ŽPCG duguje preko četiri miliona za doprinose

Željeznički prevoz (ŽPCG), koji je u državnom vlasništvu, duguje preko četiri miliona eura za doprinose na zarade zaposlenih, pokazuje izvještaj revizora na finansijske iskazeu 2018. godini.

“U poslednje vrijeme društvo isplaćuje neto zarade sa porezima i doprinosima, dok ostale obaveze sukcesivno plaća i zatvara iz kredita PDV-a. Poslednje zatvaranje je bilo krajem 2018. godine na iznos od 425,7 hiljada eura, a zatvorene su obaveze za poreze i doprinose zaključno sa februarom 2016. godine. Na kraju ove godine kredit PDV-a iznosi 154,9 hiljada, a obaveze po osnovu poreza i doprinosa 4,5 miliona eura. Za poreze 885,6 hiljada, za PIO 2,2 miliona, zdravstvo 1,2 miliona, nezaposlene 96,7 hiljada, prireze 218 hiljada, stambeni doprinos 606,5 hiljada, komore 53,7 hiljada, fond rada 18,4 hiljade i za profesionalnu rehabilitaciju invalida 100 hiljada eura”, piše u izvještaju revizora Racio mont.

ŽPCG je prošlu godinu završio sa minusom od 1,84 miliona eura, što je skoro 18 puta više nego u 2017. godini, kada je minus bio malo preko 100 hiljada. Ukupan gubitak preduzeća, čiji je predsjednik borda Eldin Mučević, a izvršni direktor Nenad Babić, na kraju 2018. godine iznosio je preko 26 miliona eura.

Revizor je dao mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze iz tri razloga.

“Preduzeće nije izvršilo procjenu imovine u poslednjih pet godina u poslovnim knjigama što nije u skladu sa odredbama MRS16. Pre duzeće j e u pos lovnim knjigama prezentovalo zemljište 338BP u Bijelom Polju, vrijednosti 484hiljada eura, zgradu Konačište u Bijelom Polju u vrijednosti od 265,5 hiljada eura i dio zemljišta u Podgorici na kojem se nalaze poslovne zgrade, prezentovan zbirno u poslovnim knjigama procijenjene vrijednosti od 228,5 hiljada. Preduzeće, međutim, nema posjedovne listove kojima dokazuje vlasništvo istih nad imovinom i do dana revizije preduzeće nije izvrši lo uknjižbu vl asništva nad imovinom ŽPCG. Preduzeće je započelo postupak procjene imovineu tok u 2019. godine”, piše u osnovama za mišljenje sa rezervom.

Takođe, kako su naveli, pozicije u bilansu stanja potraživanja nijesu mogle biti potvrđene analitičkim postupcima i konfirmacijama stanja sa drugim stranama. Neusaglašenost potraživanja proističe najvećim dijelom iz kontokorektnog obračuna.

“Na osnovu prezentirane dokumentacije nijesmo mogli potvrditi i uvjeriti se u tačnost ovih potraživanja koja su navedene u prethodnom stavu. Takođe, obaveze iz poslovanja, nijesu mogle biti potvrđene analitičkim postupcima i konfirmacijama stanja sa drugim stranama. Na osnovu prezentovane dokumentacije nijesmo mogli potvrditi i uvjeriti se u tačnost ovih obaveza. Nijesmo mogli potvrditi pravilnost sprovedenih postupaka u pogledu ugovaranja i izvršenja ugovora koje se odnose na dio dobavljača koji su vršili remont, održavanje i prevoz osnovnih sredstava”, piše u izvještaju.

Check Also

Povoljniji prevoz za građane upućene na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro potpisali su Protokol o saradnji kojim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.