Građani nedovoljno koriste portal e-uprave

Vlada je nedavno usvojila Analizu stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje.

Analiza je dala pregled trenutnog stanja elektronskih usluga koje pružaju organi državne uprave. Analizom su prepoznate i ključne barijere, ali i predlog mjera za njihovo prevazilaženje.

Mapiranje poslovnih procesa u institucijama, prepoznavanje softverskih alata i tehnologija koje su na raspolaganju, te kreiranje internih procedura koje će omogućiti efikasno praćenje i obradu svih zahtjeva u elektronskom obliku, prije svega na portalu e-uprave na kojem funkcioniše najveći broj usluga, samo su neke od mjera koje treba uzeti u obzir kada se govori o digitalizaciji u oblasti pružanja usluga.

U analizi se ističe da gotovo sva istraživanja pokazuju da mali procenat građana poznaje portal e-uprave (20-22%) i da još manje generalno koristi e-usluge javne administracije (5-7%). Sa druge strane, organi u određenoj mjeri, makar u inicijalnoj fazi uspostavljanja, promovišu e-servise koje kreiraju nezavisno od portala e-uprave.

„Shvatajući važnost  adekvatnog praćenja svih e-usluga jednog organa, Vlada je zadužila sva ministarstva i druge organe uprave da imenuju lica koja će biti zadužena da prate i podstiču razvoj e-usluga iz njihove nadležnosti i da o preduzetim aktivnostima izvještavaju Ministarstvo javne uprave na mjesečnom nivou. Nakon vrlo malog odziva organa, koji u predviđenom roku od 15 dana nisu poslali izvještaje, Ministarstvo javne uprave je uputilo poziv svim organima da dostave informacije iz predmetnog zaključka“, navodi se u dokumentu.

Vlada dala zaduženja ministarstvima za razvoj eUprave

U zaključcima dokumenta se zadužuju ministarstva zdravlja, za ljudska i manjinska prava, vanjskih i unutrašnjih poslova, saobraćaja, prosvjete i drugi organi uprave koji nijesu dostavili informacije o preduzetim aktivnostima na razvoju i promociji e-uprave da ih, u roku od 15 dana, dostave Ministarstvu javne uprave.

Takođe, zadužuju se ministarstva odbrane, finansija, ekonomije, poljoprivrede i ruralnog razvoja, rada i socijalnog staranja i drugi organi uprave koji nisu dostavili imenovanje i mjesečne izvještaje o preduzetim aktivnostima na razvoju i promociji e-uprave da, u roku od 20 dana, imenuju osobe i dostave informacije Ministarstvu javne uprave.

Ministarstvo javne uprave zadužuje se da, u roku od 15 dana, na portalu e-uprave sačini upitnik i formu izvještaja u obliku elektronske usluge koju bi koristila imenovana lica za podnošenje mjesečnih izvještaja.

Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da, do kraja 2019. godine, u saradnji sa Upravom za kadrove, realizuje obuke zaposlenih u javnoj upravi za primjenu propisa iz oblasti elektronskog poslovanja koji su neophodni za razvoj e-uprave.

Zadužuju se ministarstva pravde, ekonomije, unutrašnjih poslova, prosvjete, nauke, poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivog razvoja i turizma, rada i socijalnog staranja, finansija, zdravlja, Uprava carina, Poreska uprava, koji imaju predstavnike u radnom timu za razvoj e-usluga da, do kraja 2019. godine, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, sprovedu aktivnosti na uspostavljanju novih usluga koje su prepoznali ovom analizom.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo javne uprave da, do kraja 2019. godine, realizuju sve aktivnosti na uspostavljanju servisa za upis djece u osnovne škole i predškolske ustanove, kako bi ovaj servis bio aktivan na portalu e-uprave u 2020. godini.

Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da, u roku od 30 dana, napravi dinamički plan aktivnosti koje podrazumijevaju održavanje sastanaka sa svim ministarstvima, sa ciljem definisanja daljih aktivnosti u razvoju e-usluga iz njihove nadležnosti.

Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da kontinuirano radi na unapređenju svih alata i sistema neophodnih za implementaciju e-usluga, kako u funkcionalnom tako i u tehničko-tehnološkom smislu. Radni tim se zadužuje da nastavi aktivnosti na realizaciji mjera za unapredjenje stanja e-usluga, a Uprava za imovinu da stvori uslove  za obezbjedjenje prostora za smještaj jedinstvenog informacionog sistema za potrebe organa državne uprave.

Fale ulaganja u IT sektor u javnoj upravi

U analizi se naglašava da nedovoljno poznavanje relevantnih propisa iz oblasti elektronskog poslovanja dovodi do nerazumijevanja upotrebe elektronskog potpisa, te njegovim izjednačavanjem sa svjojeručnim potpisom i pečatom, prije svega od strane službenika u javnoj upravi.

