Izvještaj revizora o poslovanju Prve banke za 2016.godinu – Pozitivno mišljenje sa rezervom

Revizor Diloit je na izvještaj banke dao pozitivno mišljenje sa rezervom a navedeno je više primjedbi; da su naknade za obračunavanje kredita uključivale u prihode mimo međunarodnih računovodstvenih standarda, da su sredstva namijenjena prodaji i stečena aktiva banke od 46,3 miliona eura precijenjena za 392 hiljade, da su rezervacije za potencijalne gubitke potcijenjene za najmanje 1,9 miliona, da je ispravka vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne potcijenjena za 1,5 miliona.

Navedeno je i da banka nije imala rezervaciju za potencijalne gubitke u sudskom sporu sa Eurofondom, kojeg je izgubila ove godine. Sa računa joj je zbog toga skinuto 2,28 miliona eura. Banka nije ni evidentirala i korigovala grešku u neraspoređenom dobitku od milion eura.

>>> DETALJAN IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA MOŽETE POGLEDATI OVDJE <<<

Revizor je skrenuo pažnju i da prodata i otkupljena potraživanja banke (faktoring) iznose 20,4 miliona eura, a da su stečena aktiva i sredstva namijenjena prodaji procijenjana na 46 miliona eura. Istaknuto je da će nadoknadivost portfolija po ova dva osnova u budućem periodu će zavisiti od sposobnosti banke da proda imovinu i realizuje potraživanja u iznosima koji pokrivaju najmanje iznose izloženosti prema ovim dužnicima. Navedeno je i da je poslovanje banke u 2016. po osnovu obima i strukture rizičnih plasmana bilo usklađeno sa Zakonom o bankama i propisima Centralne banke Crne Gore, ali da uključenje efekata eventualnih korekcija po navedenim primjedbama može imati uticaj na obračun propisanih pokazatelja i shodno tome može usloviti potencijalnu neusaglašenost sa propisanim limitima.

Banka je prošle godine imala neto profit od 168 hiljada eura, što je duplo manje nego godinu ranije.

Zaplijenili  i avion, trafo-stanicu…

Vrijednost stečene aktive do koje je banka došla preuzimanjem imovine dužnika je 46 miliona eura. Na zaplijenjene nekretnine odnosi se 42 miliona eura, na zaplijenjeni avion 3,1 milion, trafo-stanicu 283 hiljade…

Najznačajnija imovina (stečena aktiva) koju je banka prodala prošle godine je hotel “Lipka” u Kolašinu, koja je kako navodi revizor “stečena iz osnova problematičnog potraživanja prema Beppler Jacobsonu” u iznosu od 4,7 miliona eura prodata je za 5,9 miliona eura. Banka je lani prodala još tri nekretnine – jedno zemljište za 1,6 miliona, jedan poslovni prostor za 1,25 miliona i jedan stan za 62 hiljade.

Depoziti

Vlada, državne kompanije i opštine u Prvoj banci imaju depozite od 97,6 miliona eura ili skoro trećinu ukupnog iznosa depozita u toj banci, navedeno je u revizorskom izvještaju o poslovanju ove banke za 2016. godinu.

Depoziti po viđenju javnog sektora u Prvoj banci, čiji je najveći vlasnik brat bivšeg premijera Mila Đukanovića – Aco Đukanović, iznose 49,4 miliona eura, a oročeni 47,2 miliona. Ukupni depoziti u toj banci na kraju prošle godine iznosili su 315 miliona eura.

Pojedinačno najveći depozit ima Elektroprivreda Crne Gore koja u ovoj banci drži ukupno 43,8 miliona eura, Vlada direktno ima 12,5 miliona eura, druge firme u državnom vlasništvu 18,4 miliona, opštine i njene službe 13,2 miliona, regulatorne agencije 3,5 miliona, Investiciono-razvojni fond 2,5 miliona, Fond zdravstva 2,4 miliona,…

Vijesti.me/CBCG

Check Also

Otvorena renovirana ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj ulici u Podgorici

Nakon uspješno realizovanih radova na adaptaciji objekta i njegovom opremanju, ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *