Katastar ne da Adu Bojanu Ulcinjskoj rivijeri

Hotelsko turističko preduzeće (HTP) Ulcinjska rivijera uložilo je novu žalbu na rješenje područne jedinice Uprave za nekretnine u Ulcinju koja im je, u prvoj polovini februara ove godine, odbila zahtjev za upis prava svojine na zemljištu Ade Bojane.

Lokalni katastar u kontinuitetu osporava pravo svojine ovog hotelskog preduzeća nad Adom Bojanom, a Ministarstvo finansija u drugostepenom postupku do sada je poništavalo prvostepena rješenja katastra.

Očigledno je da prvostepeni organ pogrešnim tumačenjem definicije morskog dobra želi u potpunosti da izjednači taj termin sa terminom morska obala, ističe u žalbi advokat Ulcinjske rivijere Branislav Lutovac.

Posljednjim rješenjem lokalni katastar i njegov šef Dževdet Čaprić se pozivaju na mišljenje zamjenika zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa i ističu da nijesu ispunjeni uslovi za usvajanje zahtjeva hotelskog preduzeća i pretvaranje prava korišćenja nad Adom u pravo svojine, jer predstavljaju prirodno bogatstvo Crne Gore u zoni Morskog dobra.

Proizlazi da su sve predmetne nepokretnosti dobra od opšteg interesa i prirodno bogatstvo (morsko dobro), te kao takve ne mogu biti predmet privatne svojine, ističe se, između ostalog u rješenju koje je potpisao Čaprić.

Advokat Lutovac u žalbi napominje, međutim, da prema zakonskim odredbama morska obala jeste morsko dobro, ali da taj pojam obuhvata još niz drugih nepokretnosti.

Svakako ostaje nejasno na osnovu čega je prvostepeni organ zaključio da predmetne nepokretnosti predstavljaju morsku obalu, odnosno, prirodna bogatstva, niti je to ijednom riječju obrazložio. Prvostepeni organ se samo poziva na upis tereta u G listu u vidu zabilježbe “morskog dobra koje može obuhvatiti više različitih nepokretnosti, kao i na navode zaštitnika imovinsko-pravnih interesa koji nijesu potkrijepljeni nijednim dokazom. Ovakvim postupanjem je nesumnjivo došlo do bitne povrede pravila upravnog postupka jer nijesu dati valjani razlozi zbog kojih je zahtjev neosnovan, niti ima razloga o odlučnim činjenicama, istakao je u žalbi advokat Lutovac.

On je napomenuo da sami teret morsko dobro ne predstavlja smetnju za promjenu prava svojine.

Na kraju treba istaći da je Vlada u odluci koja je donijeta 4. decembra 2014. i objavljena u Sl. Listu br. 12/2015 konstatovala da HTP Ulcinjska rivijera ispunjava uslove da se upiše kao nosilac prava svojine na predmetnim nepokretnostima. Ovo posebno ako se ima u vidu da HTP Ulcinjska rivijera u kontinuitetu već 40 godina koristi predmetne nepokretnosti, dakle i prije nego što je 1992. godine stupio na snagu Zakon o morskom dobru, naglasio je u žalbi Lutovac.

Ulicinjska rivijera je sada akcionarsko društvu čiji je većinski vlasnik država. Mali akcionari ovog preduzeća strahuju da bi zemljište, koje bi bilo izuzeto iz Ulcinjslce rivijere, ukoliko se ne uknjiži na kompaniju, moglo postati predmet zahtjeva za restituciju.

(Opširnije u današnjim Vijestima)

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *