Bankar.me intervju – Svetlana Vuksanović : Parafiskalni nameti veliki problem za privredu

Unija poslodavaca Crne Gore u 2017. koja je proglašena za godinu preduzetništva, insistiraće kao i ranijih godina na stvaranju ambijenta koji će biti povoljan za razvoj održivih preduzeća, prvenstveno malih koji i čine gro privrede Crne Gore, a koji su u većini evropskih zemalja okosnica razvoja društva, kazala je za Bankar.me predsjednica UPCG Svetlane Vuksanović.

„S tim u vezi u 2017. godini UPCG će uz podršku Međunarodne organizacije rada predstaviti rezultate projekta koji je otpočeo u novembru 2016. godine, a koji se odnosi na analizu parafiskalnih nameta koji opterećuju poslodavce. Kroz projekat će se kreirati registar propisa i parafiskalnih nameta koji iz njih proističu na nacionalnom i lokalnom nivou, te će se uraditi detaljna ekonomska analiza o tome kako oni utiču na poslovanje same privrede. Možemo već reći da će ovi rezultati biti veoma alarmantni za sve segmente društva, jer inicijalni nalazi projekta pokazuju veoma problematično stanje u ovom dijelu, a koje na kraju pada na teret privrede“, kazala je Vuksanović.

Bankar.me: Kako ocjenjujete proteklu godinu u ekonomskom smislu i koji su je događaji obilježili?

Vuksanović: Na kraju svake godine postavlja se pitanje ocjene stanja privrede i zadovoljstva poslodavaca poslovnom godinom. Određeni dio privrede ostvario je pozitivne rezultate, makroekonomski pokazatelji (prvenstveno rast BDP-a, povećanje broja novootvorenih preduzeća i slično) su ukazali na pozitivne pomake, ali sa druge strane imamo i onaj dio koji ukazuje da je stanje u 2016. godini u privredi bilo veoma teško. Posebno teška i izazovna godina je bila za mala preduzeća, koja čine i preko 99 odsto privrede Crne Gore i koja učestvuju sa više od 50 odsto u stvaranju BDP-a, koja su i ove godine poslovala na ivici održivosti. Činjenica je da su posljednji podaci Centralne banke Crne Gore o broju preduzeća čiji su računi u blokadi alarmantni. Tako je u novembru ovaj broj iznosio 15 395 privrednih subjekata. Ipak, više zabrinjava činjenica da se taj broj konstantno povećava. Prema našim anketama, preko kojih pratimo pozitivna/negativna kretanja u dijelu pet najvećih problema, 2016. godinu su okarakterisali, prema mišljenju privrede, pozitivni pomaci u dijelu rješavanja problema nesklada između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada, kao i problem pristupa finansijama, dok su sa druge strane privrednici ocijenili da se stanje nije promijenilo, ili da je lošije u dijelu neformalne ekonomije, stabilnosti regulatornog okvira, te korupcije. Sve ovo nam govori da trenutno stanje u privredi zahtijeva dodatnu podršku od strane svih onih relevantnih aktera  koji učestvuju u procesu stvaranja poslovnog ambijenta.

Kada govorimo o događajima koji su obilježili 2016. godinu sigurno je da je kompletan izborni proces na prvom mjestu. Period od prelazne Vlade pa do formiranje nove Vlade za privredu je bio veoma težak i izazovan. Osimo ovog, intenziviranje aktivnosti na izgradnji autoputa je u značajnoj mjeri obilježio 2016. godinu.

Bankar.me: Kako komentarišete predloženi budžet za narednu godinu?

Vuksanović: Predloženi budžet i mjere Vlade CG za 2017. godinu su donekle očekivani. U trenucima kada postoji veliki javni dug, velika javna potrošnja a prilivi se ne odvijaju planiranom dinamikom očekivano je bilo da se predloži restriktivniji budžet. Želimo da podsjetimo da je UPCG i prije usvajanja Zakona o zaradama u javnom sektoru iskazala negativan stav po pitanju istog a da smo bili u pravu između ostalog pokazuju i ove mjere koje su predložene od strane Vlade, tj. predloženo smanjenje zarada javnih funkcionera. Takođe, očekivano je bilo smanjenje naknada za majke sa troje i više djece jer se u praksi pokazalo da je ovo veliko opterećenje za budžet Crne Gore te da je u postojećem obliku neodrživo. Postavlja se pitanje da li je ovo najbolje rješenje ili je bilo neophodno istovremeno raditi i izmjene ovog Zakona u cilju boljeg definisanja potencijalnih korisnika ovih naknada (ograničenja).

Sa druge strane, kao glas privrede, iskazujemo naše protivljenje odlukama o povećanju akciza za gorivo za devet centi te povećanja stope PDV-a na uvoz računarske opreme. Svjesni smo činjenice da je gorivo za najveći broj privrednika veoma bitna stavka u planiranju godišnjih troškova, te samim tim povećanje cijene istog u značajnoj mjeri će povećati i ukupne troškove što će implicirati povećanju cijena roba i usluga na našem tržištu. Činjenica je da će se ovo odraziti u najvećoj mjeri na sektor transporta ali i na sve ostale zavisne sektore. Takođe, Crna Gora je kao država kroz veliki broj aktivnosti ali i dokumentata prepoznata kao država koja teži da bude lider u korišćenju savremenih informacionih tehnologija. Ovaj sektor u svijetu, a nadamo se da će to biti i kod nas, predstavlja motor razvoja ekonomija te se u velikom broju slučajeva i rasterećuje od PDV-a i ostalih troškova nametnutih od države. Stava smo da ovo nije stimulativna mjera već će, nasuprot tome, imati kontra efekat. Nadamo se da u 2017. godini neće doći do dodatnih promjena u poreskom sistemu te se neće uvoditi novi nameti na privredu, koja i sada posluje na ivici održivosti. Da bi izbjegli ovaj scenario, više puta smo potencirali da ne treba državne prihode povećavati na račun povećanja poreskih stopa već da se upravo radi na tome da se poveća obuhvat poreskih obveznika. Upravo na tom polju, Vlada treba dodatno da radi na suzbijanju neformalne ekonomije te formalizaciji neregistrovanih preduzeća, naplati već postojećih dugova po svim poreskim oblicima i slično.

Bankar.me: Što je to što privrednici smatraju glavnim izazovima u narednoj godini?

Vuksanović: UPCG kroz svoje svakodnevne aktivnosti konstantno komunicira sa svojim članstvom i na taj način dobija informacije o stvarnim problemima sa kojima se oni susrijeću. Činjenica da se problemi ponavljaju iz godine u godinu pokazuje nam da ne postoji dovoljno jaka volja, te akcije koje bi unaprijedile to stanje. Kao najveće probleme poslodavci navode nestabilan i nepredvidljiv regulatorni okvir, problem u implementaciji zakonskih rješenja, slabu naplatu potraživanja i veliki dug državnih organa prema privredi, brojne fiskalitete i parafiskalne namete, neujednačenu praksu u postupanju upravnih i sudskih organa (naročito inspekcijskih, što stvara revolt i nezadovoljstvo privrednika), neefikasne i problematične postupke javnih nabavki, neodmjerenu kaznenu politiku koja ne uzima u obzir težinu prekršaja i ekonomsku snagu obveznika, izraženu sivu ekonomiju, otežan pristup finansijskim sredstvima, previsoka opterećenja na zarade, nelojalnu konkurenciju, pristup finansijama i visinu kolaterala, kao i problem nesklada između potreba tržišta rada i obrazovnog sistema. Takođe, već duži niz godina veoma izražen problem je neefikasnost državne administracije, koju prema velikom broju istraživanja, više od 65 odsto privrede vidi kao glavnu barijeru u poslovanju. UPCG je kroz brojna istraživanja, sve ovo sublimirala u pet najvećih problema koji se prate od 2013. godine: regulatorni okvir, pristup finansijama, neformalna ekonomija, korupcija i nesklad između sistema obrazovanja i potreba tržišta rada.

Osim ovih, veoma značajan problem koji se i u 2016. godini ponavljao je neuključivanje privrede i nekonsultovanje Socijalnog savjeta Crne Gore prilikom donošenja zakonskih propisa koji tangiraju prava i obaveze privrednika, što se u dodatnom smislu negativno odražava na kvalitet ambijenta za poslovanje u Crnoj Gori. Nadamo se da ovo neće biti praksa i u 2017. godini jer se na taj način urušava socijalni dijalog, koji treba da predstavlja upravo najbitniju kariku u procesu konsultacija i donošenja svih odluka od značaja za privredu i zaposlene.

Bankar.me: Što su prioriteti Unije poslodavaca u 2017?

Vuksanović: Sve aktivnosti UPCG za 2017. godinu, kao i prethodnih godina, biće okrenute isključivo  stvaranju poslovnog ambijenta za održiva preduzeća, tj. poslovnog ambijenta koji je atraktivan i stimulativan za postojeća preduzeća, ali i onaj koji je atraktivan za otvaranje novih preduzeća. Tako će i u 2017. godini glavni cilj UPCG biti povećanje ekonomskih aktivnosti privrednika. Naravno, preduslov tome je smanjenje postojećih biznis barijera na nacionalnom, a naročito na lokalnom nivou, poboljšanje regulatornog okvira i povećanje pravne sigurnosti za obavljanje poslovnih aktivnosti i na tome će UPCG snažno insistirati. Kao i do sada insistiraćemo na stvaranju ambijenta koji će biti povoljan za razvoj održivih preduzeća, prvenstveno malih koji i čine gro privrede Crne Gore, a koji su u većini evropskih zemalja okosnica razvoja društva.

S tim u vezi u 2017. godini UPCG će uz podršku Međunarodne organizacije rada predstaviti rezultate projekta koji je otpočeo u novembru 2016. godine, a koji se odnosi na analizu parafiskalnih nameta koji opterećuju poslodavce. Kroz projekat će se kreirati registar propisa i parafiskalnih nameta koji iz njih proističu na nacionalnom i lokalnom nivou, te će se uraditi detaljna ekonomska analiza o tome kako oni utiču na poslovanje same privrede. Možemo već reći da će ovi rezultati biti veoma alarmantni za sve segmente društva, jer inicijalni nalazi projekta pokazuju veoma problematično stanje u ovom dijelu, a koje na kraju pada na teret privrede.

UPCG je pokrenula inicijativu i proglasila 2017. godinu za godinu preduzetništva. S tim u vezi biće implementirano nekoliko projekata i aktivnosti koje će biti orijentisane upravo ka promociji preduzetništva, posebno kod mladih, kako bi pokušali da promijenimo tu ukorijenjenu percepciju da je preduzetništvo veliki rizik i da je jedini siguran posao – posao u javnom sektoru. UPCG je početkom novembra 2016. godine počela sa implementacijom projekta ’’Mladi su budućnost Crne Gore’’, finansiranog od strane EU, čiji je glavni cilj unapređenje ekonomije i uslova života za mlade i nezaposlene osobe u Crnoj Gori, kroz intezivne edukativne programe i podsticanje otvaranja kompanija. Partner na projektu nam je Zavod za zapošljavanje CG. Kroz aktivnosti u ovom projektu, 100 mladih nezaposlenih lica će dobiti dodatne praktične obuke kroz motivacione treninge, treninge o vještinama PR-a, marketinga, prodaje, te preduzetničkim vještinama i otpočinjanju biznisa. Na kraju 15 mladih lica će dobiti mogućnost obavljanja prakse kod poslodavaca, a za 10 najboljih biznis ideja, kod kojih se predlagači odluče da formalizuju svoj biznis predviđeni su i nefinansijski grantovi u iznosu od 1,000 eura. Osim ovog, projekat ima veoma važnu komponentu koja se odnosi na promociju preduzetništva. Glavna aktivnost u ovom dijelu je kreiranje video kampanje u cilju promocije primjera uspješnih preduzetnika u Crnoj Gori. Takođe, biće kreiran i Vodič o otpočinjanju biznisa koji će predstaviti konkretne korake u osnivanju preduzeća u CG. Želimo da naglasmimo da je poziv za prijavu mladih da se aktivno uključe u realizaciju aktivnosti ovog projekta već otvoren i objavljen na stranici www.poslodavci.org a da je rok za prijavu 27.01.2017 godine.

Takođe, uz podršku Međunarodne organizacije rada, veoma važne oblasti u kojima će biti realizovani projekti u 2017. godini, su promocija i razvoj zelene ekonomije i zelenog zapošljavanja, promocija ženskog preduzetništva, kao i dodatne aktivnosti u borbi protiv neformalne ekonomije.

Autor: Lana Strugar

Check Also

Bitcoin preko 40.000 dolara

Nakon prekjučerašnjeg blagog pada vrijednosti, tržište kriptovaluta je jutros u zelenom i bilježi blagi rast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *