Koliko su kvalitetne mobilne mreže u Crnoj Gori?

Rezultati mjerenja parametara kvaliteta usluge prenosa govora i prenosa podataka u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u Crnoj Gori pokazuju visok stepen kvaliteta mobilnih usluga u urbanim djelovima i na važnijim putevima, saopštila je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Agencija je, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, tokom novembra i decembra 2018. godine izvršila mjerenja parametara kvaliteta mobilnih mreža za servise prenosa govora i prenosa podataka.

“Tokom mjerne kampanje u gradovima i na putevima je pređeno oko 5500 km. Mjerenja su rađena u pokretu (vožnji) i to u urbanim djelovima svih opština u Crnoj Gori, kao i na važnijim putnim pravcima”, navode u Agenciji.

Za mjerenja je korišćeno specijalizovano mjerno vozilo Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

“Mjerna oprema je bila podešena da obavlja pozive prema govornim mašinama instaliranim u mrežama mobilnih operatora, da obavlja prenos podataka prema nekim od najposjećenijih sajtova u Crnoj Gori, kao i da obavlja prenos podataka prema i od odgovarajućih testnih servera”, objašnjavaju oni.

Kako su dodali, za servis prenosa govora su mjereni parametri koji se odnose na mogućnost povezivanja korisničkih uređaja na mobilnu mrežu, uspješnost otpočinjanja, trajanja i završetka poziva i vremena potrebnog za uspostavljanje poziva.

“Za servis prenosa podataka su mjereni parametri koji se odnose na uspješnost povezivanja korisničkog terminala na paketsku mrežu, otpočinjanja, trajanja i završetka paketskih sesija tj. prenosa podataka, kao i ostvarene brzine prema i od korisnika”, navode u Agenciji.

Utvrđeno je da je dostupnost servisa prenosa podataka i govora na veoma visokom nivou kada su u pitanju gradovi, dok su duž putnih pravaca pojedini parametri imali nešto slabije vrijednosti od onih u urbanim sredinama, što je i bilo za očekivati, imajući u vidu konfiguraciju terena uz putne pravce duž kojih su vršena mjerenja.

“Na osnovu dobijenih rezultata, ukupno posmatrajući uzorke izmjerene i na putevima i u urbanim djelovima opština, može se zaključiti da su servisi prenosa podataka i govora omogućeni, odnosno bili uspješni u više od 95 odsto slučajeva. Posmatrajući samo urbane djelove opština, servisi prenosa podataka i govora su bili uspješni u više od 99 odsto slučajeva, dok su ovi servisi na putevima omgućeni i bili uspješni u više od 90 odsto slučajeva”, navodi se u istraživanju EKIP-a.

Dalje ističu da rezultati mjerenja brzine prenosa podataka pokazuju velike brzine u oba smjera (ka i od korisnika), koje su uporedive sa brzinama koje se nude u korisničkim paketima sa pristupom na fiksnoj lokaciji (fiksnim komunikacionim mrežama).

“Prosječna brzina prenosa podataka prema korisniku (downlink) u urbanim djelovima opština, računato po sesiji, je iznosila 47,5 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, 43,5 Mb/s u mreži Telenor-a, odnosno 22,5 Mb/s u mreži MTEL-a. Na putnim pravcima ova prosječna brzina je iznosila 38,8 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, 19,1 Mb/s u mreži Telenor-a, odnosno 17,4 Mb/s u mreži MTEL-a”, ističe se u istraživanju.

Prosječna brzina prenosa podataka od korisnika (uplink) u urbanim djelovima gradova, računato po sesiji, iznosila je 34,0 Mb/s u mreži Telenor-a, 32,4 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, odnosno 9,1 Mb/s u mreži MTEL-a, dok je na putnim pravcima ova prosječna brzina iznosila 27,2 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, 19,3 Mb/s u mreži Telenor-a, odnosno 6,4 Mb/s u mreži MTEL-a.

“Tokom ove mjerne kampanje najveće izmjerene brzine su iznosile 168 Mb/s na downlink-u i 48 Mb/s na uplinku-u. Ove brzine izmjerene su u mreži Crnogorskog Telekoma”, navodi se u istraživanju.

Kada se govori o tehnologiji posredstvom koje se pružaju usluge prenosa podataka, uočava se dominantna zastupljenost LTE/LTE-Advanced tehnologije (4G), sa oko 95 odsto od ukupnog broja mjernih sesija u mreži Telenor-a, oko 85 odsto u mreži Crnogorskog Telekoma, odnosno oko 70 odsto od ukupnog broja mjernih sesija u mreži MTEL-a.

Udio UMTS (WCDMA/HSxPA/HSPA+/DC-HSPA) tehnologije (3G) u pružanju usluge prenosa podataka je značajno manji i kreće se od oko četiri odsto u mreži Telenor-a, oko 11 odsto u mreži Crnogorskog Telekoma, do 27 odsto od ukupnog broja mjernih sesija u mreži MTEL-a. Zastupljenost GSM (GPRS/EDGE) tehnologije (2G) kod usluge prenosa podataka u mreži MTEL-a i Crnogorskog Telekoma je na nivou od 2,2 odsto, a u mreži Telenor-a je na nivou od 0,7 odsto od ukupnog broja mjernih sesija”, saopšteno je iz Agencije.

Nakon analize mjernih rezultata, zaključeno je da je tokom 2018. godine dodatno unaprijeđen kvalitet i dostupnost mobilnih širokopojasnih usluga prenosa podataka, prije svega usljed proširenja pokrivenosti signalom LTE mreža sva tri mobilna operatora i uvođenja LTE-Advanced tehnologije sa agregiranjem LTE nosilaca u više opsega.

Na kraju 2018. godine broj baznih stanica koje omogućavaju LTE tehnologiju (4G) kod operatora Telenor iznosio je 364, Crnogorski Telekom je imao 254, a Mtel 140 baznih stanica koje omogućavaju LTE tehnologiju.

“Ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija u 2018. godini iznosile su 91,5 miliona eura, od čega su operatori Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel u razvoj mreža i servisa investirali oko 82 miliona eura, što potvrđuje da su mobilni operatori u Crnoj Gori u prethodnom periodu u kontinuitetu radili na modernizaciji i unaprijeđenju svojih mobilnih komunikacionih mreža velikih brzina prenosa podataka, a koje omogućavaju uvođenje i korišćenje najsavremenijih ICT servisa i usluga od strane korisnika u Crnoj Gori”, kazali su u Agenciji.

Check Also

Pandemija pogoršala fiskalnu poziciju

Fiskalna pozicija Crne Gore, koja je bila pogoršana i prije korona virusa, zbog velikih infrastrukturnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *