Kinezima ne daju dozvolu za dio trase

Ministarstvo održivograzvoja i turizma (MTOR) odbilo je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poddionice 4.4.2 autoputa otvorena trasa Bar-Boljare, na prioritetnoj dionici Smokovac-Mateševo, na području katastarske opštine (KO) Mateševo, opština Kolašin. Zahtjev za izdavanje dozvole je podnijelo Ministarstvo saobraćaja jer je Vlada investitor projekta, dok radove izvodi kineski CRBC. Dozvolu su tražili 19. decembra, odnosno prije četiri mjeseca.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole potpisala je samostalna savjetnica u Ministarstvu održivog razvoja Borka Novković. U rješenju se navodi da je zahtjev investitora neosnovan.

“Postupajući po predmetnom zahtjevu, MTOR je pribavilo po službenoj dužnosti list nepokretnosti i kopiju plana za katastarsku parcelu broj 440 KO Mateševo, svojina Crne Gore, subjekat raspolaganja opština Kolašin za koju investitor nije dostavio dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu. Dokaz iz člana 181 stav 3 tačka 3 ne postoji ni za katastarske parcele 419/1, 428/1, 397/1 i 396/1 KO Mateševo koje su kao lokacija za građenje navedene u elaboratu eksproprijacije zemljišta iz novembra2017. godine. Takođe, investitor nije dostavio dopunu tehničke dokumentacije u dijelu lokacije s obzirom na to da u dostavljenom revidovanom glavnom projektu, tekstualni dio, nije dat opis lokacije sa navođenjem katastarskih parcela koje ulaze u sastav trase devijacije Adžića Do, a što je propisano pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sacržini tehničke dokumentacije”, piše u rješenju Ministarstva održivog razvoja.

Prije nego su donijeli rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju otvorene trase, oni su obavijestili Ministarstvo saobraćaja, čiji se punomoćnik izjasnio o svakoj od navedenih stavki i nije negirao navode resora na čijem je čelu Pavle Radulović.

Izgradnja prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateševa počelaje 11. maja 2015. godine. Prve godine je bilo dosta problema, jer se kasnilo sa izdavanjem potrebnih dozvola, zbog čega su i radovi kasnili, međutim, kasnije se dinamika ubrzala, pa Kinezi nijesu previše ispaštali zbog toga što Vlada nije izdavala potrebne dozvole.

Cijena izgradnje autoputa je 809,6 miliona eura, ali će ona biti mnogo veća zbog brojnih radova koji nijesu sastavni dio ugovora, a moraće da se urade kako bi autoput bio funkcionalan. Gradiće se priključak za autoput na Smokovcu, jer Vlada nije petlju Smokovac ubacila u ugovor, zatim moraće da se odrade i trafostanice da bi se autoput priključio na struju, a sve to košta nekoliko desetina miliona eura. Takođe, kamate na kredit od 944 miliona uzet u dolarima nijesu sastavni dio cijene od 809,6 miliona. Do sada je za autoput potrošeno preko 300 miliona eura, a od 2015. godine je kompaniji CRBC oprošteno oko 100 miliona eura po osnovu PDV-a, carina i akciza.

Izvor: Dan

Check Also

Ekonomist: Izvjesno da će EU na neki način pomoći oko otplate kineskog kredita

Uprkos tome što Evropska unija (EU) nije direktnije odgovorila na prve zahtjeve crnogorske vlade da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *