Zatvoreni investicioni fondovi za godinu izgubili 28 miliona eura

Zatvoreni investicioni fondovi su tokom prošle godine izgubili 28 miliona eura, jer je vrijednost imovine sa 79 miliona na početku godine pala na 51 milion na kraju decembra pokazuju podaci Komisije za hartije od vrijednosti.

U Crnoj Gori, podsjetimo, ima pet ZIF-ova Eurofond, Trend, Moneta, HLT i Atlasmont. Imovina zatvorenog investicionog fonda predstavlja ukupnu imovinu uloženu u hartije od vrijednosti, nekretnine i novčana sredstva umanjenu za obaveze fonda kreditna zaduženja i dug. Najviše je pala imovina Trenda 49 odsto sa 21,6 na 10,9 miliona, Monete sa 4,5 miliona na nula eura, Eurofonda sa 35,5 na 28 miliona, Atlas Monta sa 19,7 na 15 miliona i HLT sa dva miliona na minus 2,7 miliona eura. Neto imovina HLT-a je negativna, što je posljedica velikog kreditnog zaduženja i strukture portfelja fonda. Na kraju prošle godine obaveze HLT iznosile su 2.896.277 eura. U pitanju su krediti, obaveze prema društvu za upravljanje i ostale, pa je vrijednost ukupne imovine negativna 2.761.548 eura. Loša je i struktura porfelja fonda gdje je sav kapital uložen u nekretnine, koje su procijenjene na 134.729 eura – objašnjavaju iz KHOV.

Svi ZIF-ovi imaju otežanu likvidnost.

“Na kraju prošle godine ZIFovi u postupku transformacije raspolagali su sa ukupno oko 4,7 hiljada eura”, pokazuju podaci Komisije.

Zakon dozvoljava ZIF-ovima ulaganje u hartije od vrijednosti, nekretnine, novac i derivativne hartije od vrijednosti.

Svi fondovi, osim Atlas monta, su na početku godine u portfeljima imali nekretnine koje su prenijete iz imovine fondova zajedničkog ulaganja. Najveće učešće nekretnina u strukturi ulaganja na početku 2016. imao je HLT i to 100 posto a najmanje Moneta 7,6 odsto. Na kraju godine nije bilo većih odstupanja osim kod Eurofonda u čijem se portfelju smanjilo učešće nekretnina sa 15 na 3,6 odsto zbog prodaje dijela nekretnina u cilju isplate nesaglasnih akcionara objašnjavaju iz KHOV. Svi ZIF-ovi su imali vrlo malo likvidnih sredstava.

Najveće učešće novca u strukturi imovine ima ZIF Atlas Mont 0,02 odsto pokazuju podaci KHOV.

Otvoreni pali četiri miliona

Prema podacima KHOV-a lani je imovina otvorenih investicionih fondova pala četiri miliona sa 27 na 23 miliona eura. U svim fondovima se vrijednost neto imovine smanjila, a najveći pad je bio kod Trenda u postupku transformacije 25 odsto, Moneta 15 odsto, Atlas Mont 11 odsto, HLT 5,4 odsto. Najmanji pad je bio kod Eurofonda 2,1 odsto navode iz Komisije.

Oni objašnjavaju da je pad uslijedio, prije svega, zbog isplate akcionara koji su tražili otkup u 2016. Lani je smanjen broj investicionih jedica kod svih otvorenih investicionih fondova, što je konstantna pojava iz godine u godinu. Najveće smanjenje je kod Trenda 17 odsto, a najmanje kod HLT 0,35 odsto.

Pobjeda

Check Also

U Herceg Novom do sada ostvareno 86 odsto turističkog prometa

U Herceg Novom trenutno boravi 27.766 gostiju i upoređujući sa istim datumom iz 2019. to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *