Paprene naknade za objekte koji nijesu legalizovani

Naknada se plaća za bespravni objekat koji je evidentiran na orto-foto snimku za koji nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku utvrđenom Zakonom i za koji je u postupku legalizacije donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva…

Glavni grad objavio je Predlog odluke о godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte prema kojoj će vlasnika bespravnog objekta to koštati 1,5 odsto vrijednosti po kvadratu prosječne cijene izgradnje u Crnoj Gori.
To praktično znači da naknada može iznositi i cijelih 1.050 eura godišnje za objekat od 100 kvadratnih metara, ukoliko uzmemo da je cijena izgradnje 700 eura po kvadratu. Za objekat od 50 kvadrata godišnja naknada će iznositi oko 525 eura godiišnje, a za objekat od 200 kvadrata čak 2.100 eura godišnje.

Pravni osnov

Iz Glavnog grada je objašnjeno da se pravni osnov za donošenje ove odluke sadrži u odredbama Zаkоnа о planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, brој 64/17, 44/18 i 63/18), Zаkоnа о lоkаlnој sаmоuprаvi („Službeni list CG“, br. 002/18) i člаnа člаnа 54 stav 1 tačka 2 i 11 Stаtutа Glavnog grada („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 008/19).

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da vlasnik bespravnog objekta, koji je evidentiran na orto-foto snimku, a za koji nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku od devet mjeseci od stupanja zakona plaća naknadu.

Naknadu će ni krivi ni dužan, plaćati i vlasnik bespravnog objekta za koji je donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju objekta.

U oba slučaja naknada se plaća do uklanjanja objekta.

Stopa propisana zakonom

Istim zakonom je propisan da se godišnja naknada za korišćenje prostora po m2 bespravnog objekta može iznositi od 0,5% do 2,0% prosječne cijene građenja m2 novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori koji objavljuje MONSTAT. Što praktično znači da je Glavni grad našao neko gornje srednje rješenje.

Propisano je je i da visinu, način i kriterijume plaćanja godišnje naknade za korišćenje prostora za bespravne objekte utvrđuje jedinica lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je aktom br. 101-58/107 od 13.06.2019. godine, dalo saglasnost na Predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.

Podsjetimo, Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata na sjednici održanoj 30. septembara 2017. godine koji je stupio na snagu 14. oktobra 2017. godine.

Praviće se lista objekata za koje će se plaćati naknada

Glavni grad će, ubrzo nakon usvajanja ove Odluke u gradskom parlamentu, objaviti zvaničnu listu objekata koji će plaćati naknadu.

“Lokalne uprave da, u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, preklapanjem podataka iz orto-foto snimka dobijenih od Uprave za nekretnine i primljenih zahtjeva za legalizaciju, sistematizuje i utvrdi listu bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji ne ispunjavaju uslove legalizacije. Lokalna samouprava je dužna da vodi vodi evidenciju (bazu podataka) obveznika naknade”, piše u pavnom obrazloženju Predloga odluke.

Za uspostavljanje i vođenje ove evidencije, koristiće se podaci iz katastra nepokretnosti, liste bespravnih objekata i drugih evidencija koje vode organi lokalne uprave i javne službe čiji je osnivač opština, a u kojima su sadržani podaci značajni za identifikovanje bespravnih objekata i njihovih vlasnika, odnosno korisnika.

Ovako paprena naknada je, u obrazloženju predloga odluke, objašnjena kao “mehanizam pritiska na vlasnike bespravnih objekata da iste legalizuju”,  pa njena visina mora biti veća u odnosu na ukupne godišnje izdatke vlasnika bespravnog objekta koje ima u postupku legalizacije.

Naknada će se plaćati u dvije jednake rate koje dospijevaju 30. juna, odnosno 31. oktobra. Izuzetno, za bespravne objekte za koje je donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju, naknada se utvrđuje u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o odbijanju zahtjeva, a dospjeva 30-og dana od dana donošenja rješenja o utvrđivanju visine naknade.

Ministarstvo procijenilo nešto niže naknade

Podsjetimo, Ministarstvo održiog razvoja i turizma je početkom ove godine dalo nešto niže procjene za vrijednost naknade.

“Godišnja naknada može iznositi 3,55 do 14,2 eura po kvadratu, u zavisnosti od visine, načina i kriterijuma plaćanja godišnje naknade koju utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave. Prosječna cijena građenja stanova u novogradnji za prošlu godinu iznosi 710 eura po kvadratu, dok za glavni grad 620, za primorski region 945, za središnji 541, a za sjeverni region 527 eura po kvadratu”, procijenili su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U Podgorici su građani predali oko 31.000 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata, a odluka na dio zahtjeva je obustavljena jer je sud odbacio jedan od urbanističkih planova na Zabjelu.

Prema podacima opština podnijeto je 51.000 zahtjeva za legalizaciju. Prema dostupnim podacima, u Crnoj Gori ima 60.000 nelegalnih priključaka za struju, što ukazuje da je značajan procenat vlasnika bespravnih objekata pokrenuo postupak legalizacije.

Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bio je 15. jul prošle godine, a od tada je bilo moguće samo kompletiranje dokumentacije.

Ukoliko gradski parlament 25. jula da zeleno svjetlo, ova naknada će se plaćati od januara naredne godine.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Koliko i kako se zarađuje na Instagramu

Influenseri i aktivni korisnici mogu zaraditi hiljade dolara za objave na Instagramu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.