Intervju – Ivan Mrvaljević: Elektroprivreda predstavila veliki petogodišnji ciklus investicija

U saradnji sa Elektroprivredom Srbije radimo na izradi idejnog projekta izgradnje HE Komarnica. Deflnisano je tehničko rješenje koje je u potpunosti ekološki prihvatljivo i koje ni na koji način neće ugroziti kanjon Nevidio, naveo je izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering EPCG Ivan Mrvaljević

Elektroprivreda će ubrzo sa austrijskom kompanijom Ivicom holding GmbH potpisati ugovor o zajedničkom razvoju projekta o izgradnji vjetroelektrane Gvozd, najavio je u intervjuu Pobjedi izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering EPCG Ivan Mrvaljević.

Skupština akcionara EPCG je krajem avgusta donijela oduku o izgradnji te VE, a Mrvaljević je poručio da je čitav proces bio transparentan i da je apsolutno sve u vezi tog projekta urađeno u skladu sa zakonima i statutom EPCG.

POBJEDA: EPCG je najavila i otpočela sa novim ciklusom investicionih projekata, što je cilj tih projekata?

MRVALJEVIĆ: U prošloj godini otpočeli smo veliki petogodišnji ciklus investicija čija implementacija je uveliko u toku. Rekonstrukcijom i modernizacijom postojećih objekata omogućićemo stabilan rad i produženje radnog vijeka elektrana, a uvođenjem naprednih tehnologija i savremenih informacionih sistema upravljanja obezbijediće se njihova automatizacija u cjelini i stvoriti mogućnosti pružanja sistemskih i pomoćnih usluga kako za EES Crne Gore tako i na regionalnom tržištu. Kao jedan od najvećih prioriteta razvoja u narednom periodu prepoznata je potreba za diversifikacijom proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, prije svega sunca i vjetra. Upravo će izgradnja novih proizvodnih objekata dovesti do povećanja konkurentnosti i znatno unaprijediti mogućnosti za trgovinu električnom energijom.

POBJEDA: Skupština akcionara EPCG krajem avgusta je donijela odluku o izgradnji vjetroelektrane Gvozd. Kada očekujete konkretnije rezultate o tom projektu?

MRVALJEVIĆ: EPCG će ubrzo potpisati sa kompanijom Ivicom holding GmbH iz Austrije ugovor o zajedničkom razvoju projekta o izgradnji te VE u skadu sa odlukom skupštine akcionara. Planirana je izgradnja VE snage 50 MW, očekivane godišnje prozvodnje od oko 150 GWh. Očekivani početak izgradnje je proljeće 2021. godine, trajanje radova 18 mjeseci, dok je puštanje elektrane u probni rad predviđeno za jesen 2022. godine

POBJEDA: Na skupštini akcionara ali i u dijelu javnosti, nakon te odluke, bilo je dileme oko eventualne transparetnosti tog projekta? Da li je sve urađeno u skladu sa pravnim normama i zakonima?

MRVALJEVIĆ: Naravno, apsolutno sve je urađeno u skladu sa zakonima Crne Gore i Statutom EPCG. Počev od prostorno-planskog aspekta a uvažavajući činjenicu da je izgradnjom VE Krnovo iskorišćen samo dio vjetropotencijala Krnovske visoravni u cilju definisanja uslova za usaglašeno korišćenje raspoloživih prirodnih resursa, u funkciji valorizacije energije vjetra, poljoprivrednog i šumskog zemljišta izrađena je i usvojena u julu 2018. godine lokalna studija lokacije ,,Gvozd. Ivicom holding GmbH je renomirana kompanija koja je u učestvovala i u izgradnji VE Krnovo čija je izgradnja finansirana od strane francuske finansijske institucije Proparco i njemačkog KfW IPEX-a i koja u ovom trenutku vodi sve aktivnosti vezano za izgradnju VE Gvozd. U prethodnih pet godina upravo su vršenja mjerenja i analizirana korelacija sa VE Krnovo, urađene dvije studije vjetropotencijala, idejno rješenje vjetrolektrane i proveden jednogodišnji monitoring ptica i slijepih miševa na cijeloj lokaciji. U konačnom je u poceduri vođenom pred Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine Ivicom i dobio saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat. U ovom trenutku shodno Ugovoru o zajedničkom razvoju projekta predstavljenom akcionarima, EPCG ulazi u projekat kao manjinski partner dok je Ivicom već riješio značajan dio imovinsko-pravnih odnosa za potrebe projekta, a shodno zakonu potencijalno korišćenje zemlje u državnom vlasništvu biće regulisano ugovorom o zakupu nakon sprovođenja odgovarajuće procedure, dakle krajnje transparentno. Upravo su Ugovorom o zajedničkom razvoju projekta i definsani uslovi nakon čijeg ispunjenja EPCG može preuzeti većinsko upravljanje projektom, pristupiti izgradnji i postati 100 postotni vlasnik VE Gvozd, a to su sprovođenje svih nabavki opreme za vjetropark u skladu sa postupkom neke od međunarodnih finansijskih insitucija i zaključenje ugovora o zajmu sa nekom od istih. Pored dobijanja povoljnih finansijskih uslova za realizaciju projekata, primjena kako dobre inženjerske prakse tako i transparentnih i kompetetivnih postupaka nabavki upravo su jedan od ključnih razloga za uspostavljanje saradnje. U toku su pregovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj vezano za finansiranje projekta. U konačnom, kako bih i otklonio sve sumnje oko transparentnosti procesa, upravo će u narednom periodu i sve pomenute nabavke opreme biti transparentno sprovedene dok će i sam Ugovor o kreditu sa EBRD-om ili nekom drugom međunarodnom finansijskom institucijom biti opet predmet odobrenja skupštine akcionara i javnost će biti upoznata sa njim.

POBJEDA: Kako u aktualnom trenutku EPCG gleda na realizaciju velikih hidroenergetskih projekata?

MRVALJEVIĆ: U saradnji sa Elektroprivredom Srbije radimo na izradi idejnog projekta izgradnje HE Komarnica, posao je povjeren konzorcijumu Energoprojekt Hidroinženejring i Institut Jaroslav Černi iz Beograda. Definisano je i tehničko rješenje koje je u potpunosti ekološki prihvatljivo koje ni na koji način neće ugroziti kanjon Nevidio i koje će nakon višedecenijskih istraživanja omogućiti da se pristupi realizaciji tog projekta. Svakako nas očekuje i definsanje optimalnog modela realizacije projekta i njegovog finansiranja.

Opširnije u Pobjedi

Check Also

Kineska spoljna trgovina motor ekonomskog oporavka sveta

Ukupna vrijednost trgovinske razmjene Kine tokom prošle godine dostigla je rekordno visoku vrijednost, pokazao je …

One comment

  1. samo prazna slova… ništa nije rečeno… a neuspješni ckl mora da bude na braniku ruženja dobrog i konkurentnog poslovnog okruženja u CG…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *