Vlada će donositi nove strategije samo ako se procjeni da u budžetu ima novca za sporvođenje

Vlada Crne Gore će nove strateške dokumente donositi samo ako se procjeni da u budžetu ima novca za njihovo sporvođenje.

To se, između ostalog, navodi u Vladinoj uredbi o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja strateških dokumenata. Uredbom je predviđeno da Generalni sekretarijat Vlade u saradnji sa ministarstvom finansija procjenjuje da li u državnoj kasi ima novca za sprovođenje strategija.

Generalni sekretarijat, na čijem je čelu Nataša Pešić, procjenjivaće i da li postoji potreba za donošenje strateškog dokumenta.

“Princip ekonomičnosti i racionalnog planiranja podrazumijeva da se prilikom planiranja i izrade strateškog dokumenta vodi računa o stepenu ljudskih, organizacionih, finansijskih i materijalnih resursa koji su na raspolaganju za njegovo sprovođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju”, navodi se u Vladinoj uredbi.

Pojašnjava se i da je predlaganje strateških dokumenata moguće ukoliko on ne postoji u određenoj oblasti ili ako je njegovo donošenje obaveza koja proizilazi iz procesa pregovora sa Evropskom unijom (EU).

U tom slučaju, ističe se, Generalni sekretarijat o tome informiše Vladu i predlaže donošenje strateškog dokumenta. Uredbom je predviđeno da se strategije mogu odnositi na vladavinu prava i reformu javne uprave, finansijsku i fiskalnu politiku, saobraćajnu, energetsku i informacionu infrastrukturu, ekonomski razvoj, životnu sredinu, nauku, obrazovanje, kulturu, sport, zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo kao i vanjsku, bezbjednosnu politiku i odbranu.

Državni organ zadužen za sprođenje strategije, kako se navodi, obavezan je da Vladi dostavlja godišnji i završni izvještaj.

“Princip odgovornosti obavezuje organe državne uprave zadužene za izradu i sprovođenje strateškog dokumenta da obezbijede odgovarajuće uslove, resurse i podršku za postizanje željenih rezultata. Princip odgovornosti podrazumijeva da se prilikom izrade strateškog dokumenta jasno odrede organi državne uprave odgovorni za njegovo sprovođenje”, navodi se u uredbi.

Vijesti online

Check Also

Auto-putem od početka godine prošlo 760.200 vozila

Auto-putem Princeza Ksenija je od početka ove godine prošlo 760.200 vozila.

Leave a Reply

Your email address will not be published.