Advokati za porez duguju 3,3 miliona eura, ukupan dug 397.4 miliona

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša u intervjuu portalu CdM kaže da advokati za porez duguju 3,3 miliona eura. Naglašava da je primjenom Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, Poreska uprava do sada prihodovala 50.090.455,04 eura zaostalog poreskog duga. Najavljuje formiranje Poreske policije.

CdM: Koliko prema posljednjim podacima iznosi poreski dug i kakva je njegova struktura? Koliko je nenaplativo, a koliko se smanjio u odnosu na prošlu godinu?

Mugoša: Prema analizi izvršenoj na kraju 2018. godine ukupni dospjeli poreski dug iznosi 397.418.265 eura.

S obzirom na to da je na kraju 2015. godine dospjeli poreski dug iznosio 587.688.851,18 eura, to je isti u protekle tri godine smanjen za preko 190 miliona eura.

Smanjenje dospjelog poreskog duga rezultat je brojnih aktivnosti, poput naplate obaveza kroz reprogram, pomijeranja roka dospijeća reprogramiranih obaveza u zavisnosti od vremenskog roka na koji su iste reprogramirane, isknjižavanja obaveza preduzeća kod kojih je stečaj okončan likvidacijom, te preduzimanja mjera i mehanizama prinudne naplate predviđenih Planom za upravljanje poreskim dugom i jačanje mjera naplate.

Kada je u pitanju struktura dospjelog poreskog duga, najveći dio dospjelih neizmirenih obaveza odnosi se na obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, i to više od 40 procenata. Međutim, važno je pomenuti da je po ovom osnovu u proteklih godinu dana zabilježeno značajno smanjenje dospjelog poreskog duga, što ukazuje da napori Poreske uprave i ostalih službi da se unaprijedi poreska disiplina na tržištu rada postepeno daju rezultate.

Imajući u vidu da se preko 200 miliona eura duga odnosi na poreske obveznike koji se prema kriterijumima Ministarstva finansija smatraju aktivnim, to Poreska uprava ulaže maksimalne napore da od istih naplati najveći dio poreskih potraživanja.

S druge strane, jedan značajan dio poreskog duga pripada poreskim obveznicima koji čak i više desetina godina ne obavljaju djelatnost i ne stiču nikakve prihode, te mogućnost naplate potraživanja od ove kategorije gotovo da ne postoji.

Advokati smanjuju dugovanja

CdM: Koliko je do sada naplaćeno poreskog duga od firmi koje su potpisale reprogram?

Mugoša: Primjenom Zakona o reprogramu poreskog potraživanja Poreska uprava do sada je prihodovala 50.090.455,04 eura zaostalog poreskog duga, pri čemu se 39.379.926,92 eura odnosi na uplate pravnih lica, 6.661.325,26 eura na uplate fizičkih lica, a 4.049.202,86 na uplate javnih preduzeća sa nivoa lokalne samouprave.

Moram naglasiti da se najvažniji efekat ovog zakonskog rješenja ogleda u činjenici da je kroz isti započeta naplata potraživanja čak i od onih kompanija koje godinama nijesu bile u mogućnosti da izmire dospjele poreske obaveze, među kojima su i brojni veliki dužnici, koji se nalaze na našim crnim listama i od kojih je do sada bilo jako teško naplatiti poreski dug.

U ovom trenutku stopa naplate reprogramirnih obaveza iznosi 72 odsto, a kod jednog broja obveznika evidentno je kašnjenje s izmirivanjem reprogramiranih i tekućih obaveza, zbog čega je do sada donijeto preko 1.500 rješenja kojima se ukidaju rješenja o reprogramu kod poreskih obveznika koji nijesu poštovali odredbe gore navedenog propisa.

Imajući u vidu da obveznicima kojima su ukinuta rješenja o reprogramu dospijeva kompletan poreski dug, prema istima se u kontinuitetu preduzimaju sve mjere naplate, uključujući i iniciranje stečaja, te je od početka 2019. godine, kada je Poreska uprava intenzivirala aktivnost predlaganja stečajnog postupka kod poreskih obveznika kod kojih su ukinuta rješenja o reprogramu ili kod kojih već duže vremena nije bilo moguće naplatiti poreski dug, Privrednom sudu podnijeto je ukupno 477 prijedloga, sa ukupnim dugom u iznosu od 41.159.627,87 eura, među kojima je 401 poreski obveznik kojem je prethodno ukinuto rješenja o reprogramu poreskog potraživanja, čiji ukupni poreski dug iznosi 23.792.769,26 eura.

Kao što je ranije najavljeno, Poreska uprava je odlučna da stečajni postupak predloži kod svih poreskih obveznika koji su izašli iz reprorgama, a ne mogu izmiriti dug, kao i kod ostalih dužnika kod kojih mjere naplate nijesu dale efekat, u skladu sa zakonom propisanim nadležnosti.

CdM: Koliko advokati duguju za porez?

Mugoša: Poreski obveznici koji se bave djelatnostima pravnih i advokatskih poslova imaju dospjela a nenamirena potraživanja u ukupnom iznosu od 3.345.915,56 eura.

Imajući u vidu činjenicu da lica koja obavljaju djelatnost pružanja advokatskih usluga ostvaruju značajne prihode, to se u Poreskoj upravi u kontinuitetu sprovode intezivirane aktivnosti na povećanju poreske discipline obveznika koju obavljaju advokatsku djelatnost.

Treba naglasiti da su obveznici navedenim djelatnostima u kontinuitetu predmet mjera Poreske uprave, koje podrazumijevaju inspekcijski nadzor i prinudnu naplatu, ali i aktivnosti na podsticanju dobrovoljnog izmirivanja poreskih obaveza, kao što su sastanci sa Advokatskom komorom, Sudskim savjetom i advokatima pojedinačno, preko kojih je poslata jasna poruka da se neizmirivanje poreskih obaveza, bez obzira što se radi o specifičnoj kategoriji poreskih obveznika, neće tolerisati.

Imajući u vidu da je u prethodne tri godine Poreska uprava sprovela veliki broj aktivnost na naplati obaveza od advokata, kao i da je jedan broj poreskih obveznika iz ove kategroije započeo otplatu obaveza kroz reprogram, to je ukupni poreski dug isti u proteklom periodu značajno smanjen, a očekuje se nastavak ovog trenda, s obzirom da će sve gore navedene aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu.

Odlučni da naplate poreski dug

CdM: Da li je sa radom počela Poreska policija, te koja je njena uloga?

Mugoša: Uspostavljanje poreske policije biće izvršeno nakon obezbjeđivanja zakonskih, organizacionih i logističkih uslova, kojima će se omogućiti samostalno sprovođenje izviđajnih radnji od strane ove organizacione cjeline.

Novousvojenim Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta nije predviđena poreska policija, imajući u vidu da je uspostavljanje poreske policije moguće tek po obezbjeđivanju zakonskih preduslova, kojima bi se omogućilo samostalno sprovođenje izviđajnih radnji od strane ove organizacione cjeline Poreske uprave, te da je izmjena zakona još uvijek u toku.

Po usvajanju zakonskih izmjena, Poreska uprava pristupiće i izmjeni Akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta radi formiranja Odjeljenja za poresku policiju.

CdM: Koliko je trenutno blokiranih računa opština, te o kojim iznosima je riječ i koje su to opštine?

Mugoša: Kada su u pitanju obaveze jedinica lokalne samouprave, treba napomenuti da su napori za povećanje stepena poreske discipline počeli da daju uočljive rezultate, te u ovom trenutku sve opštine, uključujući i opštine Pljevlja, Ulcinj, Bijelo Polje, Berane, Plan, Rožaje i Prijestonicu Cetinje, servsiraju reprogramirane i tekuće poreske obaveze pri isplati zarada zaposlenima.

Moram naglasiti da je Poreska uprava odlučna da u 2019. godini ne dozvoli isplatu neto zarada zaposlenima ni ovim obveznicima ni bilo kojoj opštini ili javnom preduzeću, čime bi se kreirao novi poreski dug, te su rukovodioci oopština upoznati da će se u slučaju isplate zarade zaposlenim a da se pri tom ne prijave i plate porezi i doprinosi pristupiti mjeri blokade žiro-računa.

Check Also

Bogat praznični program u Ulcinju: Nastupiće Sergej Ćetković, Marko Luis, Ledri Vula…

Manifestacija “Sweet December” organizuje se u Ulcinju od 15. decembra do 10. januara. Zvučna muzička …

Leave a Reply

Your email address will not be published.