Evo kako se tačno određuju cijene goriva u Crnoj Gori

Maloprodajne cijene goriva u Crnoj Gori određuju se Uredbom o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Svako objavljivanje cijena donosi i negodovanje dijela građana koji vjeruju da i kada dođe do drastičnog pada cijena nafte na svjetskom tržištu, da se to ne osjeti na domaćim cijenama. Portal Analitika, na zahtjev čitalaca, objavljuje složenu matematičku formulu za određivanje maloprodajnih cijena goriva.

Prema toj uredbi, osnovni parametri koji određuju vrijednost maloprodajne cijene naftnih derivata su uvozna cijena po litru, odnosno vrijednost naftnih derivata na Platt’s kotacijama i odnos eura prema dolaru. Maloprodajnu cijenu naftnih derivata određuju i takse, porezi i naknade i to prvenstveno porez na dodatu vrijednost i akcize, kao i gubici i pripadajući troškovi.

“Maksimalna maloprodajna cijena (“MR”) biće određena sljedećom formulom (“formula cijene”) i rezultiraće maksimalnom maloprodajnom cijenom za svaki naftni derivat izraženom u €/lit.

MR = (X1 h H2 h D) + H3 + H4, €/lit

X1 = prosjek srednjih cijena naftnih derivata koje su objavljene u “Platt’s European Marketscan”, na osnovu kotacija za CIF Mediteranski paritet Genova/Lavera i to za: – Motorni benzin bezolovni EURO SUPER 95 EN 228: Prem Unl 10 ppm CIF Med. – Motorni benzin bezolovni EURO SUPER 98 EN 228: Prem Unl 10 ppm CIF Med, – Eurodizel EN 590: 10 ppm ULSD CIF Med, – Lož ulje ekstra lako: Gasoil 0,1 CIF Med za period od 14 kalendarskih dana, odmah prije ponedjeljka (dana kada se pravi ili bi mogao biti napravljen novi obračun cijena daje ponedjeljak radni dan), plus fiksne tržišne premije utvrđene na sljedeći način: Tabela fiksnih premija za Platts CIF cijene Naziv proizvoda y cijenovnoj metodologiji Fiksne premije Motorni benzin bezolovni EURO SUPER 95 5,0 US $ po toni Motorni benzin bezolovni EURO SUPER 98 50,0 US $ po toni Eurodizel – EN 590 7,5 US $ po toni Lož ulje ekstra lako 4,5 US $ po toni Kotacije treba da se koriste za sve dane kada se Platt’s cijene publikuju, tokom prethodnih pomenutih 14 kalendarskih dana prije ponedjeljka (dana kada se pravi ili bi mogao biti napravljen novi obračun cijena da je ponedjeljak radni dan). Ukoliko ponedjeljak nije radni dan, obračun se radi sljedećeg radnog dana, ali ponedjeljak ostaje referentan dan za određivanje Platt’s kotacija, koje će se primjenjivati u obračunu.

H2 = prosjek prodajnih deviznih kurseva izraženo u €/US$ objavljen od strane Centralne banke Crne Gore, za ranije pomenuti period od 14 kalendarskih dana, odmah prije ponedjeljka (dana kada se pravi ili bi mogao biti napravljen novi obračun cijena da je ponedjeljak radni dan).

Ukoliko ponedjeljak nije radni dan, obračun se radi na sljedeći radni dan, ali ponedjeljak ostaje referentan dan za određivanje deviznog kursa koji treba primijeniti u obračunu.

D = gustina konverzije D= rd/1000 rd = gustina konverzije naftnih derivata: 0.772 kg/lit. za motorni benzin 91/95; 0,850 kg/lit za dizel gorivo, EKO dizel, i lož ulje. Dijeljenje sa 1000 konvertuje metričke tone u kilograme.

XI h H2 h D je izraženo u €/lit.

HZ (3,4) = ukupne takse, porezi i sve naknade čiji iznos sadrži, ali nije ograničen samo slijedećim: (I) ukupne uvozne takse i dažbine (uključujući težinsku taksu i lučku taksu), i akcizu, koje su na snazi na dan kada se pravi obračun maksimalne maloprodajne cijene;(I) ukupne uvozne takse i dažbine (uključujući težinsku taksu i lučku taksu), i akcizu, koje su na snazi na dan kada se pravi obračun maksimalne maloprodajne cijene; (P) porez na promet; (III) ekološku naknadu; (IV) i sve ostale primjenljive po zakonima Crne Gore; – motorni benzin olovni super-98 0,070 €/lit – motorni benzin bezolovni-95 0,059 €/lit. (h označava matematičku operaciju “puta”).

Portal Analitika

Check Also

Počinje izgradnja najveće solarne farme u Evropi

Kompanije Iberdrola i Prosolia Energy, koje se bave proizvodnjom solarnih panela, dobile su saglasnost portugalske …

Leave a Reply

Your email address will not be published.