Intervju Mirza Vodopić, Hipotekarna banka: Štednju povećava trgovina na finansijskim tržištima

Crnogorske banke novac svojih deponenata čuvaju kod Centralne banke Crne Gore i međunarodnih banaka visokog kvaliteta koje za tu uslugu naplaćuju negativnu kamatnu stopu. Ove okolnosti su uticale i na kretanja kamatnih stopa u crnogorskom bankarskom sektoru, pa smo svjedoci konstantnog pada nivoa kamatnih stopa na depozite. rekao je u intervjuu za Pobjedu Mirza Vodopić, direktor Sektora finansijskih tržišta Hipotekarne banke AD Podgorica, u okviru koga se obavljaju poslovi upravljanje sredstvima banke, trgovine valutama i upravljanje portfoliom finansijskih instrumenata banke na svjetskim tržištima, i pružaju usluge investicionog bankarstva za klijente banke.

Vodopić je član Švajcarskog dijela prestižnog CFA instituta koji okuplja profesionalce iz oblasti finansija iz oko 160 zemalja svijeta, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pobjeda: U posljednje vrijeme su u javnosti pokrenula debata o mogućnosti uvođenja nultih ili negativnih stopa na depozite u Crnoj Gori. Objasnite nam da li takve teze imaju utemeljenja na domaćem bankarskom tržištu i koji su ekonomski motivi za ovakva razmatranja.

Negativne kamatne stope su realnost sa kojom su domaće banke već suočene posljednjih nekoliko godina zahvaljujući netradicionalnim stimulativnim monetarnim mjerama centralnih banaka širom svijeta. Crnogorske banke slobodna novčana sredstva svojih klijenata čuvaju kod međunarodnih banaka visokog kvaliteta koje za tu uslugu naplaćuju negativnu kamatnu stopu i do -0,4%, kao i na računima kod Centralne banke Crne Gore, koja do skoro nije naplaćivala kamatu na sredstva koje su domaće banke deponovale na računima kod crnogorskog bankarskog regulatora. Međutim, od nedavno su domaći bankari suočeni sa izazovima koje donose nova pravila Centralne banke Crne Gore, prema kojima su crnogorske banke dužne plaćati naknadu od 0,3% na novčana sredstva koja deponuju kod Centralne banke Crne Gore, što predstavlja suštinsko uvođenje negativne kamatne stope i na crnogorsko bankarsko tržište po uzoru na veliki broj Evropskih zemalja. Ove okolnosti su uticale i na kretanja kamatnih stopa u crnogorskom bankarskom sektoru, pa smo svjedoci konstantnog pada nivoa kamatnih stopa na depozite u bankama, koje su se u posljednjih pet godina sa prosječnog nivoa od oko 3% pali na oko 1 %. Što se tiče klijentskih depozita, ne očekujem da bi u ovom period kamatne stope prešle u negativnu zonu zbog navedenih okolnost, ali se dalji trend pada kamatnih stopa određenih klasa depozita svakako može očekivati. Ono što je najveći izazov za banke u narednom periodu je suočavanje sa činjenicom da će novčana sredstva koja banke ne plasiraju na tržištu imati svoju eksplicitnu cijenu, koja će opterećivati sve banke sa smanjenim aktivnostima kreditiranja i investiranja.

Pobjeda: Dobit Hipotekarne banke je rasla i u periodu pada kamatnih stopa i sužavanja kamatnih marži. Koje ste aktivnosti na finansijskim tržištima preduzeli koje su pomogle ovakvom ishodu?

Prve korake u poslovima na finansijskim tržištima Hipotekarna banka je napravila još 2008. godine kada smo naše usluge obogatili formiranjem kastodi banke, ubrzo nakon što je Komisija za hartije od vrijednosti donijela pravila kojim je regulisana ova oblast. Nakon toga 2010. godine smo dobili i licencu za obavljanje brokerskih poslova.  U predstojećim godinama Hipotekarna je bila dominatna banka po vrijednosti imovine na kastodi računima: više od polovine ukupne vrijednosti na kastodi računima u Crnoj Gori bila je imovina kastodi klijenata Hipotekarne banke. Upravo smo u tom periodu počeli razvijati saradnju i partnerstvo sa najvećim svjetskim imenima u investicionom bankarstvu i kastodi uslugama.

Već od 2013. godine na domaćem bankarskom tržištu počinje se osjećati slabljenje potražnje za kreditima, što je koindiciralo sa početkom velikih promjena na tržištu novca koje su dovele do neočekivano dugog trenda pada kamatnih stopa do negativnih nivoa, koji traje i danas. Suočeni sa povećanjem novčane mase sa jedne i negativnim kamatnim stopama na tržištu novca sa druge strane, banke su bile motivisane da narastajuće viškove likvidnosti plasiraju na finansijskim tržištima, investirajući uglavnom u hartije od vrijednosti visokog kvaliteta. Zbog trendova kretanja kamatnih stopa, bankama je postalo sve teže da zadrže isti nivo rezultata poslovanja bazirajući se isključivo na tradicionalnim bankarskim poslovima. Hipotekarna banka je rano prepoznala ovaj trend, i aktivno kreirala svoj investicioni portfolio hartija od vrijednosti, oslanjajući se na direktnu saradnju sa ključnim međunarodnim finansijskim institucijama sa dugom bankarskom tradicijom, privilegovanim pristupom širokom dijapazonu finansijskih proizvoda i visokom koncentracijom kompetentnosti. Naša prva investicija u međunarodne obveznice iznosila je 200 hiljada dolara. Danas upravljamo sa portfoliom hartija od vrijednosti vrijednim 105 miliona eura.«

Pobjeda: U koje hartije od vrijednosti je Hipotekarna banka investirala?

