Vlada vraća 1,5 miliona eura duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnjua

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o obezbjeđivanju nedostajućih sredstava za izmirenje duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju Podgorica CFSSI prema holandskom međunarodnom garantnom fondu za stanovanje – DIGH-u, po utvrđenom diskontu i prihvatila Ugovor o utvrđivanju prava i obaveza.

“Vlada je dala saglasnost da se sredstva u iznosu od 1.500.000 eura uplate holandskom fondu – DIGH-u u cilju rješavanja pitanja dugovanja. Povodom ove tačke dnevnog reda donijeto je i više zaključaka kojima se, između ostalog, zadužuju nadležne institucije da trajno riješe odnos prema holandskom međunarodnom garantnom fondu za stanovanje – DIGH-u”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 20018-2020. godine, za 2018. godinu.

U raspravi je naglašeno da se obaveze predviđene ovim Programom realizuju planiranom dinamikom.

“Ostvareni su značajni rezultati, ali s obzirom na to da su obaveze uglavnom višegodišnjeg karaktera, konstatovano je da će i efekti biti vidljiviji u srednjem, odnosno dugom roku. Konstatovano je da su postavljeni ciljevi i, s tim u vezi, indikatori za praćenje progresa, u skladu su sa aktuelnim razvojnim politikama za pojedine oblasti djelovanja”, kazali su u Vladi.

Usvojena je Informacija o refinansiranju i reprogramiranju kreditnih obaveza Opštine Bijelo Polje s predlozima ugovora i aneksa.

“Imajući u vidu da se ovim Opština Bijelo Polje ne zadužuje dodatno, već se smanjuju mjesečna opterećenja po osnovu kreditnih obaveza, a samim tim i uravnotežuje njen budžet, data je saglasnost na reprogramiranje i refinansiranje kreditnih obaveza Opštine kod Societe Generale Montenegro banke i NLB banke i refinansiranje kreditnih obaveza kod Komercijale i Addiko banke putem zaključivanja novih Ugovora o kreditu sa Crnogorskom komercijalnom i NLB bankom”, navode u Vladi.

Usvojena je Informacija o nastavku realizacije Programa “Stop sivoj ekonomiji“ u 2019. godini.

“Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da će nosilac Programa u 2019. godini biti Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a realizovaće ga Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Poreskom upravom, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom policije i Upravom carina. Učesnici programa će biti 190 lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje koja će programske aktivnosti sprovoditi u trajanju od osam mjeseci”, ističe se u saopštenju.

Programske aktivnosti usmjerene su na osposobljavanje i zapošljavanje mladih na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Poreske uprave, a po prvi put i Uprave carina na poslovima suzbijanja sive ekonomije.

“Ukupni troškovi za realizaciju programa procijenjeni su na iznos od 844.000 eura”, saopšteno je iz Vlade.

S obzirom na iskustvo u dosadašnjoj realizaciji Programa koji je sproveden u prethodne tri godine za 425 učesnika, u raspravi je izraženo uvjerenje da će njegovo sprovođenje doprinijeti kako, uključivanju u tržište rada još 190 nezaposlenih lica, tako i suzbijanju sive ekonomije.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta “Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv” i prihvatila Ugovor o finansiranju i projektu.

“Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da je Opština Kotor, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, KfW bankom i Vodacomom, nominovala ovaj projekat za donatorska sredstva u okviru trećeg poziva za projektne prijave iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)”, naglašava se u saopštenju.

Upravni odbor WBIF-a pozitivno je ocijenio projekat i odlučeno je da će iznosom od 4,58 miliona eura biti finasirana izgradnja kanalizacione mreže u Risnu i Perastu, čime će biti riješeno prioritetno pitanje prikupljanja otpadnih voda u ovim primorskim mjestima, što predstavlja prvu fazu cjelokupnog projekta.

“Imajuću u vidu da su na ovaj način obezbijeđena sredstva samo za izgradnju jednog dijela pomenute investicione mjere, planirano je da se na osnovu već dodijeljenih donatorskih sredstava i već pripremljene projektne dokumentacije, kandiduje i preostali dio projekta, kako bi se dobila finansijska sredstva u potpunom iznosu od 9,1 milion eura i na taj način zaokružio sistem, u smislu povezivanja kanalizacione mreže naselja Risna i Perasta na centralni kanalizacioni sistem Opštine Kotor i zajedničko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat”, saopšteno je iz Vlade.

Usvojena je Informacija o korišćenju lučkog područja i infrastrukture i obavljanju djelatnosti od strane Luka Ba“ AD i prihvaćen Aneks IV Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 237 od 15.januara 2008. godine.

“Luka Bar je u proteklom periodu obavljala na ustupljenom području lučku djelatnost, ali, imajući u vidu da u ovoj godini ističe vremenski period na koji joj je inicijalno dodijeljeno pravo korišćenja morskog dobra, pristupilo se odgovarajućem regulisanju daljeg formalno-pravnog osnova za korišćenje lučkog područja i obavljanje lučke djelatnosti”, kazali su u Vladi.

Kako su dodali, zaključivanjem Aneksa IV Ugovora o korišćenju morskog dobra, Luka Bar bi preuzela obavezu da u periodu za koji se produžava pravo korišćenja, zaključno sa 31.decembrom 2037. godine, investira 61.133.000 eura.

“Investicionim programom predviđeno je značajno ulaganje u lučku infrastrukturu, lučku suprastrukturu, lučku mehanizaciju, unapređenje sistema zaštite životne sredine, unapređenje sistema bezbjednosti, ulaganje u informaciono-komunikacione tehnologije, kao i ulaganje kroz međunarodne projekte”, navode u Vladi.

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo – Vrijesno, Opština Budva.

“Cilj izmjena i dopuna da se ponude planska rješenja za realizaciju luksuznih turističkih sadržaja koji će obezbijediti visokokvalitetnu valorizaciju prostora. Krajnji cilj je izgradnja turističkog kompleksa koji će imati arhitektonsku specifičnost, ekskluzivnost i autentičnu ponudu, uz zaštitu postojećeg zelenila i svih prirodnih resursa na ovom prostoru. Obezbijediće se i očuvanje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture”, navode u Vladi.

Donijeta je Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Pitomine”, Opština Žabljak.

“Vizija razvoja prostora u obuhvatu dokumenta treba da prati viziju razvoja Žabljaka, a DUP će biti kvalitetna osnova za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unapređenje ovog područja”, uvjeravaju u Vladi.

Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 36“. Radi se o području koje je u neposrednom kontaktu sa područjima niza planskih dokumentata, koji zajedno čine turistički kompleks Luštica Development.

“Imajući u vidu činjenicu da intenzivna realizacija aktivnosti u zoni naselja Marina na projektu Luštica Bay, koji između ostalog uključuju izgradnju hotela “Chedi”, glavne Marine, kao i rezidencijalnih objekata u okviru faze I, iziskuje dobro izbalansiran i realan plan svih infrastrukturnih i sadržaja komunalnih usluga, potrebnih za adekvatno funkcionisanje izgrađenih i budućih kapaciteta, ukazala se potreba za dodatnim planiranjem dijela infrastrukturnih i servisnih sadržaja u toj zoni. Kroz izmjene i dopune DSL su obezbjeđeni uslovi za valorizaciju predmetnog prostora uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa”, objašnjavaju u Vladi.

Utvrđen je Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Arsenal“ Tivat s Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

“Osnovni cilj izmjena i dopuna je korigovanje bitnih elemenata funkcionalnosti prostora iskazanih prethodnim planom. U tom smislu, težilo se korekciji zoniranja turističke namjene i njenog pozicioniranja na adekvatnoj lokaciji, povećanju slobodnih i javnih površina, povezivanjem pješačkih površina i formirajući par trgova/ pjaceta kao adekvatnih prostora mediteranske urbologije”, objašnjavaju u Vladi.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2018. godinu.

“Predstavljajući Izvještaj navedeno je da je Evropskom sudu tokom 2018. godine podnijeto ukupno 318 predstavki protiv Crne Gore”, saopšteno je iz Vlade.

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

“Izmjene i dopune donose se u cilju potpune usaglašenosti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike, sa Odlukom Savjeta EU”, kazali su u Vladi.

Vlada se upoznala sa Izvještajem o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji, nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. maja 2018. godine do 23. februara 2019. godine.

Check Also

Prosječna starost vozila u Crnoj Gori 15 godina

Prosječna starost vozila u Crnoj Gori je 15 godina, dok onih koja su starija od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *