Erste Group snažno nastavio u prvoj polovini 2016: Neto dobit 841,7 miliona eura

“Uz dobit od preko 800 miliona eura, sa zadovoljstvom predstavljamo najbolji polugodišnji rezultat u istoriji naše kompanije. Naša stopa osnovnog redovnog kapitala od 13,3% je uvjereno iznad potrebnog nivoa i odražava našu snažnu kapitalnu bazu. Ona nam ujedno omogućava da budemo opušteni kada gledamo nedavne rezultate tzv. stres testova. Napredak u kvalitetu naše imovine takođe je zadovoljavajući”, rekao je Andreas Treichl, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG predstavljajući poslovne rezultate banke.

Prema njegovim riječima, Gotovo 17-procentno smanjenje volumena nenaplativih kredita predstavlja najizraženiji napredak bilo kojeg polugodišnjeg perioda. Kao posljedica toga, kako je kazao, od početka godine stopa nenaplativih kredita pala je sa 7,1% na 5,8%.

“Međutim, poslujemo u okviru ekonomskog i političkog okruženja u Evropi nad kojim se nadvila sjenka nesigurnosti, u kojem su banke godinama opterećene posebnim porezima, kao i u kojem su u modi političke intervencije u cjenovne politike privatnog sektora, dok se banke istovremeno suočavaju sa zahtjevima da povećaju kapital bržim tempom”, kazao je Treichl.

Prema riječima prvog čovjeka banke, politika nultih i čak negativnih kamatnih stopa Evropske centralne banke – koja je uslovljena političkim neophodnostima – opterećuje ne samo povrat na investicije klijenata banke, već i njihov operativni rezultat. Taj je rezultat ujedno i pod pritiskom stalno rastućih regulatornih troškova. Solidan privredni rast na ključnim tržištima banke u centralnoj i istočnoj Evropi, zajedno sa snažnom potražnjom za kreditima stanovništvu, nijesu bili dovoljni da u potpunosti neutralizuju ovaj trend.

Bez obzira na to, zadovoljni smo svojim konačnim rezultatom u prvoj polovini ove godine, pogotovo stoga što su sve banke kćeri doprinijele ovom postignuću. Uvjereni smo da ćemo uspjeti da održimo pozitivan trend u svom poslovanju s klijentima, između ostalog i zbog daljnjih ulaganja u naše uspješne projekte digitalizacije. Iz tog razloga smo stopu povrata na materijalni kapital za cijelu 2016. godinu revidirali naviše – uprkos izazovima –  na preko 12%“, rekao je Treichl.

Bilans uspjeha: poređenje perioda od januara do juna 2016. s periodom od januara do juna 2015.; bilans stanja: poređenje stanja na dan 30. Jun 2016. sa stanjem na dan 31. decembar 2015.

U izazovnom okruženju kojeg su karakterisale trajno niske kamatne stope, neto prihodi od kamata uglavnom su ostali stabilni i iznosili su 2.194,1 miliona eura (-0,8%; 2.211,9 miliona eura) zahvaljujući umjerenom rastu kreditiranja. Neto prihodi od naknada i provizija smanjili su se na 884,9 miliona eura (+3,5%; 917,4 miliona eura), uglavnom kao posljedica nižih prihoda od poslovanja s hartijama od vrijednosti i platnih usluga. Neto rezultat od trgovanja i fer vrijednosti pao je na 107,5 miliona eura (136,5 miliona eura) uslijed neponavljanja pozitivnih jednokratnih efekata i negativnog rezultata fer vrijednosti. Operativni prihodi pali su na 3.316,6 miliona eura (-2,4%; 3.399,4 miliona eura). Opšti administrativni troškovi porasli su na 1.980,3 miliona eura (+4,4%; 1.896,8 miliona eura) što je uglavnom posljedica knjiženja većine očekivanih doprinosa u 2016. u sheme za osiguranje uloga u ukupnom iznosu od 79,3 miliona eura (38,8 miliona eura) unaprijed i višim troškovima rada od 1.152,7 miliona eura (1.113,9 miliona eura). To je rezultiralo padom operativnog rezultata na 1.336,3 miliona eura (-11,1%; 1.502,6 miliona eura). Odnos troškova i prihoda iznosio je 59,7% (55,8%). Dobici po osnovu finansijske imovine i obveza koje se ne mjere po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (neto) uključuju neto dobitak od prodaje dionica kompanije VISA Europe u iznosu od 138,7 miliona eura.

Neto gubitak od umanjenja vrijednosti finansijske imovine koja se ne mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak pao je na 25,8 miliona eura ili za 4 bazna boda u odnosu na prosječne kredite klijenata (-93,1%; 373,9 miliona eura ili 58 baznih bodova) što je posljedica znatnog pada nenaplativih kredita i povećanja prihoda od oporavka već otpisanih kredita u Rumuniji i Mađarskoj. Udio nenaplativih kredita dodatno se popravio na 5,8% (7,7%). Pokrivenost nenaplativih kredita rezervacijama iznosila je 65,6% (68,2%).

Ostali operativni rezultat iznosio je -192,2 miliona eura (-200,6 miliona eura), što uključuje očekivane troškove godišnjih uplata u sanacione fondove u iznosu od 64,6 miliona eura (55,2 miliona eura). Bankarski porezi i porezi na finansijske transakcije smanjili su se na 107,6 miliona eura (137,2 miliona eura), što se može pripisati značajnom smanjenju mađarskih bankarskih poreza na 38,2 miliona eura (65,5 miliona eura). U Austriji, bankarski porezi u iznosu od 57,1 miliona eura zadržali su se na otprilike istom nivou kao i prethodne godine dok su u Slovačkoj iznosili 12,3 miliona eura (11,6 miliona eura).

Uslijed nižih doprinosa od prihoda štedionica pokrivenih sistemom među-jemstava, manjinski interes pao je na 146,2 miliona eura (203,4 miliona eura). Neto rezultat raspoloživ vlasniku matičnogdruštvaporastao je na 841,7 miliona eura (487,2 miliona eura).

Ukupni kapital porastao je na 16,0 milijardi eura (14,8 milijardi eura). Nakon regulatornih odbitaka i filtriranja prema CRR-u, redovni osnovni kapital (CET1, Basel 3 postupan) porastao je na 13,4 milijarde eura (12,1 milijarde eura); ukupna prihvatljiva sopstvena sredstva (Basel 3 postupan) iznosila su 18,9 milijarde eura (17,6 milijarde eura). Polugodišnja dobit uključena je u gore navedene iznose. Ukupni rizik, odnosno, rizikom ponderisana aktiva, uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik (Basel 3 postupan) porastao je na 101,0 milijardu eura (98,3 milijarde eura). Stopa osnovnog redovnog kapitala (CET1, Basel 3 postupan) iznosila je 13,3% (12,3%) a stopa regulatornog kapitala (Basel 3 postupan) iznosila je 18,7% (17,9%).

Ukupna imovina porasla je na 204,5 milijarde eura (199,7 milijarde eura). Krediti i potraživanja od klijenata (neto) umjereno su porasli na 127,4 milijarde eura (+1,2%; 125,9 milijarde eura). Vrijednosni papiri u posjedu radi trgovanja porasli su na 10,4 milijarde eura (8,7 milijarde eura). Što se tiče pasive, depoziti banaka porasli su na 16,4 milijarde eura (14,2 milijarde eura) a depoziti klijenata porasli su na 130,4 milijarde eura (127,9 milijarde eura). Dužničke hartije od vrijednosti, mahom obveznice i hipotekarne obveznice, pale su na 28,0 milijardi eura (29,7 milijarde eura). Odnos kredita i depozita iznosio je 97,7% (98,4%).

Izgledi

Očekuje se operativno okruženje pogodno za kreditnu ekspanziju. Na svim većim tržištima u centralnoj i istočnoj Evropi, uključujući Austriju, očekuje se realni rast BDP-a između 1,4% i 4,1% zahvaljujući solidnoj domaćoj potražnji.

U 2016. očekuje se povrat na materijalni kapital (ROTE) od preko 12% koji će podržati kontinuiranu isplatu dividende. Faktori potpore uključuju nastavak rasta kreditiranja kao i daljnje poboljšanje kvaliteta imovine u benignom okruženju rizika. Od negativnih uticaja prisutno je okruženje kontinuirano niskih kamata koje utiče na operativni prihod grupe kao i niži operativni rezultat u Mađarskoj (niži volumen) i Rumuniji (nakon ponovnog vrednovanja imovine). Očekuje se da će bankarski nameti u 2016. (koji se sastoje od bankarskih poreza, poreza na finansijske transakcije, sanacione fondove i doprinosa za fondove za osiguranje uloga) iznositi oko 360 miliona eura prije oporezivanja, prije potencijalne jednokratne uplate bankarskog poreza u Austriji (ukoliko Parlament odobri Vladin prijedlog) u iznosu od oko 200 miliona eura. Dodatna jednokratna uplata bankarskog poreza u Austriji u 2016. rezultirala bi održivim smanjenjem s oko 130 miliona eura na oko 20 miliona eura godišnje prije oporezivanja od 2017. godine nadalje. Smjernica pretpostavlja da u drugoj polovini 2016. godine neće biti značajnih negativnih jednokratnih stavki.

Potencijalni rizici. Geopolitički rizici i globalni ekonomski rizici, učinak negativnih kamatnih stopa, inicijative zaštite potrošača.

 

Finansijski podaci

Račun dobiti i gubitka            
U milionima eura Q2 15 Q1 16 Q2 16   1-6 15 1-6 16
Neto prihod od kamata 1,113.4 1,092.2 1,101.9   2,211.9 2,194.1
Netoprihododnaknada I provizija 456.3 443.1 441.8   917.4 884.9
Netorezultatiztrgovanja I svođenjanafervrijednost 64.1 43.5 64.0   136.5 107.5
Operativni prihodi 1,710.3 1,629.3 1,687.3   3,399.4 3,316.6
Operativni troškovi -948.7 -1,008.8 -971.5   -1,896.8 -1,980.3
Operativni rezultat 761.6 620.5 715.8   1,502.6 1,336.3
Netogubitakodumanjenjavrijednostifinansijskeimovinekoja se ne vodipofervrijednosti -190.8 -56.4 30.6   -373.9 -25.8
Operativni rezultat nakon rezervacija 570.8 564.1 746.4   1,128.6 1,310.5
Ostali operativni rezultat -47.1 -139.5 -52.6   -200.6 -192.2
Nameti na bankarske aktivnosti -45.4 -62.8 -44.9   -137.2 -107.6
Dobitprijeporezaodneprekinutogposlovanja 548.8 427.0 839.7   964.1 1,266.7
Poreznadobit -154.8 -104.5 -174.3   -273.4 -278.8
Netorezultatzarazdoblje 394.0 322.6 665.3   690.7 987.9
Netorezultatraspoloživnekontrolišućeminteresu 132.6 47.8 98.4   203.4 146.2
Netorezultatraspoloživvlasnikumatičnogdruštva 261.4 274.7 567.0   487.2 841.7
             
Earnings per share 0.61 0.64 1.32   1.14 1.96
Cash earnings per share 0.61 0.65 1.32   1.15 1.97
Return on equity 10.2% 9.8% 19.7%   9.6% 14.9%
Cash return on equity 10.2% 9.9% 19.8%   9.7% 14.9%
Netokamatnamargina (naprosječnukamatonosnuaktivu) 2.59% 2.51% 2.57%   2.58% 2.54%
Odnostroškova I prihoda 55.5% 61.9% 57.6%   55.8% 59.7%
Odnosrezervisanja (naprosječnebrutokrediteklijenata) 0.58% 0.17% -0.09%   0.58% 0.04%
Poreskastopa 28.2% 24.5% 20.8%   28.4% 22.0%
             
Bilans            
U milionimaeura jun15 mart 16 jun 16   decembar15 jun16
Gotovina 7,011 14,641 12,982   12,350 12,982
Finansijskaimovinanamijenjenatrgovanu 49,044 48,680 49,452   47,542 49,452
Krediti I potraživanja od kreditnihinstitucija 8,775 6,680 5,626   4,805 5,626
Kreditiklijentima 123,504 126,740 127,407   125,897 127,407
Nematerijalnaimovina 1,395 1,447 1,437   1,465 1,437
Ostalaimovina 7,802 8,182 7,601   7,685 7,601
Ukupnaimovina 197,532 206,369 204,505   199,743 204,505
             
Finansijskeobvezekoje se držeraditrgovanja 6,632 6,612 6,146   5,867 6,146
Depozitibanaka 15,704 17,330 16,367   14,212 16,367
Depozitiklijenata 124,534 128,640 130,417   127,946 130,417
DužničkeHOV 29,914 30,060 28,014   29,654 28,014
Ostaleobaveze 6,732 8,509 7,584   7,257 7,584
Kapital 14,015 15,218 15,977   14,807 15,977
Obaveze&kapital 197,532 206,369 204,505   199,743 204,505
             
Odnoskredita I depozita 99.2% 98.5% 97.7%   98.4% 97.7%
KoeficijentNPLplasmana 7.7% 6.7% 5.8%   7.1% 5.8%
PokrivenostNPLplasmana (bezkolaterala) 68.2% 66.5% 65.6%   64.5% 65.6%
CET 1 odnos (final) 11.6% 12.1% 13.3%   12.3% 13.3%
             
Rejtinzi Jun 15 Mart 16 Jun 16      
Fitch            
Long-term BBB+ BBB+ BBB+      
Short-term F2 F2 F2      
Outlook Stable Stable Stable      
Moody´s            
Long-term Baa2 Baa2 Baa1      
Short-term P-2 P-2 P-2      
Outlook Stable Positive Stable      
Standard & Poor´s            
Long-term BBB+ BBB+ BBB+      
Short-term A-2 A-2 A-2      
Outlook Negative Negative Stable      

 

Check Also

Svjetske agencije: Korišćenjem IQOS-a smanjuje se izloženost štetnim materijama

Kompanija Philip Morris International Inc. može da informiše svoje potrošače da IQOS, uređaj koji zagrijava, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *