Loši krediti na rekordno niskom nivou

Nekvalitetni krediti, bez kamata i vremenskih razgraničenja, na kraju novembra 2017. godine iznosili su 190,1 milion eura i činili su 7% ukupnih kredita. U odnosu na prethodni mjesec, nekvalitetni krediti banaka zabilježili su pad od 2,1%, dok su na godišnjem nivou bili niži za 26,6%, pokazuje zvaničan izvještaj guvernera Centralne banke za novembar mjesec.

To praktično znači da su loši krediti na najnižem nivou od 2008. godine, pa više banke nemaju opravdanje za neopravdano visoke kamatne stope i slabu kreditnu aktivnost.

“U strukturi aktive agregatnog bilansa banaka dominantno mjesto zauzimali su krediti, koji su na kraju novembra 2017. godine iznosili 2.716,8 miliona eura i ostvarili su pad od 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na novembar prethodne godine bili viši za 11,1%. U strukturi pasive, dominantno učešće od 77,3% zauzimali su depoziti. Depoziti u bankama u novembru 2017. godine iznosili su 3.188,6 miliona eura, i zabilježili su neznatan mjesečni pad, dok u odnosu na novembar 2016. godine bilježe rast od 11,8%”, piše u Izvještaju.

Krediti banaka koji kasne sa naplatom, bez kamata i vremenskih razgraničenja, u novembru iznosili su 210,7 miliona eura i u odnosu na prethodni mjesec zabilježili su pad od 14,1%, dok u odnosu na novembar 2016. godine bilježe pad od 31,4%.

“Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju novembra 2017. godine iznosila je 6,90%, i bila je manja za 0,04 p.p. u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj novembra 2016. godine zabilježila pad od 0,65 p.p. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u novembru 2017. godine iznosila je 6,50%, što predstavlja pad od 0,71 p.p. na mjesečnom nivou, odnosno pad od 0,48 p.p. u odnosu na novembar 2016. godine. Prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa iznosila je 0,72% na kraju novembra 2017. godine i niža je za 0,02 p.p. u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj novembra 2016. godine ostvarila pad od 0,22 p.p”, zaključuje se u Izvještaju.

(Analitika)

Check Also

Statis u partnerstvu sa kraljevićima iz Emirata, moguć ulazak Alfa Dabi fonda u Sveti Stefan

Alfa Dabi Holding (Alpha Dhabi), investicioni fond kraljevske porodice Al Nahijan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.