Plavi hotizonti

Plavi horizonti: Sezona prolazi, a Katari Diar ne dolazi

Dok je pla­ža na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma dup­ke pu­na, gra­di­li­šte na ko­me je pla­ni­ra­na iz­grad­nja tu­ri­stič­kog kom­plek­sa vri­jed­nog 250 mi­li­o­na eura ne­ma ni u na­ja­vi, piše DAN.

Ka­tar­ska kom­pa­ni­ja Ka­ta­ri di­jar je pri­je šest go­di­na pot­pi­sa­la sa Vla­dom ugo­vor o iz­gra­di mul­ti­funk­ci­o­nal­nog kom­plek­sa na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma i dan-da­nas se o tom pro­jek­tu go­vo­ri tek u na­zna­ka­ma.

Pr­vi raz­log zbog ko­jeg je grad­nja kom­plek­sa od­la­ga­na bi­li su ne­ri­je­še­ni imo­vin­sko-prav­ni od­no­si, od­no­sno gra­đa­ni ni­je­su htje­li da ze­mlji­šte či­ji je kva­drat vri­je­dan i do 400 sto­ti­ne eura pro­da­ju Ka­tar­ci­ma za 75 eura po kva­dra­tu. Taj pro­blem do­bio je sud­ski epi­log i gra­đa­ni su na su­do­vi­ma uspje­li da iz­dej­stvu­ju da im se kva­drat ze­mlji­šta pla­ća po sto eura. Me­đu­tim, ni rje­ša­va­nje imo­vin­sko-prav­nih od­no­sa ni­je vra­ti­lo Ka­tar­ce na gra­di­li­šte.

U jav­nost je do­spje­la pri­ča da je ta kom­pa­ni­ja od­u­sta­la od grad­nje na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma,me­đu­tim, to su iz Mi­ni­star­stva tu­ri­zma na či­jem je če­lu Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić de­man­to­va­li, is­ti­ču­ći da ra­do­vi ni­je­su ob­u­sta­vlje­ni, već je sa­mo uspo­re­na di­na­mi­ka ra­do­va. Gvo­zde­no­vić je ta­ko­đe u par­la­men­tu po­čet­kom apri­la ka­zao da se in­ve­sti­tor za dva mje­se­ca vra­ća na gra­di­li­šte, ali to se ni če­ti­ri mje­se­ca na­kon to­ga ni­je de­si­lo.

Tek pri­je ne­ko­li­ko da­na pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Azra Ja­sa­vić ka­za­la je da , pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je je do­bi­la iz Op­šti­ne Ti­vat, će se Ka­tar­ci to­kom av­gu­sta iz­ja­sni­ti o da­ljim pla­no­vi­ma.

Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka MZ Kr­to­li Iva­na Star­če­vi­ća ni­ko ne zna da li će se Ka­ta­ri di­jar vra­ti­ti i da li će uop­šte po­če­ti grad­nja ču­ve­nog kom­plek­sa, ali ku­pa­ča na Pla­vim ho­ri­zi­on­ti­ma ni­ka­da ni­je bi­lo vi­še.

– Mje­šta­ni su tra­ži­li da ku­pa­či­ma bu­de do­stup­na pla­ža i iza­šli smo na uli­ce da to tra­ži­mo i na­ma se sad ša­lju po­zi­vi za sud zbog re­me­će­nja jav­nog re­da. Či­nje­ni­ca je da mi ni­je­smo za­u­sta­vi­li sa­o­bra­ćaj, već smo do­bi­li po­dr­šku i od pro­la­zni­ka u na­šoj na­mje­ri da naj­ljep­šu pla­žu uči­ni­mo do­stup­nom ka­ko go­sti­ma ta­ko i mje­šta­ni­ma. I či­nje­ni­ca je da je pla­ža dup­ke pu­na – re­kao je Star­če­vić.

Ka­ko sa­zna­je­mo, po­sla­ni­ci SNP-a u sep­tem­bru će tra­ži­ti kon­trol­no sa­slu­ša­nje Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća oko re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma.

Ugo­vor o ku­po­pro­da­ji za­klju­čen je sa Ka­ta­ri di­ja­rom pri­je pet go­di­na, a nje­go­va vri­jed­nost bi­la je 25 mi­li­o­na eura. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost grad­nje tu­ri­stič­kog kom­plek­sa na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma je 250 mi­li­o­na eura. U ja­nu­a­ru pro­šle go­di­ne su iz­da­ti ubra­ni­stič­ko-teh­nič­ki uslo­vi za iz­ra­du teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je za iz­grad­nju ho­tel­skog kom­plek­sa na če­ti­ri ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le i par­ce­le obal­nog še­ta­li­šta i pri­stup­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca u za­hva­tu iz­mje­na i do­pu­na ur­ba­ni­stič­kog pro­jek­ta „Pr­žno 1” op­šti­na Ti­vat. Vla­da je 8. ma­ja da­la sa­gla­snost za iz­vo­đe­nje pri­prem­nih ra­do­va ve­ćeg obi­ma za iz­grad­nju obje­ka­ta op­šteg in­te­re­sa mje­šo­vi­tog ri­zor­ta.

Check Also

4iG potpisala Deklaraciju o romingu kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana

Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming …

One comment

  1. Pa naravno da nece u sred sezone poceti sa radovima… Nije mi jasno kakav je ovo tekst?! Ja ih ne bi pustio do oktobra…

Leave a Reply

Your email address will not be published.