„Takođe, postoji otpor u sprovođenju odredbi Zakona o upravnom postupku, naročito kada propisi kojima se uređuju upravne oblasti iz nadležnosti organa, ne prepoznaju elektronsko poslovanje na način kako to propisuje Zakon o elektronskoj upravi i čitav niz zakona koji uređuju ovu oblast. Specifičnost propisa koji se generalno bave IT sektorom dovodi do nerazumijevanja i otpora kod zaposlenih koji nisu IT struke. Zbog toga je edukacija zaposlenih u javnoj upravi, predstavljanje svih relevantnih propisa i njihove primjena, od izuzetne važnosti“, konstatuje se u dokumentu.

Ministarstvo javne uprave je u saradnji sa Upravom za kadrove usaglasilo predlog obuka koje će biti organizovane u drugoj polovini ove godine, nakon usvajanja novih zakonskih rješenja.

„Kao najava ovih aktivnosti, ali i afirmacija e-uprave, u saradnji sa Upravom za kadrove planirana konferencija pod nazivom „Javna uprava u Crnoj Gori u procesu digitalizacije: izazovi i perspektive“ koja ima za cilj širenje svijesti kod mvisokorukovodnog kadra o razvoju e-uprave. Navedene obuke planirane su i za predstavnike lokalnih samouprava“, precizirano je u dokumentu.

Ističe se da dinamika razvoja novih elektronskih usluga, uključujući i ažuriranje i unapređenje postojećih, direktno zavisi od kapaciteta stručnog kadra u organima i drugih neophodnih resursa.

„Treba naglasiti da je početni korak spremnost da se digitalizuje kompletan proces pružanje usluga i time građanima i privredi olakša postupak pred organima. Sa druge strane, članovi radnog tima su bili jednoglasni u ocjeni da nedostatak adekvatnih ljudskih resursa u IT sektoru znatno otežava procese razvoja e-uprave. Činjenica da praćenje svih e-usluga iz nadležnosti organa, njihov razvoj i ažuriranje nisu jedini poslovi koje IT stručnjaci obavljaju u pojedinim organima, stvara rizike za održivost postojećih IT sistema i dinamiku razvoja euprave. IT kadar je deficitaran, nedovoljno se ulaže u edukaciju zaposlenih koji moraju biti u toku sa rastućim trendom razvoja informacionih tehnologija, dok je kvalitetan kadar teško zadržati zbog nepostojanja adekvatnih mehanizama nagrađivanja. Problem predstavlja i neadekvatno delegiranje poslova unutar institucija, jer se u dijelu aktivnosti na afirmaciji usluga iz nadležnosti institucije poslovi delegiraju zaposlenima u IT sektoru umjesto referentima koji su zaduženi za pružanje konkretne usluge“, piše u analizi.

Sa druge strane, u analizi se navodi da ulaganje u IT sektor u javnoj upravi Crne Gore nije proporcionalno potrebama.

„Uočen je nedostatak jasnih procedura, kako u procesu definisanja i razvoja e-usluga, tako i obrade zahtjeva nakon elektronskog podnošenja na portalu e-uprave. Ovo se odnosi i na podnošenje zahtjeva sa nepotpunom dokumentacijom te nedostatak procedura za rješavanje ovakvih i sličnih situacija. Takođe, uočena je i potreba za tehničkim unapređenjem nekih segmenata portala, a naročito veza portala e-uprave i sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, koji funkcioniše u svim ministarstvima (eDMS)“, ističe se u analizi.

Mjere

Najavljeno je da će Ministarstvo javne uprave u okviru radnog tima raditi na sprovođenju novih mjera, čime će u kontinuitetu biti nastavljene aktivnosti na unapređenju razvoja i korišćenja e-usluga.

Prepoznate mjere ogledaju se u sljedećem- sprovođenju ključnih ICT projekata koji su preduslov za razvoj dodatnih funkcionalnosti potrebnih za digitalizaciju kompleksnih e-usluga (u završnoj fazi), kontinuiranoj edukaciji zaposlenih na primjeni zakona iz oblasti elektronskog poslovanja (definisana edukacija u Upravi za kadrove); kontinuiranoj edukaciji rukovodnog i ekspertskog kadra kako bi se prepoznali benefiti e-uprave i kako bi zaposleni bili dio proaktivnog procesa njenog razvoja (definisana edukacija u Upravi za kadrove); tehničko-tehnološkom unapređenju postojećih sistema kojima upravlja Ministarstvo javne uprave i koji predstavljaju dijeljene resurse za sve organe državne uprave; razvoju mehanizama za kvalitetnu evidenciju i praćenje i uspostavljanju i vođenju kataloga elektronskih usluga organa  (definisan inicijalni okvir kataloga i prepoznato njegovo uspostavljanje u okviru odredbi novog Zakona o e-upravi).

Predlogom novih mjera definisano je i uspostavljanje novih modela odgovornosti institucija u dijelu ažuriranja informacija na Portalu e-uprave i ostalim internet portalima na kojima se pružaju e-usluge.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Rast indeksa i prometa obilježili sedmicu na Montenegroberzi

Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Crna Gora otvorila …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *