Usaglašena cijena za projekat drugog bloka Termoelektrane Pljevlja

Radni tim za implementaciju projekta Bloka II Termoelektrane Pljevlja, koji čine predstavnici Vlade, Elektroprivrede i Rudnika uglja, i predstavnici češke kompanije Škoda Praha usaglasili su finalnu cijenu za Projekat Blok II.

Ovo je navedeno u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.

Škoda Praha obavezala se da realizuje projekat izgradnje Bloka II po cijeni od 324,5 miliona eura u skladu sa usaglašenim EWA i EPC ugovorima (Ugovor o uslugama izrade Glavnog projekta i Ugovor o izvođenju radova) i parametrima koji su traženi tenderom.

Škoda se obavezala da će ponuđenim tehničkim rješenjem ispoštovati garantovane uslove EU standarda za PC tehnologiju sagorijevanja uglja u TEP-II. Predviđene su savremene najbolje raspoložive tehnike (BAT), koje uključuju sve mjere čišćenja otpadnih gasova u skladu sa  DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 November 2010 on industrial emissions (Integrated pollution prevention and control):

emisija SO2: do 150mg/nm3,

emisija NOx : do 200 mg/nm3 ,

emisije prašine:10 mg/nm3.

Takođe česka kompanija je potvrdila da ova ponuda obuhvata i postrojenje za selektivnu katalitičku redukciju oksida azota (SCR) u slučaju definisanja još rigoroznijih međunarodnih strandarda ukoliko se pojave u budućnosti.

Podsjećamo da je juna 2013. godine proslijeđeno 13 pozivnih pisama za dostavljanje ponuda, uz definisanje tehničkih i komercijalnih parametara i uslova ostvarivanja partnerskog odnosa za ovaj projekat. Poslije intenzivnih međusobnih razgovora i razjašnjenja, do kraja oktobra iste godine prispjelo je ukupno devet  ponuda čijom se evaluacijom, na bazi unaprijed utvrđenih kriterijuma, aprila 2015. godine konačno došlo do najpovoljnije preliminarne ponude – češke kompanije Škoda Praha, vrijedne 338,5 miliona eura.

U prethodnom periodu, polazeći od prelimarno ponuđene cijene, kao i uzimajući u obzir zahtjeve EPCG i Radnog tima za dodatnim obimom radova i dodatnim kvalitetnijim tehničkim uslovima, preliminarno ponuđena cijena je dostigla nivo od strane Škode od 359,4 Mil.€  a od predstavnika crnogorskog Radnog tima od 349, 2 Mil.€. Uzimajući u obzir navedeni zahtjev Radnog tima za dodatne radove i još kvalitetnije uslove, iskazane u nacrtima ugovora i prilozima, konačan prijedlog ukupne cijene je usaglašen juče čime je umanjena početna cijena za oko 25 miliona eura.

Nakon usvajanja međudržavnog sporazuma Crne Gore i Češke te zvanične potvrde ugovora dvije strane, Radni tim će sva potrebne dokumenta proslijediti, u skladu sa procedurama, Odboru direktora na odobravanje a krajem avgusta tekuće godine Odbor će proslijediti akcionarima EPCG, kao nadležnom organu, na usvajanje čime će se i formalno-pravno steći svi uslovi za potpisivanje ugovora i početak radova na implementaciji ovog Projekta, kaže se na kraju saopštenja.

Portal Analitika

Check Also

EBRD želi da postane većinski zelena banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira u idućih pet godina da usmjeri više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *