Građani neće gubiti vrijeme čekajući na šalteru

Reforma javne uprave je reforma same države i zato o ovom procesu govorimo kao veoma složenom i dugoročnom koji predstavlja jedan od najvećih izazova za Vladu Crne Gore u narednom periodu, kazao je u razgovore za Dnevne novine državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Goran Jovetić.

Štednja i jednak tretman svih građana

On napominje da se složenost ovog procesa ogleda upravo i u činjenici da sve aktivnosti koje se sprovode u okviru njega moraju imati direktne koristi za građane i privredu.

“Iz tih razloga javna uprava koja je uvijek bila unutrašnje pitanje država članica Evropske unije (EU), postala je jedno od tri ključna stuba u procesu proširenja EU. Razlog je što se želi obezbijediti puna primjena prava EU, ali i osigurati jednak tretman svih građana. Ekonomskim rječnikom govoreći, moramo imati upravu koja će štedjeti resurse građana. Građani od nas sa pravom očekuju da im pružimo više, da javne usluge budu boljeg kvaliteta, a da budu pružene uz što manji utrošak vremena i novca’” ističe Jovetić.

Prema njegovim riječima, cilj reforme je “da imamo zadovoljnog građanina koji će dostojanstveno ostvarivati svoja prava, a ne gubiti vrijeme po šalterima državnih organa ili organa lokalne samouprave”.

“Zato je prioritet rada novoformiranog Ministarstva javne uprave upravo usmjeren ka unapređenju procesa reforme javne uprave i postizanju opšteg reformskog cilja zacrtanog Strategijom reforme javne uprave 2016-2020. godine, a to je stvaranje efikasne i servisno opredijeljene javne uprave, koju karakteriše rast povjerenja građana i privrede u njen rad”, predočio je Jovetić.

Ove godine 241 elektronska usluga

Ovakav pristup, kaže on, omogućio se danas, nakon samo godinu od formiranja Ministarstva javne uprave, može govoriti o rezultatima rada, kako ističe, ne zbog rezultata, već zbog benefita koje mogu da osjete građani.

“U kontinuitetu se nadograđuje sistem eUprave, tako da danas imamo 241 elektronsku uslugu u nadležnosti 30 institucija, što je za 49 više u odnosu na 2016. godinu. Zato će poseban set aktivnosti i u narednom periodu biti usmjeren ka razvoju novih e-usluga namijenjenih građanima i privredi, i to najprije onih kojima je obuhvaćen najveći broj korisnika, zatim onih koji imaju značajan uticaj na poslovni ambijent, povećavaju efikasnost, skraćuju vrijeme pružanja usluga i povećavaju transparentnost. U domenu eGrađanin realizovaće se nekoliko servisa: pristup registrima rođenih, umrlih, vjenčanih, dokazi o prebivalištu i prijava privremenog boravka, prijava izgubljenih dokumenata, ePorodilište, eKarton, i dr. Dok, segment ePoslovanje podrazumijeva: digitalni servisi za online registraciju firmi, pribavljanje dozvola za obavljaojedinih uslužnih djelatnost, i dr. Sve navedeno će biti realizovano kroz funkcionalnu reorganizaciju i dopunu portala http://www.euprava. me”, navodi Jovetić.

Novo radno vrijeme omogućilo efikasnost

Donošenjem novog zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, kaže on, kreiran je pravni osnov za dalji razvoj elektronskog poslovanja u Crnoj Gori.

“Nedavno smo u testni rad stavili informacioni sistem za povezivanje registara i razmjenu podataka između organa uprave. Paralelno se radi na implementaciji dva servisa koji će povezati pet od sedam ključnih registara – elektronski upis djece u sve nivoe obrazovnih institucija i objedinjeno prikupljanje dokumentacije za tenderske postupke. Promijenili smo radno vrijeme uprave sa 9 do 17 časovana 7 do 15 časova i na taj način omogućili efikasniji pristup poslu, ali i stvaranju većeg prostora za socijalni i porodični život zaposlenih u javnoj upravi”, podsjeća Jovetić.

Suzbijen pingpong efekat

U kreiranju novih zakonskih rješenja, predočio je on, posebno se vodilo računa o suzbijanju najvećeg problema u praksi upravnog rješavanja u Crnoj Gori tzv. “ping-pong” efekta, a to se direktno odnosi na građane, da bi se u praksi smanjila mogućnost prebacivanja odgovornosti sa jedne na drugu instituciju.

“Na taj način ukinuli smo staru praksu “šetanja od saltera do saltera”. Predložili smo, a Vlada je utvrdila novi zakon o državnim službenicima i namještenicima, kojim se obezbjeđuje kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima, te jačanje profesionalizma, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, a naglasak je stavljen na veću profesionalizaciju i odgovornost visokog rukovodnog kadra”, rekao je Jovetić.

Donošenje zakona o lokalnoj samoupravi, koji će uskoro razmatrati parlament, treba, navodi on, da obezbijedi unapređenje i poboljšanje funkcionisanja lokalne samouprave i kvalitetnije i efikasnije ostvarivanja prava građana na lokalnom nivou.

“Pokrenuli smo aktivnosti na uspostavljanju jedinstvenog “one stop shopa” u Crnoj Gori, u fizičkom smislu, kako bi građani mogli da na jednom mjestu dobiti sve usluge koje im pruža država i lokalna samouprava po ugledu na najbolja svjetska iskustva i prakse. Sve ove aktivnosti samo su dio zacrtane agende Ministarstva u procesu reforme javne uprave, a sve u cilju stvaranja uslova da država postane pravi servis građana”, zaključuje Jovetić.

Institut one stop shop smanjuje troškove

Jovetić, takođe naglašava da je od 1. jula omogućena primjena novog zakona o upravnom postupku, te da je uveden institut “one stop shop”, čime se štedi vrijeme građana i privrede i eliminišu nepotrebni troškovi. (koji se prije svega ogledaju kroz novu zakonsku obavezu organima da ne mogu da traže od građana i privrede da podnose dokumenta o podacima koji postoje u zvaničnim evidencijama).

“Ovim zakonom izvršena je reforma upravnog postupka, odnosno reforma administrativnih procedura. Zakon o upravnom postupku jedan od ključnih zakona, jer svako rješenje donijeto u bilo kom postupku pred bilo kojim organom uprave sadrži pozivanje na njega. Osnovni cilj donošenja zakona bio je obezbjeđivanje pravne sigurnosti i poboljšanje odnosa javne uprave sa građanima i privredom. Najvažnije novine novog zakona su uvođenje instituta “one stop shop” (jedinstvenog šaltera za sve), tj. sprovođenje upravnih aktivnosti na jednom mjestu, omogućavanje elektronske komunikacije između organa i građana, uvođenje instituta upravnog ugovora, uvođenje obaveze drugostepenog organa da, kada je već jednom poništio prvostepeno rješenje, sam riješi upravnu stvar ne vraćajući predmet prvostepenom organu”, kazao je Jovetić.

CdM

Check Also

Air Montenegro organizovao prve charter letove sa tržišta zemalja Baltika

Imajući u vidu značaj emitivnih tržišta zemalja Baltika, Estonije, Litvanije I Letonije na turistički promet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.