Trgujemo dominantno sa međunarodnim dužničkim instrumentima tj sa korporativnim i državnim obveznicama sa solidnim rejtingom na tržištima širom svijeta. Portfolio hartija od vrijednosti banke ima karakteristike niskog rizika i stabilnog prinosa, obzirom da banka optimizuje svoje potrebe za likvidnošću na način da smanji dinamiku obrta hartija od vrijednosti u vlasništvu tj potrebu za čestim rebalansiranjem portfolia.

Pobjeda: Koliki su bili efekti Hipotekarne banke od ulaganja u hartije od vrijednosti i trgovinu finansijskim instrumentima?

U posljednjih nekoliko godine zarada banke od poslova na finansijskim tržištima se u prosjeku kretala od 2 do skoro 4 miliona eura godišnje. Ponosni smo na rezultate i bogato iskustvo u trgovanju finansijskim instrumentima koje smo stekli radeći za svoj račun.

Pobjeda: Kako se rezultati vaših aktivnosti mogu odraziti na vaše klijente, u prvom redu štediše koji su suočeni sa padom kamatnih stopa?

Hipotekarna banke je zbog svoje veličine sistemski važna banka u Crnoj Gori, pa je očekivano da sa naše pozicije budu inicirane nove paradigme modernog bankarstva, oličene prvenstveno u novim personalizovanim servisima i digitalnim tehnologijama. Obzirom da na našu široku deponentsku bazu utiče stalan pad kamatnih stopa, kao i nedostatak alternativnih mogućnosti za štednju, nastojimo da edukativno djelujemo prema klijentima, kako bi dopunili tradicionalne načine štednje sa investicionim servisima koji su karakteristični za razvijena tržišta. U tom cilju, naš naredni korak je razvijanje poslova profesionalnog upravljanja imovinom klijenata banke, obzirom na stečena iskustva i profesionalni kadar sa ekspertizom na međunarodnim tržištima. Kako smo godinama unazad razvijali investicione servise i uspješno generisali dobit banci od ulagačkih aktivnosti, odlučili smo se da u narednom periodu stečenu ekspertizu stavimo na raspolaganje i našim klijentima. Naš cilj će biti pronalaženje pojedinačne strategije koja će ispuniti očekivanja naših klijenata na osnovu razumijevanja klijentovih potreba i očekivanja, usredsređujući se na performanse i očuvanje uloženog kapitala. Na osnovu svih promjena koje su drastično promijenile sliku bankarskog sektora Crne Gore u odnosu na period od 5 do 7 godina ranije, sa posebnim akcentom na globalna kretanja koja su negativno uticala na tradicionalne bankarske štediše, evidentno je da su sazrele potrebe klijenata za modernim finansijskim uslugama u Crnoj Gori.

Pobjeda: Šta u ovom trenutku Hipotekarna banka nudi klijentima iz spektra usluga sa finansijskih tržišta i kakvi su recentni trendovi?

Trenutno klijentima nudimo usluge kupoprodaje širokog spektra finansijskih instrumenata koji se kotiraju na međunarodnim tržištima. Na tržištu je, za sada evidentan trend ulaganja građana u crnogorske državne obveznice, koje donose prinos do 3,5 % što je značajno više od prosječnih stopa na štednju stanovništva. Pored ulaganja u ove obveznice klijentima nudimo ulaganja i u ostale proizvode poput državnih i korporativnih obveznica u raznim valutama, inostranih investicionih fondova, indekse i druge finansijske proizvode.

Pobjeda: Koji je naredni proizvod koji klijenti mogu očekivati od Hipotekarne banke iz domena poslova sa finansijskih tržišta?

U ovom periodu za klijente pripremamo i nove servise koji će uvezati poslove sa hartijama od vrijednosti sa kreditnim i štednim proizvodima. Naš cilj je da omogućimo štedišama da uz atraktivne kamatne stope i povećanu sigurnost uloga očuvaju i uvećaju svoj kapital kroz novu ponudu fleksibilnih depozita obezbijeđenih atraktivnim obveznicama ali i drugim hartijama od vrijednosti, kao i spcijalizovanih usluga iz domena privatnog bankarstva gdje svakom klijentu nudimo prilagođene investicione solucije kao alternativu klasičnim štednim proizvodima.

Izvor i foto: Pobjeda

 

One comment

  1. Izuzetan strucnjak!
    Crna Gora mora da proizvodi kadrove a ne diplome!

Leave a Reply to Djakova Cancel reply

Your email address will not be published.