ZAPOČNITE BIZNIS: U Biznis zonama bagatelni uslovi ali i slabo interesovanje preduzetnika

Glavni grad utvrdio je tri biznis zone u kojima važe veoma povoljni uslovi za bavljenje biznisom. Međutim, iako o tome ne želi niko da priča, relativno je slabo interesovanje preduzetnika za poslovanje u ovim zonama.

Opština je utvrdila tri biznis zone: Biznis zona Podgorica I: DUP ’’Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom’, Biznis zona Podgorica II: DUP ’’Agroindustrijska zona’’ i Biznis zona Podgorica III: DUP ’’Industrijska zona A’’. Biznis zone se nalaze u neposrednoj blizini Aerodroma Podgorica.

Saobraćajna povezanost lokacija je veoma dobra, jer se zemljište nalazi na magistralnom putu Bar-Podgorica-Bijelo Polje, u blizini Aerodroma Podgorica i graniči se za kolosjekom pruge Beograd-Bar. Udaljenost od Grada Podgorice je do pet kilometara. Takođe blizina Luke Bar koja se nalazi na 40-ak kilometara od lokacije značajno doprinosi njenoj atraktivnosti. Pomenute činjenice govore o kvalitetnoj saobraćajnoj povezanosti lokacije, što predstavlja preduslov dobro osmišljene Biznis zone i odabira njene lokacije“, smatraju u Glavnom gradu.

Agroindustrijska zona ima dobru saobraćajnu povezanost sa magistralnim putem i željeznicom. U šest cjelina ove zone trenutno nema nikakvih aktivnosti, samo su okvirno date smjernice za namjenu površina.

Industrijska zona A obuhvata prostor koji nije izgrađen, odnosno ne postoje objekti, a njena namjena je data veoma uopšteno. Lokacija ove zone je relativno dobra – tri i po kilometra od autobuskog terminala, pet kilometara od aerodroma.

Servisno skladišna zona je dobro locirana i povezana. Prostor je podijeljen u različite blokove, ali ne postoji ni jedna kompanija koja trenutno radi u njoj. Namijenjena je za uslužni centar, industriju, zanatstvo, skladište i servise.

Da bi biznis zone zaživjele i ostvarile željene rezultate potrebno je osmisliti, zatim zakonski predvidjeti i kroz razna akta omogućiti različite podsticajne mjere koje će privući potencijalne investitore u krugu biznis zona. Jedan dio podsticaja mora doći sa lokalnog nivoa, a jedan dio sa državnog, kako bi se zaokružio set mjera koje doprinose razvoju biznisa u okviru zone.

Podsticajne mjere

Prema dokumentu Glavnog grada, podsticajne mjere sa lokalnog nivoa su: zaključivanje Ugovora o zakupu zemljišta na period do 30 godina bez naknade; oslobađanje obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta  pod uslovom da investitor o svom trošku izvrši komunalno opremanje lokacije, u skladu sa Odlukom o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i oslobađanje obaveze plaćanja godišnje naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji biznis zona na pet godina.

U Biznis zonama preduzetnik će biti oslobođen ood plaćanja  poreza na  nepokretnosti na pet godina.

Usluge biznis zone

Pored podsticajnih mjera biznis zone bi morale imati razvijen sistem usluga svojim klijentima, kako bi na što efikasniji način preduzeća mogla koristiti benefite zone. Naime, uprava biznis zone bi trebala razviti široku lepezu usluga koje će pružati svim investitorima u okviru zone.

Uprava biznis zone bi trebala funkcionisati na principu “one stop shop“ i pružati sljedeće usluge: pomoć pri osnivanju novog preduzeća i/ili zajedničkog ulaganja; pomoć pri pribavljanju potrebnih dozvola od lokalnih i državnih institucija; pomoć pri carinjenju, otpremi i špediciji; povezivanje sa domaćim preduzećima i postojećim ulagačima i pomoć u umrežavanju na lokalnom i državnom nivou, sa visokoobrazovnim institucijama, lokalnim i državnim organima uprave, te provajderima poslovnih usluga“, zaključuje se u dokumentu.

Analitika

Check Also

Ambasador Ruske Federacije posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Crnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *