Odluka arbitražnog suda u Parizu obavezujuća za CEAC i nije podložna žalbi

Povodom saopštenja Centralne evropske aluminijumske kompanije (CEAC) da su tražili poništenje presude o nenadležnosti Arbitražnog tribunala Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u Parizu u postupku između te kompanije i Crne Gore, Ministarstvo ekonomije još jednom naglašava da je odluka ICSID arbitražnog tribunala u Parizu obavezujuća odmah nakon donošenja i nije podložna žalbi.

Podsjećamo da je investicioni arbitražni postupak između CEAC Holdings Limited i Crne Gore okončan 26. jula ove godine tako što se postupajući arbitražni tribunal oglasio nenadležnim da odlučuje o ovom sporu. Arbitražni tribunal je odlučio i da troškove arbitražnog postupka i pravnog zastupanja u iznosu oko 900,000.00 eura u potpunosti snosi CEAC, uključujući i to da je CEAC dužan da nadoknadi Crnoj Gori troškove koje je ona već snosila u vezi sa ovim postupkom”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da su jedini mehanizmi koji mogu biti iskorišćeni vanredna sredstva propisana u ICSID Konvenciji i Arbitražnim pravilima.

Svi ovi mehanizmi, međutim, mogu biti pokrenuti pod izuzetno restriktivnim uslovima. Generalno, zahtjevi za poništaj ICSID arbitražnih odluka su u praksi u najvećem broju slučajeva, do sada, bili neuspješni. Primjera radi, statistike pokazuju da su u periodu od 2011. do sada poništene svega dvije od 35 odluka u odnosu na koje je podnijet zahtjev za poništaj”, navodi se u reagovanju.

Mehanizam koji je CEAC najavio da će iskoristiti protiv odluke tribunala da se oglasi nenadležnim da odlučuje u sporu CEAC-a protiv Crne Gore je procedura poništaja, smatra Ministarstvo ekonomije.

Razlozi koji mogu voditi poništaju se tiču samo najozbiljnijih procesnih nedostataka. Konkretnije, razlog za poništaj može biti samo nepropisan sastav tribunala, očigledno prekoračenje ovlašćenja arbitara, korupcija u tribunalu, kršenje najosnovnijih procesnih pravila ili nedostatak obrazloženja za odluku. Generalno smatramo da će CEAC-u biti izuzetno teško da dokaže postojanje bilo kog ovako ozbiljnog propusta, pogotovo imajući u vidu stručnost, kvalifikacije i iskustvo arbitara koji su vodili i odlučivali u postupku. U svakom slučaju, procedura po zahtjevu za poništaj ne dozvoljava reviziju odluke, odnosno preispitivanje suštine odluke jer su nalazi i odluka arbitražnog tribunala konačni. Drugim riječima, zahtjev za poništaj ne dopušta preispitivanje odluke i mišljenja arbitražnog tribunala o nepostojanju CEAC-ovog sjedišta na Kipru”, piše u saopštenju.

O zahtjevu za poništaj arbitražne odluke, kako se dodaje, odlučuje poseban ad hoc komitet koga imenuje Predsedavajući Administrativnog savjeta.

Ovaj ad hoc komitet je sastavljen od tri člana koji se biraju sa ICSID liste. Članovi komiteta ne smiju da budu (i) istovjetni članovima tribunala koji je donio odluku, niti (ii) iste nacionalnosti kao i arbitri koji su donijeli odluku ili stranke u postupku”, objasnili su iz ministarstva.

Check Also

Vještak treba da utvrdi vrijednost radova na putu Meljine – Petijevići

Vještak građevinske struke Jovica Radovanoviću radiće nalaz o kvalitetu, standardima i vrijednosti izvedenih radova na …

Leave a Reply

Your email address will not be published.