Šta se prodaje u Komercijalnoj banci?

Komercijalna banka je osnovana 1970. godine. Akcijski kapital od 335,4 i ukupni kapital od 519,1 miliona eura svrstava je u top pet banaka na tržištu Republike Srbije. 

Banka trenutno zapošljava oko 3000 radnika. Analizom je obuhvaćen pregled vlasničke strukture Komercijalne banke, opšte informacije, informacije o akcijama Komercijalne banke i analiza poslovanja. Analizom poslovanja obuhvaćen je period od 2010. do trećeg kvartala 2018. godine što je poslejdnji period za koji postoje relevantni podaci.

U skladu sa Zakonom o bankama, Komercijalna banka je, kao i sve druge banke, registrovana kao akcionarskodruštvo (a.d.). Banka je zvanično osnovana 1970. godine, dok je od 1992. godine poznata u javnosti u sadašnjem formatu i strukturi.

Najveći akcionar Komercijalne banke je Republika Srbija, sa 41,75% akcija, dok je drugi najznačajniji akcionar Evropska banka za obnovu i razvoj sa 24,43% akcija. Najznačajnije akcionare Komercijalne banke, pored države iEBRD, predstavljaju inostrani investicioni fondovi.Detaljniji pregled akcionara se može videti u tabeli ispod.

1 REPUBLIKA SRBIJA 41,75%
2 EBRD LONDON 24,43%
3 IFC CAPITALIZATION (EQ) FUND LP 10,14%
4 DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS -UND 4,59%
5 SWEDFUND INTERNATIONAL AKTIEBO 2,29%
6 JUGOBANKA U STEČAJU 1,91%
7 BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD 1,90%
8 KOMP. DUNAV OSIGUANJE ADO 1,72%
9 EAST CAPITAL – EAST CAPITAL BALK 1,16%
10 GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNI 0,77%
11 STANKOM 0,54%
12 SOCIETE GENERALE SRBIJA 0,48%
13 FRONT. MARK. OPPORTUN. MASTER 0,40%
14 EAST CAPITAL – EAST CAP. EASTERN 0,37%

Na Beogradskoj berzi listirane su opšte akcije Komercijalne banke, sa pravom glasa. Pripadaju Standard Listingu, koji broji kompanije čijim hartijama se aktivno trguje. Hartijama kojima se svakodnevno trguje u velikom broju pripadaju Prime Listingu gde je trenutno listirano 4 kompanije (Aerodrom Nikola Tesla, Energoprojekt, Fintel energija i NIS). Prosečan dnevni promet akcija u 2018. godini je 5,900,311 RSD, sa prosj ečnim brojem transakcija od 2,66.Prosječna zarada po akciji iznosi 472,14 RSD, dok je odnos cene i zarade po akciji 5,04. Cena akcije u odnosu naknjigovodstvenu vrednost akcije iznosi 0,64, što govori da je akcija potcenjena.

Pokazatelji

Tržišna kapitalizacija 40.026.735.280
EPS 472,14
P/E 5,04
P/B 0,65
ROE 0

Pokazatelji su izračunati prema podacima iz posljednjeg godišnjeg bilansa.

Godišnje statistike za 2018. godinu

Prosječan promet 5.900.311
Prosečan broj transakcija 2,66
VWAP 1.911

ANALIZA POSLOVANJA KOMERCIJALNE BANKE

Na osnovu grafičkog pregleda ukupne aktive jedne banke moguće je primijetiti stabilan rast u periodu od 2010. do 2014. godine, nakon kog dolazi do blagog pada od 4% zbog otpisa nenaplativih kredita. Svakako, aktiva banke je na nivou od cca 400 mlrd RSD proteklih 5 godina. Depoziti banke prate stabilan rast aktive, oni učestvuju sa 80% u ukupnim izvorima finansiranja banke. Na kraju trećeg kvartala 2018. depoziti su na nivou od 307 mlrd RSD.

Neto dobitak banke u periodu od 2010. do 2014. godine ima trend rasta, dok u 2015. i 2016. godini možemo primijetiti gubitak koji se pojavljuje usled otpisa visoke vrijednosti nenaplativih kredita. U 2017. godini dobitak je 41%viši nego u 2014. godini kada je prikazan najviši dobitak pre otpisa nenaplativih kredita i iznosio je 8,1 mlrd RSD.

U 2018. godini zaključno sa trećim kvartalom, neto dobitak iznosi 6,5 mlrd RSD.

U strukturi prihoda najznačajniji prihodi su od kamata i naknada provizija, ove dvije vrste prihoda donose 99% ukupnih prihoda banke. Prihod od kamata je imao trend rasta u periodu od 2010. do 2014. godine, kada dolazi do pada ukupnog prihoda od kamata, međutim iako je nakon 2014. došlo do pada ukupnog prihoda od kamata, dobitak od kamata se zadržao na nivou od cca 13 mlrd RSD. Dobitak od kamata na kraju trećeg kvartala 2018. godine iznosi 9,5 mlrd RSD.

Prihod od naknada i provizija ima stabilan trend rasta od oko 3,5% godišnje, dok rast dobitka od provizija nije u korelaciji sa rastom prihoda od provizija, međutim na godišnjem nivou je stabilan tokom posmatranog perioda i iznosi prosječno 4,8 mlrd RSD. Na kraju trećeg kvartala 2018. godine dobitak od naknada i provizija iznosi 3,8 mlrdRSD.

U ukupnu aktivu banke spadaju deponovana sredstva kod centralne banke, hartije od vrijednosti, krediti i potraživanja, investicije, nekretnine i ostalo. Najznačajnije učešće u ukupnoj aktivi imaju hartije od vrijednosti sa 34% i krediti i potraživanja sa 42%.

Finansijski analitičari: Ivan Stamenković i Nikola Vučković

Izvor: Nova Ekonomija

Check Also

Oglasi za posao: ADP Zid zapošljava Programskog asistenta

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u potrazi za kandidatom/kinjom za mjesto Programski asistent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *