AmCham: Promjene u devet zakona su prioritet

Američka privredna komora u Crnoj Gori dostavila je kabinetu premijera Duška Markovića spisak svojih predstavnika, koji će sa ministarstvima i radnim grupama raditi na poboljšanju crnogorskog zakonodavstva.

Na spisku su članovi naših komiteta za unapređenje poslovnog ambijenta, za koje smo sigurni da će na najbolji mogući način prezentovati naše stavove kroz rad radnih grupa. Svi oni će o svom radu izvještavati Upravni odbor AmChama, a izvještaji će biti prosljeđivani i ministarstvima i predsjedniku Vlade kazala je Pobjedi predsjednica ove komore Katarina Bulatović.

Premijer Duško Marković je sredinom februara bio gost Amerićke privredne komore, koja je naš poslovni ambijent na skali do deset ocijenila sa 5.6 i pozvao rukovodstvo da dostave spisak svojih predstavnika koji će učestvovati u pripremi promjena domaćeg zakonodavstva.

Očekivanja

Očekujemo, kaže Bulatović, da ćemo brzo krenuti u implementaciju platforme za saradnju “Partnerstvo za bolje poslovno okruženje”, koji smo nedavno predstavili Vladi.

“Izuzetno cijenimo inicijativu premijera Markovića. Njegov poziv Komori da dostavi spisak predstavnika za rad sa ministarstvima na unapređenju crnogorske regulative doživljavamo kao potvrdu da Vlada podržava i dijeli sa nama ideju o podizanju našeg partnerstva na viši nivo. Naime, ne samo da će predstavnici javne uprave biti uključeni u rad Komore, već će i predstavnici Komore imati priliku da budu direktno uključeni u rad Vladinih timova zaduženih za izradu predloga zakona. Prepoznajući značaj i ozbiljnost takve saradnje, AmCham je vrlo pažljivo selektirao svoje predstavnike objasnila je ona.

AmCham je”, podsjeća Bulatović, od osnivanja do danas, postepeno jačala saradnju sa Vladom.

“Bilo je primjera u kojima su naši predstavnici učestvovali u radu određenih radnih grupa za izmjenu zakona, ali mnogi od naših predloga nijesu bili uvaženi. Kroz izvještaj o poslovnom ambijentu u 2016. jasno je istaknut stav biznis zajednice da postoji značajan prostor da se unaprijedi konsultacija sa privatnim sektorom u procesu donošenja odluka koje oblikuju poslovni ambijent. Upravo zbog toga, najavljenu saradnju kroz program “Partnerstvo za bolje poslovno okruženje, te uključivanje naših predstavnika u radne grupe koje se bave kreiranjem izmjena zakona u skladu sa Programom rada Vlade za 2017. godinu, doživljavamo kao značajan iskorak u odnosu na prethodni period. U pitanju je sveobuhvatna i sistematična platforma o saradnji, sa jasnim mehanizmima praćenja realizacije dogovorenog. Nadamo se da ćemo vrlo brzo krenuti sa njenom implementacijom, te da će naše zajedničke aktivnosti rezultirati u unapređenju poslovnog ambijenta”, kaže predsjednica.

Izmjene

Izvršni direktor Američke privredne komore u Crnoj Gori Marko Miročević odgovarajući na pitanje u kojim zakonima je potrebno najviše promjena kaže da će u fokusu interesovanja AmChama, između ostalog, biti predlozi zakona o radu, o strancima, o privrednim društvima, o PDV-u, o akcizama, o planiranju i izgradnji, o eksproprijaciji, o turizmu, te zakona o ljekovima. To proizilazi iz nalaza, prioriteta definisanih u radu naših komiteta za unapređenje poslovnog ambijenta, uz uvažavanje Programa rada Vlade za 2017.

U AmCham izvještaju o poslovnom ambijentu u 2016. primijećene su mogućnosti za poboljšanje uslova za poslovanje u oblasti vladavine prava, kroz jednaku primjenu zakona i jednake uslove za učesnike na tržištu, u oblasti ljudskih resursa, kroz neophodne izmjene zakonodavnog okvira u oblasti rada, te je ukazano da se sistem oporezivanja mora učiniti transparentnijim i predvidljivijim. U sektoru građevinarstva i nekretnina ukazano je na potrebu unapređenja regulative koja uređuje ovu oblast, te povećanje efikasnosti administracije zadužene za podršku turističkim projektima. U oblasti zdravlja je preporučeno unapređenje transparentnosti u procesu donošenja odluka u farmaceutskoj politici, dok se u segmentu infrastrukture prepoznaje potreba za kvalitetnim regulisanjem pitanja tretmana otpadnih voda i čvrstog otpada.

Zimski rad

Polazeći od rezultata prikazanih u ovom izvještaju za 2016, a uvjereni da samo kroz intenzivnu i kontinuiranu komunikaciju na relaciji biznis zajednica-donosioci odluka, možemo unaprijediti trenutno stanje stvari, kreirali smo program.

“Partnerstvo za bolje poslovno okruženje, koji smo i predstavili Vladi. Putem ovog programa otvaraju se vrata Komore za predstavnike javne uprave objašnjava Miročević. On smatra da je u pitanju sveobuhvatna platforma o saradnji, koja, između ostalog, uključuje timski rad kompanija članica Komore i predstavnika javne uprave, okupljenih u našim ko mitetima za unapređenje poslovnog ambijenta, a sve u cilju identifikacije biznis barijera i pronalaženju rješenja za njihovo otklanjanje. Na taj način želimo da damo doprinos podizanju nivoa međusobnog razumijevanja na relaciji biznis zajednica -javni sektor, te zajedno sa Vladom Crne Gore radimo na unapređenju poslovnog ambijenta”, ističe izvršni direktor.
Ključna je saradnja
Bulatović kaže i da ocjena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori od 5,6 pokazuje da postoji značajan prostor za unapređenje.

“Ključni preduslov za njegovo unapređenje predstavlja intenzivna saradnja i pravovremena konsultacija donosioca odluka sa biznis zajednicom u Crnoj Gori ocijeni Bulatović na kompanija članica koje su učestvovale u istraživanju nije uočila značajne promjene u Doslovnom ambijentu u proteklom dvogodišnjem periodu. Takvo stanje stvari investitore čini nestrpljivim i kreira značajna očekivanja od nove Vlade. S druge strane, privatni sektor je više nego spreman da svoje znanje, najbolje prakse i ideje za unapređenje poslovnog ambijenta — podijeli sa donosiocima odluka.Upravo zbog toga, od presudne važnosti je da Vlada sarađuje sa poslovnim udruženjima u procesu izrade nove ili izmjene postojeće regulative, uz napomenu da je naš cilj da dajemo predloge i djelujemo preventivno, a ne da primjedbama retroaktivno intervenišemo na več usvojena zakonska rješenja”, objasnila je za Pobjedu Bulatović

Check Also

EBRD želi da postane većinski zelena banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira u idućih pet godina da usmjeri više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *