“Agencija za investicije put do bolje kontrole ugovora”

Nacrtom zakona o privatnom javnom partnerstvu, koji je na javnoj raspravi do 19. juna, predvi- đeno je formiranje agencije za investicije, koja će objediniti nadležnosti više državnih organa, a sensator DRI dr Branislav Radulović kaže da će to i druga rješenja iz zakona omogućiti cjelishodnije funkcionisanje sistema

Odluka Vlade da formira agenciju za investicije i objedini nadležnosti više organa u pravcu je realizacije preporuke DRI iz nalaza o reviziji uspjeha „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata“, koja je završena i objavljena jula 2014. Tadašnjom revizijom utvrđeno je da je kod realizacije investicionih programa dolazilo do preklapanja nadležnosti institucija u vršenju poslova – u fazi planiranja, raspisivanja tendera i realizacije investicionog projekta… Više budžetskih jedinica bilo je uključeno u realizaciju istih aktivnosti. Analiza tada važeće normative pokazala je da poslove koji se odnose na realizaciju investicionih projekata i unapređenje poslovnog ambijenta obavljalo je šest budžetskih jedinica i to: Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Savjet za privatizaciju privrede i strana ulaganja, Agencija za promociju stranih direktnih investicija (MIPA), Sekretarijat za razvojne projekte i Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi. Dodatno, tada se ovim aktivnostima bavila i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Investicionorazvojni fond”, podsjeća Radulović.

Na drugoj strani kada je u pitanju nadzor, kontrola i praćenje realizacije zaključenih ugovora većina navedenih institucija u postupku revizije istakla je da za ta pitanja nije nadležna.

“Zbog toga se na neadekvatan način vršila nazdorna – kontrolna funkcija. Rješenja sadržana u nacrtu zakona o privatno-javnom partnerstvu, koji je sada na javnoj raspravi, su u pravcu realizacije preporuka DRI i trebala bi da omoguće cjelishodnije funkcionisanje sistema. Prije svega da obezbijede kvalitetan nadzor, kontrolu i praćenje realizacije zaključenih ugovora, što do sada nije bio slučaj”, smatra Radulović.

On podsjeća da su se poslovi koji su se odnosili na realizaciju i sprovođenje politike stranih ulaganja u Crnoj Gori nalazili u nadležnosti Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, koja je ukinuta 2009. godine, kada dio njenih poslova preuzima direktorat u okviru Ministarstva ekonomije.

(Opširnije u Pobjedi)

Check Also

U skupštinsku proceduru ušao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu

U skupštinsku proceduru je juče stigao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu u kojem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *