Građani mnogo više osiguravaju imovinu nego sebe

Crnogorski građani mnogo više osiguravaju imovinu nego sebe i po tome se značajno razlikuju od stanovnika EU, ali se uklapaju u sliku našeg regiona. Neživotna osiguranja učestvuju sa 83,20 odsto u ukupnoj bruto fakturisanoj premiji, a u zemljama EU to se kreće oko 28,6 odsto.

Neživotno osiguranje u Srbiji učestvuje sa 78,4 odsto, Makedoniji 86,7, Bosni i Hercegovini 79,27, Albaniji 92,7 i Kosovu 96,6 odsto kazaoje u intervjuu za Pobjedu predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović.

Ovaj podatak o učešću neživotnog osiguranja pokazuje da je crnogorsko tržište osiguranja i dalje na relativno niskom nivou razvoja i značajno ispod prosjeka zemalja članica EU. Relativno visoko učešće neživotnih osiguranja je karakteristika svih tržišta koja su u ranoj fazi razvoja. Najznačajniju zastupljenost na crnogorskom tržištu osiguranja imaju obavezna osiguranja u saobraćaju i to na nivou od 44,43 odsto ukupne premije. Među njima najznačajnije učešće ostvaruje premija osiguranja od autoodgovornosti u iznosu od 42,75 odsto.

POBJEDA: Koliko građana u Crnoj Gori ima životno osiguranje, kolika je premija i koliko su banke doprinijele da se to poveća?

VUJOVIĆ: Životna osiguranja u Crnoj Gori, i pored konstantnog trenda rasta, su i dalje na relativno niskom nivou učešća u ukupnoj bruto fakturisanoj premiji na tržištu. Bruto fakturisana premija životnih osiguranja u 2015. godini iznosila je 12,925 milio na eura i ostvarila je učešće od 16,80 odsto, što predstavlja rast od 2,94 odsto u odnosu na godinu ranije. U Crnoj Gori u 2015. godini je bilo ukupno 57.503 životno osiguranih lica.

POBJEDA: Kakvi su rezultati nadzora osiguranja, odnosno koliko nepravilnosti je utvrđeno u ovih godinu dana?

VUJOVIĆ: Kontrolama je utvrđen određeni broj nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekata nadzora, pa je Agencija od početka 2016. izrekla 20 mjera nadzora, od čega 11 društvima za osiguranje, pet društvima za posredovanje u osiguranju, tri Udruženju Nacionalnom birou osiguravača i 1 ovlašćenom aktuaru. Utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti su se, u najvećem dijelu, odnosile na sljedeće oblasti poslovanja: ispunjavanje zakonskih uslova ađekvatnosti kapitala, reosiguranje, aktuarske obračune, rješavanje odštetnih zahtjeva, potraživanja, transakcije sa povezanim licima, korporativno upravljanje, informacioni sistem i sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

vujovićAgencija pažljivo prati sprovođenje naloga iz izrečenih mjera nadzora, kao i da rezultati nadzornih aktivnosti Agencije u posmatranom periodu ukazuju da su društva postupala u skladu sa izrečenim mjerama nadzora. Agencija je od početka 2016. pokrenula postupke neposredne kontrole nad poslovanjem sedam društava za osiguranje, dva društva za zastupanje u osiguranju i jedno društvo za posredovanje u osiguranju. U ovom periodu su završene i neposredne kontrole, započete krajem 2015, nad poslovanjem jednog društva za osiguranje, Udruženja Nacionalnog biroa osiguravača i društva za posredovanje u osiguranju. Agencija u 2016. intenzivno je sarađivala sa regulatorima slovenačkog i austrijskog tržišta osiguranja i sa navedenim regulatorima sprovela zajedničke ciljne neposredne kontrole nad poslovanjem tri osiguravajuća društva.

Neposredne kontrole nad poslovanjem društava za osiguranje, sprovedene u 2016, su najvećim dijelom bile usmjerene na kontrolu korporativnog upravljanja, transakcija sa povezanim licima, reosiguranja, aktuarskih obračuna, potraživanja, informacionog sistema i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma… Neposredni nadzor nad poslovanjem društava za zastupanje i posredovanje u osiguranju obuhvatio je kontrolu načina obavljanja poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju, analizu pokazatelja poslovanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Osiguranici zaštićeni

POBJEDA: Na koji način bi bili zaštićeni interesi klijenata osiguravajućih kuća ukoliko bi neka od njih prestale da rade, otišle u stečaj?

VUJOVIĆ: Zakon o osiguranju predviđa institut prenosa portfelja osiguranja, kao i uvođenje privremene uprave u društvu za osiguranje, dok Zakon o privrednim društvima propisuje mogućnost restrukturiranja, odnosno spajanja i pripajanja privrednih društava. Dakle, u slučaju da postoji realna opasnost da neko osiguravajuće društvo poslovanjem ugrozi prava i interese osiguranika, primjenom nekih od ovih pravnih instituta, ova društva se mogu obratiti Agenciji za dobijanje saglasnosti za prenos portfelja osiguranja na drugo osiguravajuće društvo ili zahtjevom za statusnu promjenu, odnosno pripajanje drugom društvu koje posjeduje dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, izdatu od strane Agencije. Agencija može i samoinicijativno preduzeti odgovarajuće mjere po Zakonu o osiguranju, kao što su uvođenje privremene uprave ili nalaganje prenosa portfelja posebnim rješenjem, a sve u cilju blagovremene i adekvatne zaštite prava i interesa osiguranika u slučajevima kada postoji realna opasnost da neko društvo svojim poslovanjem može narušiti prava svojih klijenata.

Takođe, u slučaju da neko od osiguravajućih društava koja obavljaju poslove obaveznog osiguranja u saobraćaju dođe pod stečaj ili likvidaciju, za njegove obaveze odgovaraće Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, čime se obezbjeđuje kontinuitet u zaštiti prava klijenata ovih osiguravajućih društava.

Pobjeda

Check Also

U skupštinsku proceduru ušao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu

U skupštinsku proceduru je juče stigao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu u kojem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *