Iz Ministarstva tvrde da nema zaboravljenih radova na autoputu

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković potpisao je priloge ugovora o izgradnji dionice Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare, koje se tiču naknadnih radova.

Dionica Smokovac – Mateševo definisana je Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare kao I etapa realizacije ovog projekta.

U Ministarstvu podsjećaju da petlja Smokovac, koja predstavlja kompleksnu vezu dva autoputa, autoputa Bar – Boljare i Jadransko – Jonskog autoputa koji još nije u potpunosti definisan, i magistralnog puta M2, nije bila sastavni dio Idejnog projekta.

“Pa u trenutku zaključivanja Ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac-Mateševo, u februaru 2014. godine, nije ni postojala projektna dokumentacija koja bi bila u tehničkom i finansijskom smislu pouzdana osnova za vođenje pregovora o izgradnji ove petlje, odnosno njene I faze, što je, naravno, sagledano, razmatrano i razjašnjeno između ugovornih strana u periodu prije zaključenja Ugovora”, kazali su u Ministarstvu.

Kako su dodali, projektovanje I faze petlje Smokovac omogućilo je sprovođenje ugovorne procedure za ugovaranje izgradnje ovih radova.

” Stoga, tvrdnje koje su u opticaju u javnosti, da je petlja zaboravljena, smatramo neodmjerenim i rezultatom nepoznavanja svih okolnosti i specifičnosti ovog kompleksnog Ugovora i Projekta. I faza petlje Smokovac ne predviđa izgradnju čitave petlje Smokovac već samo izgradnju priključka na ugovorenu prioritetnu dionicu Smokovac – Mateševo autoputa Bar-Boljare”, objasnili su oni.

Dalje navode da će pristup dionici autoputa koja se realizuje od magistralnog puta M2, bitisaobraćajnica dužine oko 1,5 kilometara, kao I faza ukupnog projektnog rješenja petlje Smokovac, koja će ostati konačno rješenje i u kasnijim fazama realizacije autoputa Bar-Boljare kroz naredne dionice, i za ovu dužinu od 1,5 km se uvećava dužina dionice Smokovac-Mateševo.

“Vrijednost naknadnih radova iz Priloga 3 koji se odnosi na izgradnju I faze petlje Smokovac je 30,5 miliona eura, koji iznos se smatra dijelom Okvirne sume definisane podklauzulom 13.9 Ugovora, koja iznosi 10 odsto ugovorene cijene iz osnovnog Ugovora o projektovanju i izgradnji. Rok za završetak radova je do 30. septembra 2020. godine”, navode u Ministarstvu.

Što se tiče sistema za vodosnabdijevanje, ističu da idejni projekat za dionicu Smokovac – Mateševo, na osnovu kojeg je data ponuda kineskog izvođača CRBC, sadrži instalacije za potrebe kompletne protivpožarne hidrantske mreže kroz autoput i rezervoara pored tunela, kao i instalacije za potrebe vodosnadbijevanja objekata autoputa, kao što su baza za održavanje sa objektima za kontrolu i upravljanje i objekti za naplatu putarine, čije izvođenje je ugovorna obaveza izvođača.

“Ipak, cijeneći zahtjeve iz Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare da je, pored instalacija vodosnadbijevanja potrebnih za održavanje i funkciju autoputa, potrebno obezbijediti stvaranje uslova za vodosnadbijevanje lokalnog stanovništva u koridoru autoputa i buduće razvojne potrebe duž trase, sa ovim distributivni vodovod položen u autoput dobija karakter regionalnog vodovoda, a kako je za te namjene neophodno obezbijediti mnogo veće kapacitete i trajna vodoizvorišta bogata kvalitetnom vodom, investitor je u sklopu Projektnog zadatka predvidio izradu Idejnog i Glavnog Projekta sistema vodosnabdijevanja i upravo prepoznao njegovu važnost”, saopštili su iz resora Nurkovića.

Predviđeno je, dalje objašnjavaju, da se uradi projekat vodosnadbijevanja sa vodoizvorišta mnogo većeg kapaciteta i kvaliteta kojeg je trebalo prvo locirati, pa zatim uraditi sve studije i projekte.

“Nakon izrade projekta, predviđeno je, na osnovu dobijenih tehničkih podataka i ugovaranje ovih radova aneksom za naknadne radove kroz rezervisanu okvirnu sumu za naknadne i nepredvidive radove od 10 odsto ugovorene cijene iz osnovnog Ugovora o projektovanju i izgradnji. Dakle u trenutku ugovaranja osnovnih radova nijesu se znali tehnički elementi sistema za vodosnabdijevanje, izuzev gore navedenih instalacija, što je bilo tema razmatranja i razjašnjenja između ugovornih strana u fazi ugovaranja posla, već je planirano da se po završetku Glavnog projekta i definisanju svih tehničkih inputa u skladu sa Ugovornom procedurom, on izvede kao naknadni rad iz rezervisane okvirne sume od 10 odsto vrijednosti ugovora za te namjene, što je sada i urađeno”, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, usvojeno projektno rješenje tokom izrade glavnog projekta, kojim je već u ovoj fazi predviđeno da cijeli koridor duž trase autoputa ima stabilno napajanje vodom preko distributivnog cjevovoda prečnika 300 mm, kojim bi bile zadovoljene potrebe svih potrošača, a ne samo objekata autoputa, predstavlja dobar osnov za budući razvoj svih privrednih i turističkih kapaciteta područija koja gravitiraju koridoru autoputa.

“Predviđena su 4 priključka za buduće potrošače, i to u mjestima gdje je pretpostavljen značajan porast stanovnika u narednom periodu: Bioče, Duške, Lijeva Rijeka i Mateševo. Vrijednost naknadnih radova na projektu vodosnabdijevanja iznosi 14,2 miliona eura”, ističe se u saopštenju.

Dalje navode da je mogućnost pojave naknadnih i nepredvidivih radova bila predviđena i prilikom zaključivanja Ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac-Mateševo u februaru 2014. godine za koji je rezervisana okvirna suma od 10 odsto ugovorene cijene.

“U pojedinim djelovima javnosti se često špekulisalo sa mnogo većim iznosima za vrijednosti naknadnih radova koje se ugovaraju od onih koji se ugovaraju, što sada, nakon sprovedene ugovorne procedure, dobija i svoj demant. Još jednom podsjećamo javnost da na ovom projektu nema zaboravljenih radova i da senzacionalistička pisanja ne mogu umanjiti dobre namjere i značaj uloženih napora, da se kroz stvaranje preduslova za zadovoljavanje širih potreba i privrede i građana u odnosu na isključive potrošačke potrebe jednog infrastrukturnog projekta, generiše nova dodata vrijednost u opštem interesu, podstičući dalji održivi razvoj Crne Gore”, kazali su u Ministarstvu.

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *