Povećanje PDV-a negativno će uticati na standard

Svako povećanje poreza ne mora odmah ili uopšte uticati na povećanje cijena, ali s obzirom da se radi o povećanju poreza na dodatu vrijednost (PDV) realno je očekivati rast cijena po tom osnovu. Naravno, to opet mora imati negativan uticaj na ionako nezavidan standard građana, kazao je u intervjuu za “Dan” izvršni direktor Montenegro biznis alijanse (MBA) Zoran Vulević.

“Jer, ne bi bio preveliki problem povećanje PDV-a i akciza u nekom boljem ekonomskom trenutku, ali ovako, u ovim uslovima, to će povećanje imati negativniji efekat na biznis i građane”.  naveo je Vulević.

Kako će novo povećanje PDV-a i akciza uticati na crnogorsku ekonomiju? Pozitivno ili negativno?

“MBA se od svog osnivanja zalagala za smanjenje svih vrsta poreza. To je naše poslovno opredjeljenje u cilju zaštite interesa privatnog sektora i razvoja naše ekonomije. Dakle, ma koliko ovo bila kompleksna tema, pogotovo za ovaj ekonomski trenutak, smatramo da povećanje bilo koje vrste poreza nije dobro rješenje za podsticaj razvoja biznisa u Crnoj Gori. Razumijemo potrebu Vlade za postepeno prevazilaženje problema vezanog za javni dug, ali smatramo da se povećanje budžetskih prihoda može postići i na drugi način. Recimo, restrikcijom i racionalizacijom svih režijskih i drugih troškova, smanjenjem broja zaposlenih u javnom sektoru itd. Takođe, respektujemo namjere da se utiče na smanjenje javnog duga, ali ocjenjujemo da strategija za tako nešto ne treba da se oslanja i na povećanja PDV-a. Takođe, naša je ocjena da se upravo smanjivanjem poreza širi baza privatnog sektora, odnosno povećava broj obveznika poreza, što u kratkom roku obezbjeđuje veće prihode državi”. 

Kako će povećanje PDV-a i akciza uticati na standard građana?

– Povećanje PDV i akciza imaće određen, negativan uticaj na standard građana, jer i najmanje povećanje cijena dodatno opterećuje ionako skroman porodični budžet.

Da li se za naš poslovni ambijent može reći da je atraktivan, s obzirom na česta povećanja poreza, akciza, te nepredvidivi poreski sistem zbog čestog uvođenja novih nameta?

– Činjenica je da se poslovni ambijent u Crnoj Gori u kontinuitetu mijenja na bolje. Promjene su očigledne za sve koji prate ta kretanja. Razlog za takvo stanje je i sve veća uloga poslovnih asocijacija koje se bave pitanjima biznisa i stvaranja poslovnog ambijenta koji pogoduje njegovom razvoju. Sve više jača saradnja privatnog javnog sektora što je veoma važno za biznis. Naravno, bilo bi poželjno, da što rjeđe dolazi do promjena u visini poreza, ako je to ikako moguće. Svakako da određene ekonomske i druge okolnosti mogu na to uticati, ali treba nastojati da takve promjene zaista budu izuzeci, u interesu održavanja kvaliteta poslovnog ambijenta.

Šta biste preporučili Vladi po pitanju ekonomskog državljanstva? Da sama radi program ili da angažuje savjetnika sa reputacijom?

– MBA je još prije desetak godina pokrenula pitanje uvođenja programa ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori. Sve veća umreženost i povezanost na globalnom nivou sve više aktuelizuje ovo pitanje. U MBA smatramo da ne treba suviše odlagati uvođenje programa ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori, jer za tako nešto, po našem mišljenju, nema bitnijeg razloga. Konsultacije oko ovog pitanja su dobrodošle, pogotovo sa dobrim poznavaocima ove problematike, a sve u interesu uvođenja što kvalitetnijeg programa ekonomskog državljanstva. Takođe smatramo da sve te aktivnosti treba ubrzati,
odnosno što prije iskoristiti interesovanje investitora za Crnu Goru kao privlačnu destinaciju za ulaganja.

Mini HE za razvoj porodičnog biznisa

Da li bi građani trebali da finansiraju proizvodnju struje iz mini-hidroelentrana ili bi to trebalo da bude komercijalna djelatnost, za ioju nijesu predvidjeni podsticaji?

– Ko god ulazi u biznis, pa i u ovu vrsgu biznisa, u principu, treba da preuzme punu odgovornost za sve aktivnosti koje je preduzeo. MBA se, kao što je poznato, uvijek zalagala za što veće iskorišćenje hidroenergetskog potencijala kojim raspolaže Crna Gora u interesu razvoja biznisa, naravno uz poštovanje svih standarda vezanih za zaštitu životne sredine i ekoloških principa. Posebnu aktivnost smo usmjerili na razvoj mikro hidroelektrana kao veoma važnog podsticaja za razvoj porodičnog biznisa u sjevernom dijelu naše države. Vjerujemo da će vrijeme koje je pred nama potvrditi opravdanost ovakvih naših nastojanja.

Bitan kapacitet investitora

Da li ste za davanje ekonomskog državljanstva za donacije, odnosno novac, ili u zamjenu za ulaganje u nekretnine?

– U svakom slučaju je najvažnije odabrati kredibilnog imaoca našeg ekonomskog pasoša. S tim u vezi treba proučiti iskustva drugih. Smatramo da 6i bilo veoma važno da to bude neko ko će dugoročnije vezati svoje investicije za Crnu Goru. Dakle, ne smatramo presudno važnim cijenu crnogorskog ekonomskog pasoša, već kapacitet investitora koji će ulagati u Crnu Goru, po različitim osnovama. Jer, i ovo pitanje se mora sagledavati sa dugoročnijeg aspekta, dakle, ne rukovoditi se trenutnim, kratkoročnim interesima, što se često pokaže neopravdanim.

Dan

Check Also

Od maja do novembra ponovo linija Bar – Bari

Ugovor o saradnji između Barske plovidbe AD i hrvatske „Jadrolinije“ koji podrazumijeva održavanje brodske linije …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *