Rok za zakup kompleksa Mediteran produžen do 9. decembra

Rok za dostavljanje ponuda na međunarodni tender za davanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa Mediteran na Žabljaku produžen je do 9. decembra.

Produžen je i rok za otkup tenderske dokumentacije, do 2. decembra do 16 sati.

Prethodni rok za dostavljanje ponuda bio je 9. septembar, dok se tenderska dokumentacija mogla otkupiti do danas do 16 sati.

Vlada je početkom decembra 2013. godine raspisala tender za dugoročan zakup Mediterana na period od 31 do 90 godina, uključujući izgradnju i njegovo upravljanje i rok za dostavljanje ponuda je, sa današnjim produženjem, devet puta produžavala.

Pravo učešća na tenderu imaju iskusni domaći i međunarodni investitori sa finansijskom sposobnošću, kao i iskustvom u projektovanju, gradnji, marketingu i poslovanju turističkim kompleksima.

Učešće na tenderu biće omogućeno zainteresovanim investitorima, uključujući i konzorcijume, koji su otkupili tendersku dokumentaciju i potpisali izjavu o povjerljivosti u skladu sa javnim pozivom, a kvalifikovaće se kao ponuđač ako ispunjava kvalifikacione uslove iz grupe A ili B.

Grupa A podrazumijeva da ponuđač mora biti domaći ili međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat i međunarodno priznat kao uspješan operater najmanje dva hotelska kompleksa, nivoa najmanje četiri zvjezdice.

Ponuđač mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima koji su po međunarodnom standardu nivoa najmanje četiri zvjezdice.

Ponuđač, kako je objašnjeno, mora da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i sredstva neophodna za relizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi. Takođe, on mora dokazati i da je u posljednje dvije godine imao pozitivan finansijski rezultat i da je u posljednjoj godini ostvario ukupan promet od najmanje pet miliona EUR.

Kvalifikacioni uslovi iz grupa B su da ponuđač mora imati vrijednost kapitala pod upravljanjem od najmanje deset miliona eura. Ponuđač mora dokazati da je u toku posljednje poslovne godine ostvario promet od najmanje pet miliona eura. Takođe, mora da ima pismo o namjerama ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja upravlja sa najmanje dva hotelska rizorta međunarodnih standarda od najmanje četiri zvjezdice.

Učesnik na tenderu koji otkupi tendersku dokumentaciju može formirati konzorcijum sa drugim kompanijama i takav konzorcijum može podnijeti ponudu pod uslovom da bar jedan član ispunjava uslove definisane javnim pozivom, kao i da članovi konzorcijuma odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze svakog od njih.

Od ponuđača se, između ostalog, očekuje da ponudi rok zakupa koji ne može biti kraći od 31 niti duži od 90 godina, a koji će predstavljati jedan od kriterijuma za ocjenu ponude. Očekuje se da ponuđač ponudi iznos fiksne zakupnine po metru kvadratnom, čiji garantovani iznos ni u kom slučaju ne smije da iznosi manje od jednog eura po kvadratu zemljišta. Iznos ponuđene zakupnine predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Ponuđač treba da ponudi iznos varijabilne zakupnine, izražen u procentu od ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda zakupca, koji će predstavljati jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Zainteresovani bi trebalo da dostave investicioni program u kome se precizno navode struktura i dinamika investicija i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala. Investicioni program mora biti obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke, što će takođe predstavljati jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Zainteresovanim učesnicima na tenderu se dostavljaju poštom, e-mailom ili faksom, instrukcije za plaćanje naknade za tendersku dokumentaciju od 5.000 eura kao i izjava o povjerljivosti podataka.

Ponuđač uz ponudu mora da uplati depozit ili dostavi bankarsku garanciju od 150.000 eura naplativu na prvi poziv, koju je izdala banka koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema agenciji Standard and Poor’s ili one koju tenderska komisija, prema svojoj diskreciji, odobri na osnovu dostavljenog zahtjeva.

Vojnoturistički kompleks Mediteran na Žabljaku obuhvata zemljište koje se prostire na površini od 13,95 hiljada metara kvadratnih, na kojem je izgrađeno 20 objekata, korisne površine 487 metara kvadratnih. Lokacija se nalazi na 1,46 hiljada metara nadmorske visine, u najatraktivnijoj zoni nacionalnog parka Durmitor. Kompleks je lociran u naselju Otoka, neposredno uz put od Žabljaka prema Crnom jezeru. U blizini lokacije nalazi se skijaška skakaonica koja je bila u funkciji prije 50 godina, što svjedoči o skijaškoj tradiciji tog kraja.

Ovaj kompleks čini cjelinu koja je u funkciji odmora, s restoranom, bungalovima za smještaj, kotlarnicom i malim parkingom. Do lokacije se dolazi asfaltnim putem, a u neposrednoj blizini lokaliteta nalaze se banka, pošta, pijace, prodavnice i drugi gradski sadržaji.

Ovo je drugi međunarodni tender za davanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa Mediteran na Žabljaku. Prvi tender je propao jer nije bilo zainteresovanih investitora, a bio je raspisan 5. novembra 2008. godine

Check Also

Stabilizacija tržišta, bitcoin i dalje u padu

Tržište kriptovaluta je u posljednjih par dana pretrpjelo strmoglav pad vrijednosti, ali se, prema podacima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *