Gradiće se HE Komarnica, ali sa manjom korisnom akumulacijom

Ministarstvo ekonomije objavilo je da je tokom prošle godine realizovalo značajne aktivnosti na stvaranju uslova za izgradnju hidroelektrane na Komarnici.

Ono što je interesantno za javnost, je da je razrađeno varijantno rješenje sa manjom akumulacijom.

„ U prostorno-planskoj dokumentaciji za HE Komarnica je razrađeno varijantno rješenje sa nižom kotom uspora akumulacije (810 mnm umjesto 816 mnm) i manjom korisnom akumulacijom (130 miliona m3 umjesto 160 miliona m3 ), za koje je planirana instalisana snaga 172 MW i procijenjena godišnja proizvodnja 227 GWh“, piše u Izvještaju o radu Ministarstva ekonomije za 2018. godiine.

U dokumentu se navodi da je lani, početkom februara, zaključen Ugovor o izradi Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti i Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu HE Komarnica. Ugovor je zaključen je između Elektroprivrede Crne Gore AD i grupe ponuđača – Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi AD i Energoprojekt Hidroinženjering AD.

„Ugovor je vrijedan 1.634.710 eura, a rok za izradu Idejnog projekta sa pratećom dokumentacijom je 15 mjeseci, raĉunajući od 8. marta 2018. godine, kada su poČeli ugovoreni radovi. Tokom juna 2018. godine usaglašen je Nacrt programskog zadatka za izradu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici izmeĐu predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva ekonomije i Elektroprivrede Crne Gore AD“, piše u Izvještaju.

Vlada Crne Gore je 27.12.2018. godine donijela Odluku o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici. Planirano je da tokom 2019. godine bude završena izrada i revizija Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti i Elaboratom o procjeni uticaja na ţivotnu sredinu HE Komarnica.

Od ranije je poznato da osim osam kaskadnih elektrana na Morači, kineska kompanija Norinco je zainteresovana da gradi i HE Komarnica.

Podsjetimo, projekat HE Komarnica se na nalazi na Vladinoj Jedinstvenoj listi prioritetnih projekata, a procijenjena vrijednost izgradnje je oko 178 miliona eura

Check Also

Microsoft ima ideju za novi način rudarenja kriptovaluta

Kompanija Microsoft prijavila je patent za novi sistem za rudarenje kriptovaluta, a radi se o …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *