KissMatch, aplikacija za upoznavanje predstavljena u M:tel digitalnoj fabrici

KissMatch, aplikacija za upoznavanje grupe domaćih stručnjaka predstavljena je u petak u M:tel digitalnoj fabrici.

Korisnici su govorili o iskustvima tokom korišćenja aplikacije, i kako tvrde, ona predstavlja nešto što do sada na našim prostorima nijesu bili u prilici da vide i stoga bi je preporučili svima.

Korisnici KissMatch aplikacije, koji su za sada uglavnom dobi od 18 do 30 godina, tvrde da im se kod aplikacije najviše sviđa elemenat misterije odnosno činjenica da ne mogu vidjeti kompletan profil druge osobe dok im se poljupci ne poklope.

Korisnici, između ostalog, tvrde da je aplikacija bolja od Tindera, jedne od najpoznatijih svjetskih dejting aplikacija, što govori da će ona nesumnjivo ubrzo dostići ogromnu popularnost.

“Kompanija M:tel ima iskustva sa startapovima budući da je prije par godina investirala u startap TourGuide a investiranje i lansiranje KissMatch će, možemo slobodno reći će biti pun pogodak”, kaže Sanja Simonović, šef službe Digitalne Fabrike.

KissMatch je prva aplikacija ove vrste koja kreće sa Balkana, a od prije dvije nedjelje je dostupna za skidanje na Google Play Storu.

“Kompanija M:tel je dugo osluškivala želje i potrebe korisnika, narocito mlađih i odlućila  da krene sa lansiranjem KissMatch aplikacije, jer je činjenica da se komunikacija u budućnosti seli na aplikacije. Aplikacija je trenutno dostupna za skidanje samo na adroid platformi a očekujemo da ce u dogledno vrijeme biti dostupna i za iOS uređaje”, ističe Simonović.

Pro­fil na apli­ka­ci­ji se mo­že na­pra­vi­ti tek na­kon od­go­va­ra na 20 pi­ta­nja na osno­vu ko­jih se od­re­đu­je pro­ce­nat sla­ga­nja sa dru­gim oso­ba­ma ko­je ko­ri­ste apli­ka­ci­ju. Da bi se do­šlo u in­ter­ak­ci­ju ko­ri­snik mo­ra po­sla­ti po­lju­bac dru­go­me i uko­li­ko se taj po­lju­bac po­kla­pa otva­ra se čat i ta­da se mo­gu vi­dje­ti ci­je­li pro­fi­li oso­ba i što je naj­va­žni­je po­če­ti ko­mu­ni­ka­ci­ja.

“Dok se ne po­klo­pe po­ljup­ci ko­ri­sni­ci ne mo­gu vi­dje­ti jed­ni dru­gi­ma kom­plet­ne pro­fi­le već sa­mo sli­ke usa­na, či­me za­dr­ža­va­mo i ne­ki ele­me­nat mi­ste­ri­je. Aplikacija će ubrzo biti lansirana u SAD-u, Ka­na­di, Bra­zilu, Ho­lan­di­ji i re­gi­onu”, zaključila je Simonović.

Izvor: Startapovanje.me

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *