Hotel Palas

Budvanska rivijera ispunila preduslov za privatizaciju

U sklopu aktivnosti na sprovođenju postupka o restrukturiranju kompanije Budvanska rivijera 20. maja održana je sjednica Odbora direktora na kojoj su utvrđeni Prijedlozi odluka o kojima će se izjašnjavati Skupština akcionara Društva, na sjednici zakazanoj za 26. jun.

Kako je navedeno u saopštenju utvrđeni prijedlozi Odluka za Skupštinu akcionara i ostala dokumentacija koja ih prati, zasnovani su na Eleboratu o pocjeni imovine, obaveza i kapitala Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ iz 2018. koje je uradio „Pricewaterhouse Coopers“ d.o.o. iz Beograda i Elaboratu o restrukturiranju Društva koji je uradio „Ernst & Young“ d.o.o. iz Beograda.

“Takođe, utvrđivanju Prijedloga odluka od strane Odbora direktora, donijetih jednoglasnim izjašnjenjem svih članova Odbora direktora na pomenutoj sjednici od 20. maja prethodio je, jednoglasno usvojen Izvještaj nezavisnog eksperta o zakonom ispunjenim uslovima za restrukturiranje Društva.

Predložen je model restrukturiranja -odvajanje uz osnivanje novog Društva (radni naziv Sveti Stefan hoteli a.d.) uz proporcionalnu podjelu akcija novog Društva, akcionarima postojećeg Društva Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., na koji je data saglasnost od strane Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte i Vlade Crne Gore.

Restrukturiranjem Društva na opisani način, odvajanjem uz osnivanje novog Društva, neće biti ugrožen postojeći odnos povjerilaca sa Hotelskom grupom „Budvanska rivijera“ a.d., jer će i nakon okončanog postupka restrukturiranja za sve obaveze prema povjeriocima garantovati Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d.

Takođe, budući da je predložena proporcionalna podjela akcija novog Društva, neće biti ugrožena prava akcionara Hotelske grupe„Budvanska rivijera“ a.d. Naime, i u novom društvu, akcionari Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d. će imati isti broj akcija kao u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ a.d., s tim što će nominalna vrijednost akcija i u jednom i u drugom Društvu biti različita”, navedeno je u saopštenju.

Shodno zakonskim obavezama, blagovremeno će o pokrenutom postupku restrukturiranja, biti obaviješteni povjerioci, sindikalna organizacija društva, a obavještenje o restrukturiranju će biti objavljeno i u dva štampana medija koja izlaze u Crnoj Gori, dodaju u saopštenju.

Check Also

Rast indeksa i prometa obilježili sedmicu na Montenegroberzi

Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Crna Gora otvorila …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *