Autoput: Kinezi evidentno kasne u projektovanju

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ocijenilo je da kineski izvođač radova CRBC najviše kasni što se tiče projektovanja dionica autoputa. U godišnjem Izvještaju o radu ovog vladinog resora se upozorava da “kašnjenje u projektovanju može se odraziti na napredovanje glavnih radova”.

“Evidentno je kašnjenje izvođača u projektovanju, što će se odraziti i na napredovanje glavnih radova na autoputu. Međutim, negativan status projektovanja ne mora nužno da ima za posledicu kašnjenje glavnih radova, budući da je CRBC predložio korektivne mjere kako bi ispoštovao planirani datum završetka radova. Stepen završenosti projektovanja iznosi oko 80 odsto, a revidovanih i odobrenih Glavnih projekata oko 40 odsto”, piše u Izvještaju.

U Izvještaju je vrlo precizno navedeno šta su sve kineski izvođači i u kojem procentu završili na gradilištima autoputa.

“Pristupni putevi gradilištu, od planiranih 40 km završeno je 90 odsto. Pristupni putevi za geološka istraživanja, završeno 100 odsto. Privremeni čelični most na Morači 100 odsto. Kampovi (radnička naselja), Glavni kamp, Moračica, Pelev Brijeg, Lopate, Jabuka, Lutovo, Ptič, sjeverni Kosman, Čestogaz i Mateševo završeni 100 odsto. Fabrike za proizvodnju betona do sada su montirane i funkcionalne na osam lokacija (Gornje Mrke, Moračica, Pelev Brijeg, Duške, Lopate, sjeverni Kosman, Čestogaz i Jabuka) što je 85 odsto od plana. Za lokaciju Mateševo radovi montaže gradilišnih postrojenja su u toku. Drobilišna postrojenja od planiranih četiri, u funkciji je tri postrojenja na lokaciji Gornje Mrke, Duške i Lopate, što je 75 odsto završeno. Elektro napajanje Gradilišta je završeno 100 odsto. U toku je tehnički pregled i procedura elektro priključenja objekata. Radovi na raščišćavanju trase autoputa su započeli i gotovi su u obimu od cca 30 odsto”, precizira se u Izvještaju.

Za izradu Glavnih projekata i izdavanje građevinskih dozvola dionica autoputa je podijeljena je na 17 poddionica koje predstavljaju građevinske cjeline.

“Geološka istraživanja za Glavni projekat, terenski su završena 100 odsto, dok je status gotovosti Elaborata o rezultatima istraživanja na nivou od 90 odsto. Geodetski radovi završeni 100 odsto. Trasa je definisana situaciono i visinski 100 odsto. Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za ukupnu trasu za nivo Glavnog projekta odobren je od strane Agencije za zaštitu životne sredine u decembru 2015 godine. Na osnovu Elaborata izdato je 30 vodnih saglasnosti za korišćenje lokalnih vodotoka i izvorišta, i 26 ekoloških dozvola za gradilišne kampove, fabrike betona, drobilišna postrojenja i privremni čelični most preko rijeke Morače”, piše u Izvještaju.

Portal Analitika

Check Also

Sve kapacitete upotrijebiti za novo kreditiranje i sprovođenje moratorijuma

Banke sve raspoložive kapacitete treba da koncentrišu na novo kreditiranje, primjenu mjera za ublažavanje posljedica …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *