Zaimović: Ne treba očekivati dalji pad kamatnih stopa

Hipotekama banka je i drugi kvartal ove godine završila uspješno i u skladu sa planom. Na kraju kvartala očekujemo neto profit od 2,3 miliona eura. Iako se bankarski sektor kontinuirano suočava sa različitim izazovima, mi uspijevamo da ostvarimo postavljene ciljeve zahvaljujući, prije svega, klijentima, zaposlenima i akcionarima, izjavio je izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović u intervjuu Pobjedi.

POBJEDA: Da li očekujete da banke u Crnoj Gori uvedu negativnu kamatu na štednju?

ZAIMOVIĆ: Ova tema je postala aktuelna nakon uvođenja negativnih kamata u većini banaka u EU, a medijski je postala interesantna nakon što je CBCG uvela negativnu tarifu na depozite koje komercijalne banke drže kod nje. Neke banke u okruženju su uvele nultu kamatnu stopu na depozite, što je otvorilo prostor za očekivanja da će, ukoliko se nastavi ovakva politika negativnih kamata Evropske centralne banke, i banke u Crnoj Gori početi sa negativnom kamatom. Imajući u vidu negativnu reakciju javnosti, nije realno očekivati da će banke u CG početi sa tom praksom, ali ne bih isključio mogućnost da se naredne godine to počne raditi, prvenstveno kod većih depozita.

POBJEDA: Smatrate li daje margina između kamata na štednju i na zajmove prevelika u Crnoj Gori?

ZAIMOVIĆ: Na prvi pogled, margina može izgledati velika. Postoji više faktora koji to prouzrokuju i uglavnom sam ih spomenuo u odgovoru na prethodno pitanje. Ali je činjenica da postoji prostor za njeno smanjenje i mislim da je realno to očekivati, imajući u vidu pojačanu konkurenciju među bankama koje posluju na našem tržištu, kao i trend smanjenja aktivnih kamatnih stopa.

POBJEDA: Očekujete li dalji pad kamata, kako na štednju, tako i na zajmove?

ZAIMOVIĆ: Imajući u vidu da je trend smanjenja kamatnih stopa intenzivno prisutan već oko tri godine, očekujem da u narednom periodu dođe do stabilizacije visine kamatnih stopa. Kamatne stope po kojima se zadužuju kvalitetne kompanije su veoma konkurentne i za dosta veća i razvijenija tržišta od crnogorskog.

POBJEDA: Kako komentarišete najavu guvernera da će insistirati na sprovođenju zakona o tzv. podgoričkom modelu?

ZAIMOVIĆ: Činjenica je da ovaj model rješavanja loših kredita nije imao uspjeha. Nedavno je guverner pokrenuo inicijativu za izmjenama postojećeg modela, kako bi stvorio okvir i dodatno motivisao banke da, koristeći ta rješenja, smanje nivo loših kredita. Hipotekarna podržava svaku ideju čiji je cilj razvoj i unapređenje regulatornog okvira i koja klijentima daje mehanizme za bolje upravljanje imovinom. Očito su procjene CBCG utemeljene na pokazateljima koji opravdavaju insistiranje i držanje fokusa da predloženi model zaživi.

POBJEDA: Zašto, po Vašem mišljenju, taj zakon do sada nije bio primijenjen i da li su donesene izmjene dovoljno atraktivne za banke i kompanije?

ZAIMOVIĆ: Ima više razloga za to, teško ih je sve nabrojati, ali suština je da banke nisu bile dovoljno motivisane da koriste mehanizme ovog modela, već su se opredjeljivale za bilateralne aranžmane sa klijentima. Kao rezultat toga smo i imali značajno smanjenje procenta loših kredita. Očito je, ipak, da CBCG smatra da tu još ima prostora za poboljšanje, pa se dodatnom inicijativom obratila bankama, tražeći da dostave procjene kreditnih aranžmana i klijenata kod kojih bi se mogla rješenjima iz ovog modela popraviti finan-sijska situacija, što bi rezultiralo smanjenjem procenta loših kredita. Hipotekarna u ovom trenutku nema kandidata za restrukturiranje obaveza po ovom modelu, ali podržava izmjene zakona, koji će omogućiti da eventualno u narednom periodu rješavamo neke problematične kredite.

POBJEDA: Koliko nenaplativi krediti opterećuju banke?

ZAIMOVIĆ: Oni direktno utiču na ključne performanse uspješnosti poslovanja banke. Negativno utiču na bilans uspjeha kroz izdvajanja rezervacija za pokriće eventualnih gubitaka ako dio kredita postane nenaplativ u planiranom roku, a u krajnjem i na visinu ukupnog kapitala banke. Ti su krediti niz godina ključni problem bankarskog sektora u CG. Negativne reperkusije ovog problema, koji se izražava visokom stopom NPL-a, pogađaju klijente i ukupan ekonomski ambijent, kroz povećanje kamatnih stopa, smanjenje kreditne aktivnosti i likvidnosti u privredi, porast unutrašnjeg duga itd… Zbog svega toga smatramo da treba podržati svaku inicijativu koja će doprinijeti smanjenju ovog pokazatelja.

U Hipotekarnoj se sa ovim izazovom nosimo prije svega preventivno. Kreditna politika i način donošenja poslovnih odluka su postavljeni tako da preveniramo eventualne probleme u vraćanju kredita. Pažljiva analiza kreditnih zahtjeva i biznis planova, poznavanje klijenata i specifičnosti određene industrije, analiza potencijalnih rizika, pomažu nam da donesemo kvalitetne odluke koje neće u budućnosti imati negativne reperkusije na rezultat poslovanja i kapital banke. Spomenuo bih i kvalitetne ljudske resurse u Hipotekarnoj banci, profesionalce sa značajnim vještinama u komercijalnom i velikim znanjem i iskustvom u sektoru rizika.

POBJEDA: Kako ocjenjujete stanje u bankarskom sektoru i ima li prostora za veće kreditiranje privrede?

ZAIMOVIĆ: Prostora uvijek ima. Potrebno je da zajednički radimo na ohrabrivanju i davanju podrške implementaciji ideja koje imaju razvojne mogućnosti, ali i dodatnu vrijednost u odnosu na bazične proizvode. Svaka banka će sa zadovoljstvom finansirati klijente koji imaju autentičan “znati-kako i koji sa znanjem i kvalitetom usluge mogu pružati servis i najzahtjevnijim kupcima. Smatram da je važno da dajemo podršku mladim ljudima koji imaju dobre ideje i žele kontinuirano unapređivati kvalitet svog proizvoda ili usluge.

POBJEDA: Kakvi su poslovni planovi Hipotekarne banke?

ZAIMOVIĆ: Hipotekarna je sistemski važna banka koja sa aktivom od 430 miliona eura ima učešće od oko 12 odsto u bankarskom tržištu Crne Gore. Naša dobit je godinama unazad iznad plana i iz godine u godinu u porastu, što planiramo ostvariti i u ovoj godini. Naše planirane aktivnosti u komercijalnom bankarstvu su usmjerene na servise namijenjene malim i srednjim predu-zećima i stanovništvu. Kontinuirano unapređujemo ponudu u skladu sa modernim bankarskim trendovima na razvijenijim tržištima od lokalnog. Takav pristup podrazumijeva visok stepen investicija u nove tehnologije, koji kreiraju i podržavaju razvoj novih proizvoda koje planiramo da lansiramo ove i naredne godine i zadržimo prepoznatljivi status Hipotekarne banke kao predvodnika novih trendova u finansijskim tehnologijama. Kao prepoznati lider u sferi investicionog bankarstva na crnogorskom tržištu, u ponudi investicionih proizvoda pripremamo servise koji sinerget-ski povezuju poslove sa hartija-ma od vrijednosti sa tradicionalnim kreditnim i štednim proizvodima iz standardne ponude. Cilj nam je da štedišama obezbijedimo da uz atraktivne kamatne stope i povećanu sigurnost uloga očuvaju i uvećaju svoj kapital. Posebnu pažnju posvetićemo uslugama iz oblasti privatnog bankarstva gdje ćemo krajnje personalizovano prilaziti našim VIP klijentima i kao alternativu klasičnim štednim proizvodima kreirati investicione solucije po mjeri klijenta.

Investiciono bankarstvo

POBJEDA: Postoji li interesovanje građana za trgovinu obveznicama, odnosno hartijama od vrijednosti preko Hipotekarne banke?

ZAIMOVIĆ: Interesovanje i trgovačke aktivnosti sa državnim i korporativnim obveznicama u raznim valutama, ali i inostranim investicionim fondovima, akcijama, indeksima i drugim finansijskim proizvodima zabilježilo je fascinantan rastući trend, imajući u vidu nešto drugačiju percepciju berze na primjeru Crne Gore prije desetak godina. Današnji profesionalci, ali i domaći investitori, imaju realniju i utemeljniju percepciju očekivanja prinosa i rizika u odnosu na instrumente u koje ulažu. Znatan broj klijenata koji imaju višu finansijsku pismenost i finansijski potencijal, prepoznali su trendove i sa sve većim kapitalom koriste usluge koje Hipotekarna banka pruža u oblasti investicionog bankarstva, nego što su to klasični bankarski štedni proizvodi.

Zbog velike potražnje nova zatvorena emisija obveznica Hipotekarne

ZAIMOVIĆ: Ono što nas izdvaja od konkurencije je i ponuda investicionih proizvoda koje je Hipotekarna banka kreirala. Banka je 2014. emitovala seriju od 10 miliona eura obveznica na period od sedam godina i kamatnu stopu od šest odsto. Danas, kada je do dospijeća obveznice ostalo četiri godine, svakodnevno primamo zahtjeve klijenata za kupovinom ove serije obveznica. Kako se postojeći vlasnici obveznica Hipotekarne banke teško odlučuju da prodaju ovaj visoko prinosni instrument, odlučili smo se da za dio naših VIP klijenata napravimo novu zatvorenu emisiju druge serije ovih obveznica sličnih karakteristika sa nešto kraćom ročnošću od šest godina u skladu sa zahtjevima klijenata i atraktivnom kamatnom stopom od 5,9 odsto. Obzirom na iskustvo koje smo imali sa prošlom emisijom, ovog puta smo imali prebukiranu tražnju za ovim instrumentom, te smo se odlučili da emisiju ne otvaramo za javnost. Vodeći se pozitivnim stavom naših klijenata, u budućnosti ćemo nastojati da njihove potrebe zadovoljimo na sličan način, obezbjeđujući banci stabilnu osnovu finansiranja kroz pozitivne implikacije na kapital banke u skladu sa Bazelskim standardima.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za srijedu, 31. maj

One comment

  1. Konacno intervju sa bankarom, koji govori o bankarstvu i perspektivama razvoja u CG. Hvala

    Jedina steta je da se praktikuje opreznost prema toboznjem podgorickom modelu, koji niti je sto donio niti ce sto donijeti bankarskom i privrednom sektoru u CG.

    Ali, treba razumjeti – politicka sujetnost u CBCG se ne smije dotaci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.