Novim zakonom će više štititi klijente lizinga i MFI

Centralna banka (CBCG) počela je da priprema posebni zakon kojim će se urediti rad mikrofinasijskih institucija (MFI), lizing i faktoring firmi, a koji će biti usvojen u paketu sa novim zakonom o bankama.

Iz vrhovne monetarne institucije nijesu precizirali kada će završi te akte. Kazali su za Vijesti da te zakone pripremaju uz ekspertslcu pomoć Evropske unije u okviru tvining projekta čija će realizacija brzo početi.

Zato će od dinamike realizacije tog tvining projekta zavisiti i vrijeme usvajanja zakona o finansijskim institucijama koje se bave poslovima mikrolcreditiranja, finansijskog lizinga, faktoringa i kreditno-garantnim poslovima, kazali su iz CBCG.

Objašnjavaju da kada su u pitanju MFI zakonom o bankama su već sada regulisani uslovi za njihovo osnivanje, poslovanje i kontrola njihovog poslovanja.

Na bazi iskustava u dosadašnjoj praksi primjene tog zakona, kao i relevantnih međunarodnih dokumenata (prije svega dokumenata EU koji se odnose na sisteme mikrokreditiranja) novim zakonom će se unaprijediti određena rješenja sa posebnim akcentom na zaštitu korisnika usluga tih finansijskih institucija, kazali su iz CBCG.

Novim zakonom će se preciznije definisati i uslovi za osnivanje društava koja se bave poslovima finansijskog lizinga (minimalni kapital, uslovi koje moraju ispunjavati osnivači …) i kontrola njihovog poslovanja, uključujući i mjere koje se mogu preduzeti prema tim društvima u slučaju postupanja koja nijesu u skladu sa zakonom.

Iz CBCG podsjećaju da su poslovi finansijskog lizinga uređeni Zakonom o finansijskom lizingu, ali pitanja licenciranja i kontrole društava koja se bave poslovima finansijskog lizinga nisu što će biti regulisano novim zakonom.

U odnosu na poslove faktoringa ukazujemo da su eksperti Evropske banke za obnovu i razvoj u saradnji sa radnom grupom koju je formiralo Ministarstvo finansija, već pripremili rješenja kojima se uređuje način obavljanja poslova faktoringa. Ta rješenja biće sadržana u novom zakonu kojim će se definisati uslovi za osnivanje i licenciranje i kontrola njihovog rada, rekli su iz CBCG.

Dodaju da će novim zakonom urediti pitanje garancijskih fodova koji su do sada bili uređeni Zakonom o bankama. Iz CBCG ističu da bi detaljnije uređivanje uslova za uspostavljanje lcreditno-garantnih šema, odnosno izdavanje garancija za uredno izmiri van je obaveza korisnika bankarskih kredita trebalo bi da obezbijede veću dostupnost kredita klijentima banaka.

Svi pružaoci finansijskih usluga će biti pod kontrolom CBCG

Vrhovna monetama institucija predložiće da MFI, lizing i faktoring firme i kreditno-garantni fondovi budu pod njenom kontrolom i da im ona daje licence.

To je preporuka FSAP misije MMF-a i Svjetske banke. Postojeći pružaoci ovih finansijskih usluga će biti dužni da u primjerenom roku nakon stupanja na snagu zakona usklade svoja akta, organizaciju i poslovanje sa novim zakonom, kazali su iz CBCG.

CBCG ne raspolaže podaciza pružanje usluga faktorinprodaju kratkoročnih nedospjelih potraživanja ne dužih od godinu dana.

Ukazujemo da u našem sistemu postoje pravna lica koja obavljaju poslove kupovine bankarskih potraživanja, koji ne predstavljaju faktoring poslove iako se u praksi najčešće tako nazivaju. Napominjemo da se planira da se regulisanje poslovanja i tih subjekata na odgovarajući način obuhvati novim zakonom. U našem sistemu ne postoje finansijske institucije koje obavljaju kreditno-garantne poslove na način i pod uslovima koji su definisani važećim Zakonom o bankama, naveli su iz Centralne banke.

Vijesti

Check Also

“Najgora prehrambena kriza od 2008.”

Rat u Ukrajini poremetio je transport žitarica i vještačkog đubriva. To je izazvalo najgoru krizu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.