pri čemu su evaluatori pozitivno ocijenili napore uložene u realizaciji mjera iz ŠAP-a u prethodnoj godini”, saopštili su iz Vlade.

U sklopu sveukupnih napora na planu borbe protiv trgovine ljudima, Vlada je usvojila Odgovore na Upitnik ekspertske grupe Savjeta Evrope GRETA u okviru trećeg kruga evaluacije impelmentacije Konvencije SE za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori.

Usvojena je i Industrijska politika Crne Gore 2019-2023 sa Izvještajem sa javne rasprave.

“Ključni cilj donošenja ovog dokumenta je uspostavljanje strateškog okvira i prioriteta za industrijski razvoj, kroz planiranu podršku i implementaciju mjera radi promovisanja internacionalizacije domaćih preduzeća, implementacije inovacija i novih tehnoloških rješenja u industriji, razvoja resursno efikasnije ekonomije i dobrog upravljanja životnom sredinom, kako bi se kreirale veće dodate vrijednosti u svim fazama razvoja preduzeća i jačanja međunarodno konkurentne industrije.

U skladu sa tim, utvrđeni su sljedeći strateški ciljevi: unapređenje infrastrukture i poslovnog ambijenta za efikasniji industrijski razvoj; unapređenje investicija i finansija za modernizaciju industrije; podsticanje inovacija, transfera tehnologije i razvoja preduzetništva i unapređenje pristupa tržištu. Radi ostvarivanja navedenih strateških ciljeva, donijet je i Akcioni plan za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore 2019 – 2023 s Izvještajem sa javne rasprave”, pojasnili su u Vladi.

Nivo sive ekonomije se smanjuje, ali da je i dalje prisutna u svim oblicima

Vlada je usvojila Izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije.

“Izvještaj sadrži pregled aktivnosti u okviru svake nadležne institucije ponaosob, kao i predlog mjera za dalje suzbijanje sive ekonomije. Tokom rasprave je zaključeno da se nivo sive ekonomije smanjuje, ali da je i dalje prisutna u svim oblicima, dok su zaključcima nadležne institucije obavezane da nastave sa sprovođenjem mjera na daljem suzbijanju ove pojave”, dodaje se u saopštenju Vlade.

Donijeta je Odluka o izradi Lokalne studije lokacije “Lučice”, opština Budva, čiji je osnovni cilj obezbjeđivanje uslova za razvoj turizma na ovom području, uz poštovanje principa uređenja, zaštite i održivog korišćenja prostora.

“Programskim zadatkom je definisano da vizija razvoja prostora u obuhvatu LSL treba da prati viziju razvoja primorskog regiona, koji, kao važan prostorni, ekonomski, i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale. U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom. Za LSL radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu”, naglasili su u Vladi.

U skladu sa Strategijom razvoja energetike do 2030. godine, Vlada je utvrdila Nacrt Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici s Programom održavanja Javne rasprave.

“Javna rasprava će trajati 30 radnih dana od dana oglašavanja u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje i distribuira na teritoriji Crne Gore i na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma. DPP Komarnica treba da obezbijedi jasnu viziju budućeg razvoja ovog prostora, kao područja od posebnog značaja za izgradnju infrastrukturnih objekata, na korist lokalnih zajednica i Crne Gore, čime se stvaraju planske pretpostavke za realizaciju važnog hidroenergetskog objekta. Prema programskom zadatku, cilj je da se mogući negativni uticaji sagledaju i svedu na najmanju mjeru, a pozitivni efekti iskoriste za intenzivniji razvoj”, dodaje se u saopštenju.

Utvrđen je i Nacrt izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije „Mihinja“u Podgorici s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Crnja i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama.

“S tim u vezi Vlada je prihvatila i Ugovor sa kompanijom „DEKAR“ d.o.o., Podgorica o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana „Crnja“, „Ljubaštica“i „Crni potok“ na vodotoku Crnja, kojim se mijenja raniji Ugovor, zaključen 2008. godine.

U Informaciji se podsjeća da je Vlada na sjednici održanoj 20.12.2018. godine, u namjeri da na jedinstven način reguliše uticaj potencijalno spornih okolnosti na prava i obaveze ugovornih strana u koncesionim ugovorima, donijela Zaključak kojim je odlučila da se, u onim slučajevima gdje takva potreba postoji, sa koncesionarima zaključi izmijenjeni ugovor o koncesiji, kako bi se redefinisali i preciznije uredili određeni aspekti postojećih koncesionih odnosa. Budući da je Vlada, u cilju unifikacije postojećih koncesionih odnosa, utvrdila tipski ugovor za koncesiju za izgradnju malih hidroelektrana, pripremljen je i konkretni predlog ugovora”, navodi se u saopštenju.

Vlada je, između ostalog, donijela i Akcioni plan za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije (2019-2024), za 2019. i 2020. godinu, kojim je utvrđeno pet operativnih ciljeva i 39 aktivnosti.

“Svi operativni ciljevi praćeni su odgovarajućim indikatorima učinka u smislu početne vrijednosti 2018. i projekcija u vidu ciljne vrijednosti 2020. i ciljne vrijednosti 2024. godine”, zaključuju u Vladi.

Check Also

Prava slika vašeg organizma u rukama stručnjaka

Kompletna radiološka dijagnostika za vas i vašu porodicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *