Fond Trend transformisan

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) utvrdila je da je društvo za upravljen je investicionim fondom Butterfly finance uskladilo sa zakonom sve akte, organizaciju i poslovanje otvorenog investicionog fonda Trend.

Na taj način, kako je Vijestima saopštila PR menadžer Trenda Milica Petričević završena je zakonska transformacija Trenda, uz prethodno uspješno završen dvogodišnji proces usklađivanja akata i poslovanja zatvorenog dijela fonda koji je podrazumijevao dvogodišnji proces transformacije.

U portfoliju Trenda trenutno se nalazi 26 hartija, što je skoro pola manje u odnosu na broj emitenata koji je portfolio sadržao prije pola godine. Razlog za ovakvo “čišćenje portfolija je “uklanjanje velikog broja nelikvidnih hartija i hartija koje u određenom trenutku nisu imale više nikakvu vrijednost”, dodala je Petričevićeva.

Upravo zbog tih konstatacija i činjenice da na domaćem tržištu ne postoji veliki broj hartija u koje fond može lako procijeniti da vrijedi ulagati, kako je rekla Petričevićeva, imali su problem i sa time da usklade i ispoštuju pomenuta ograničenja u predviđenom roku.

“Najveći udio svog ulaganja u portfoliju, preko zakonskog ograničenja od 10 odsto do završetka procesa transformacije, fond je imao u Jugopetrolu i Crnogorskom elelctroprenosnom sistemu. To je iz razloga što se procjenjivalo da su ovo jedne od malobrojnih likvidnih hartijana na crnogorskom tržištu”, navela je Petričevićeva.

Ona je rekla da kriterijumi koji se koriste prilikom donešnja odluka u vezi sa sadržajem portfolija su da li je određena hartija likvidna (da li se njome dnevno trguje na berzi), rizičnost hartija i to istorijski rizik ocijenjen na osnovu podataka o trgovanju hartijama od vrijednosti (HoV) i ocijenjeni budući rizik na osnovu očekivanja u vezi sa ključnim parametrima koji utiču na poslovanje kompanije i (ili) cijenu emitovane HoV.

“Uz to, vodi se računa o mogućnosti disperzije rizika, odnosno kreiranju portfelja koji će imati optimalan odnos rizičnosti i očekivanog prinosa, imajući u vidu data ograničenja. Bitan segment investicione politike je i usklađenost interesa uprave i alccionara, gdje je investiciona politika definisana tako da je prilikom investiranja u HoV bitno utvrditi da postoji usklađenost interesa uprave emitenta hartija od vrijednosti i alccionara, uključujući manjinske akcionare”, saopštila je Petričevićeva.

Prema njenim riječima, Trenda će u budućnosti za svoj osnovni cilj imati postizanje prihvatljivih stopa prinosa na investirani kapital, odnosno, povećanje vrijednosti imovine fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Izvor: Vijesti

Check Also

Zaposleni Telekoma učestvovali u čišćenju obale Morače

Volonteri Crnogorskog Telekoma učestvovali su danas u akciji čišćenja obale Morače, koju je povodom Međunarodnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *