Izmjene zakona: Garantovani depoziti do 80 hiljada

Garantovani depozit u slučaju stečaja i likvidacije neke od banaka ostaje 50.000 eura do ulaska Crne Gore u EU, ali se izmjenama zakona, koji je na javnoj raspravi, u određenim slučajevima povećava na 80.000 eura, rečeno je Pobjedi iz Fonda za zaštitu depozita.

Predloženo je da se depoziti koji potiču iz prodaje nepokretnosti u kojoj je deponent živio, sklapanja braka, razvoda, penzionisanja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti, smrti, isplate naknade iz osiguranja, odštete za žrtve krivičnih djela ili pravosudnih grešaka isplaćuju do iznosa od 80.000 eura 50.000 plus 30.000 eura kaže za naš list direktor Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković.

Članstvo u EU

Nakon učlanjenja Crne Gore u EU iznos garantovanog depozita za ove slučajeve se povećava na 130.000 eura, tačnije 100.000 plus dodatnih 30.000 eura. Marković podsjeća da do učlanjenja u EU garantovani depozit ostaje 50.000 eura, ne računajući već navedene izuzetke. Objašnjavajući novine iz zakona, on kaže da će garantovani depozit od dana pristupanja Crne Gore EU iznositi 100.000 eura, kao i u Evropskoj uniji.

“Premija koju banke plaćaju za zaštitu depozita obračunavaće se na osnovu rizika pojedine banke. To znači da će neke banke plaćati manje, a neke više. Metodologiju za obračun premije na bazi rizika pripremamo i ona će, nakon usvajanja zakona, biti predmet javne rasprave. Očekujemo da će biti primijenjena krajem 2019 objašnjava Marković. Dodaje da se postepeno skraćuju i rokovi za isplatu garantovanog depozita. Prema Direktivi 14/49 rok za isplatu garantovanog depozita smanjuje se postepeno u periodu do 2024. Od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2020. godine najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja. U periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023. godine najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja. Od 1. januara 2024. u roku od pet radnih dana”, ističe Marković.

Depoziti

Direktor ističe da su uglavnom do sada isključeni depoziti bili u saglasnosti sa Direktivom, tako da su sada samo tehnički upodobljeni.

Svi depoziti, ne računajući izuzetke, isplaćuju se u eurima.

“Svi depoziti osim onih koji se isključuju iz zaštite, položeni u bilo kojoj valuti, isplaćuju se u eurima. S tim da se ta valuta preračunava u euro po kursu Centralne banke Crne Gore, koji je važio na dan nastanka zaštićenog slučaja”, objašnjava on.

Zaštićenim depozitima se ne smatraju: ulozi pravnih lica koja se bave poslovima osiguranja i reosiguranja, državnih organa i organizacija i organa i organizacija opštine, odnosno drugog oblika lokalne samouprave, obaveznih fondova za obavezno zdravstveno, penziono i socijalno osiguranje, dobrovoljnih penzionih fondova, investicionih fondova, drugih kreditnih institucija, lizing, faktoring i društava za otkup potraživanja, mikrokreditnih finansijskih institucija, kreditno-garantnih fondova, lica koja direktno ili indirektno učestvuju sa 5 odsto ili više u kapitalu ili glasačkim pravima u toj kreditnoj instituciji…

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Check Also

Šef Erste banke Peter Bosek podnosi ostavku krajem godine

Šef austrijske Erste banke Peter Bosek podnijeće ostavku krajem godine, najavljeno je u petak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *