Kasni projekat elektronske fiskalizacije, još bez fiskalnih računa na internetu

Projekat je osmišljen kako bi se doskočilo evidentnom potkradanju države neizdavanjem fiskalnih računa ili izdavanjem neispravnih računa, što je naročito izraženo tokom turističke sezone. Elektronska fiskalizacija podrazumijeva da se svi izdati fiskalni računi objavljuju na internetu, a da se provjera može izvršiti preko SMS poruke. Primjenom ove mjere državna kasa biće punija za makar 10 miliona eura.

Realizacija dugo najavljivanog projekta elektronske fiskalizacije nije započela u prošloj godini, jer se nijesu stvorili svi tehnički preduslovi.

Početak realizacije ove mjere bio je predviđen za 2016. godinu, međutim, akcije planirane za 2016. godinu nijesu realizovane iz razloga što postoji potreba da se ispita da li je obezbijeđena potpuna pokrivenost signalom mobilne telefonije za prenos podataka, kao i usaglašavanje u pogledu tehničkih mogućnosti i cijena usluga operatera mobilne telefonije“, navodi se u Nacrtu programa ekonomskih reformi za Crnu Goru (2017 – 2019).

Deset miliona eura prihoda od fiskalizacije

Prema programu, projekat bi počeo da se realizuje naredne godine. Nije poznat red veličine koliko se zakine država neizdavanjem računa i izdavanjem neispravnih računa, ali se zna da će implementacijom ovog projekta u državnu kasu sliti dodatnih 10 miliona eura.

Aktuelni model fiskalizacije koji podrazumijeva registar kase i izdavanje fiskalnih računa se pokazao kao prevaziđen, jer su dovitljivi trgovci, naročito na primorju tokom sezone, uvijek nalazili način da ne izdaju fiskalne račune ili da izdaju neispravne.

U Vladi smatraju da je postojeći model fiskalizacije i u smislu i poslovnih procesa i procedura – kompleksan i zastario.

Poreska uprava (PU) nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa se samim tim ne vrše komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika“, piše u dokumentu.

Osim toga, postojeći sistem ne omogućava implementaciju kvalitetnog izvještajnog sistema i analize rizika.

Kako će funkcionisati novi sistem

Postupak elektronske fiskalizacije, koji se planira uvesti, započinje u trenutku izdavanja računa.

Prije štampanja, obveznik fiskalizacije digitalno potpisuje račun i putem interneta ga šalje Poreskoj upravi. Račun se čuva u bazi, a ne na kontrolnoj traci. Poreska uprava provjerava da li su dostavljeni svi propisani elementi računa i da li su potpisani ispravnim digitalnim sertifikatom. Ako su ispunjeni ovi uslovi određuje se jedinstveni identifikator računa (JIR), koji se šalje obvezniku. JIR se veže za broj računa i vrši se štampa istog. Ovaj proces se odvija u roku od dvije sekunde.

Ovaj model omogućava kupcu i inspektoru da na osnovu JIR-a vrši provjere svakog izdatog računa pomoću SMS-a ili Portala Poreske uprave, u realnom vremenu.

Očekuje se porast poreskih prihoda

U Vladi, kako su napisali u prošlogodišnjem Programu ekonomskih reformi, očekuju da će implementacija elektronskog, odnosno, softverskog sistema fiskalizacije dovesti do veće naplate poreskih prihoda, smanjenja neformalne ekonomije, kao i efikasnijeg i kvalitetnijeg mehanizma inspekcijskog nadzora prilikom evidentiranja ostvarenog prometa.

U pitanju su promjene u načinu nadzora koji podrazumijeva kvalitetan izvještajni sistem, analizu rizika, komparativne analize prometa i podataka sa poreskih prijava, on-line nadzor i optimizacije resursa Poreske uprave“, konstatuje se u dokumentu.

Mješoviti radni tim će tokom ove godine paralelno raditi na implementaciji tehničkih rješenja, nabavki softvera i neophodne hardverske opreme i izradi odgovarajuće zakonske regulative. Implementacija projekta elektronske fiskalizacije vršiće se u 2018. godini“, poručuje u ekonomskom programu.

Ovaj zakon neće imati dodatnih troškova jer će se sprovoditi sa postojećim administrativnim kapacitetetima u zemlji.

Kada je riječ o uticaju na prihodnu stranu budžeta,uvođenjem elektronske fiskalizacije, očekuje se povećanje prihoda u budžetu Crne Gore u 2018. godini za 10 miliona eura. Sredstva koja je potrebno izdvojiti u 2017. godini za prilagođenje informacionog sistema Poreske uprave, koja podrazmijevaju nabavku softvera i neophodne hardverske opreme, se procjenjuju na oko pola miliona eura“, zaključuje se u dokumentu.

Dobra naplata prihoda prošle godine: Vladina Projekcija makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja pokazuje da su ovogodišnji prihodi budžeta veći za 157,4 miliona eura nego lani. Međutim, zbog većih izdataka za socijalna izdavanja, Vlada se opredjelila za mjere konsolidacije.

Prihodi budžeta Crne Gore za 2016. godinu procjenjuju se na 1.484,1 miliona eura ili 39,8 odsto BDP-a. Procijenjeni prihodi će biti veći u odnosu na planirane za 25, 6 miliona eura ili 1,8 odsto, odnosno 157,4 miliona eura ili 11,9 odsto u poređenju sa ostvarenjem u prošloj godini. Prilikom procjene prihoda uzeta je u obzir realizacija budžeta za devet mjeseci tekuće godine, kao i set planiranih i sprovedenih izmjena u fiskalnom okviru u 2016. godini. Prošlogodišnji Izdaci budžeta procijenjeni su u iznosu od 1.613,7 miliona eura ili 43,3 odsto BDP-a (procijenjenog BDP-a.) U odnosu na plan izdaci će biti manji za 118,7 miliona eura ili 6,9 odsto usljed smanjenja kapitalnog budžeta za 219,1 miliona eura kao posljedica neadekvatne dinamike realizacije projekta autoputa i ostalih Zakonom o budžetu planiranih kapitalnih projekata”, piše u Projekciji.

Projekat elektronske fiskalizacije, koji se inače veoma malo pominjao u javnosti, je označen kao jedan od prioritenih u novom Nacrtu programa ekonomskih reformi, pa stoga i čudi objašnjenje zbog čega  kasni.

Tim prije što je crnogorsko primorje, na koga se ova fiskalizacija najviše odnosi, veoma dobro pokriveno mobilnim signalom. U svakom slučaju na državnim organima je da što prije realizuju ovaj projekat, budući da je u Hrvatskoj dao dobre rezultate.

Izvor: Portal Analitika

 

Check Also

Kineska centralna banka najavljuje nve ekonomske podsticaje

Kineska centralna banka će preduzeti dalje korake kako bi podržala ekonomiju pogođenu koronavirusom, uključujući oslobađanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *