Morsko dobro i Aerodromi pred sudom: Sporno 2,6 miliona eura kirije

Privredni sud će u novom postupku, u skladu sa ukidnim rješenjem Apelacionog suda, ponovo utvrđivati da li zemljištem na kom se nalazi tivatski aerodrom upravlja JP Morsko dobro ili Aerodromi Crne Gore, piše Pobjeda.

Prvostepenom presudom je odbijen tužbeni zahtjev Morskog dobra da Aerodromi CG plate 2,6 miliona eura za korišćenje 544 hiljade kvadrata morskog dobra u zahvatu tivatskog aerodroma od 2013. do 2017. godine. Stav suda je bio da to zemljište predstavlja aerodromski kompleks na kom Aerodromi imaju pravo upravljanja koje im je prenijela Vlada, zbog čega nijesu obavezni da plaćaju naknadu bez obzira na to što su u zoni morskog dobra.

Iz Morskog dobra su se žalili jer je riječ o korišćenju zemljišta koje je bilo regulisano petogodišnjim ugovorom, ali je tuženi odbio da potpiše aneks, iako je i nakon 2013. godine nastavio da ga koristi, što znači da se ugovor smatra produženim po sili zakona. Provobitnim ugovorom je bilo predviđeno da Aerodromi plaćaju deset centi po kvadratu godišnje odnosno 54.500 eura. Nakon isteka petogodišnjeg ugovora iz Morskog dobra su ponudili zaključenje aneksa kojim bi ovaj period bio produžen za još pet godina, ali su iz Aerodroma odbili da ga potpišu.

“U konkretnom slučaju sporno zemljište se nalazi u zoni morskog dobra, a čini i dio aerodromskog kompleksa, što znači da istovremeno predstavlja dobro od opšteg interesa i dobro u opštoj upotrebi. U svakom slučaju, u pitanju je imovina koja je u državnom vlasništvu i kojom raspolaže Vlada, koja određuje ko je nosilac prava upravljanja tom imovinom”, stoji u ukidnom rješenju Apelacionog suda.

Geodetskim vještačenjem utvrđeno je da se zemljište nalazi u zoni morskog dobra. Prema podacima iz katastra, ta imovina je u svojini države, a pravo raspolaganja pripada Vladi. Pravo korišćenja upisano je na Aerodrome 2015. godine i to po zahtjevu Uprave za imovinu. Ipak, ostalo je nerazjašnjeno, stoji u presudi Apelacionog suda, po kom osnovu je podnijet taj zahtjev, te da li mu je prethodila odluka Vlade.

“Razjašnjenje navedene činjenice je od bitnog značaja jer je Crna Gora osnivač tužioca i tuženog, dok iz člana 6. Odluke Vlade o osnivanju tuženog proizilazi da osnivač u društvo unosi akcijski kapital vrijednosti 101.500,00 eura, koji čini 10.150.000 običnih akcija vrijednosti 10 eura, što čini 100 posto vrijednosti kapitala društva. Iz nje se ne može zaključiti da li je ta imovina ušla u procjenu vrijednosti kapitala tuženog, niti se to može utvrditi iz statuta tuženog”, stoji u ukidnom rješenju Apelacionog suda.

Sud bi u ponovljenom postupku trebalo da pribavi hronologiju upisa prava na ovom zemljištu kako bi se utvrdilo ko je imao pravo korišćenja ili upravljanja, posebno od 2008. do 2013. godine.

Check Also

Likvidna aktiva banaka u julu 1,78 milijardi eura

Likvidna aktiva banaka u julu je iznosila 1,78 milijardi eura, što je 5,42 odsto više …

Leave a Reply

Your email address will not be published.