Glavni grad uvećava udio u Novom duvanskom

Nenovčani ulog Glavnog grada u Novi duvanski kombinat, utvrđen rješenjem o evidentiranju emisije akcija po osnovu pretvaranja nenovčanog uloga u akcijski kapital od 20. jula 2012. godine, u iznosu od 573.366 eura, biće zamijenjen nenovčanim ulogom utvrđenim ugovorom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz 15. decembra 2016. godine u iznosu od 982.309 eura.

Razlika uloga od 408.943 eura, ukoliko odbornici u Skupštini Glavnog grada 12. juna daju saglasnost, biće pretvorena u trajni nenovčani ulog Glavnog grada u Novi duvanski kombinat, a za njega će biti emitovan određeni broj akcija koje će biti u vlasništvu Glavnog grada.

U skladu sa odlukom o učešću Glavnog grada kao akcionara u Novi duvanski kombinat, akcionarsko društvo Podgorica od 1. decembra 2011. godine i izmijenjenom odlukom o učešću Glavnog grada kao akcionara u NDKP od 13. marta 2012, nenovčana sredstva, utvrđena po ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od 18. jula 2012. godine od 573.366 eura pretvorena su u nenovčani ulog akcionarskog društva. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta utvrđena je nakon izrade idejnog, odnosno glavnog projekta, koji je revidovan i usvojen”, navodi se u dokumentu.

Ovom odlukom daje se mogućnost da se na osnovu izrade novog idejnog, odnosno glavnog projekta, koji je ponovo revidovan i usvojen na zahtjev investitora BMJ industris, uradi nova realna struktura vlasnika NDKP-a i da se uložena nenovčana sredstva ukupne vrijednosti 982.309 eura, utvrđena po ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, umanjena za iznos nenovčanog uloga od 573.366 eura u iznosu razlike od 408.943 eura, pretvore u trajni nenovčani ulog u Novi duvanski kombinat.

Nakon što odbornici u gradskom parlamentu daju saglasnost o pretvaranju nenovčanog uloga u trajni ulog u NDKP-u, skupština akcionara tog preduzeća donijeće odluku o emisiji akcija.

Dan

Check Also

“AMB Tours” je trajekt “Prizna” kupio za 252.000 eura

Hrvatska državna brodarska kompanija “Jadrolinija” za “Vijesti” je zvanično saopštila da je 53 godine stari …

Leave a Reply

Your email address will not be published.