Komisija: Na tenderu za Buljaricu sve je zakonito

Javni poziv za učešće na međunarodnom tenderu za valorizaciju Buljarice ne može biti poništen, poručuju iz Tenderske komisije Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Oni su reagovali na izjavu potpredsjednika Vlade, Milorada Vujovića, da poziv nije u skladu sa zakonom, poručujući da je iznio “niz pogrešnih tvrdnji”.

Potpredsjednik Vujović se žali da mu nije dostavljen na uvid Izvještaj o procjeni imovine koja se prodaje. Miliorad Vujović nema pravo na uvid u Izvještaj jer nije član Tenderske komisije, a tenderska procedura još uvijek traje. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 18. jul 2016. godine do 12 sati. Bespredmetan je ꞌpozivꞌ potpredsjednika Vujovića da se Javni poziv za učešće na međunarodnom tenderu za valorizaciju lokacije Buljarica ꞌda na razmatranje Skupštiniꞌ. Nema potrebe da Vujović ꞌspašavaꞌ tender ꞌdajućiꞌ ga Skupštini jer je upravo takav proces predviđen procedurom. S obzirom na iznose o kojima je ovdje riječ odnosno na vrijednost budućih ugovora (kupoprodajna cijena nepokretnosti od najmanje 108.761.000 eura, plus 2,06 eura zakupnina po metro kvadratnog morskog dobra plus 1,77 eura zakupnina po metro kvadratnom akvatorijuma) jasno je svakome ko je dobronamjeran da ugovori o kupoprodaji i zakupu moraju biti razmatrani u Skupštini Crne Gore. To propisuje čl. 29 Zakona o državnoj imovini”, saopšteno je iz Tenderske komisije.

Kako navode, javnosti ostavljaju da procijeni da li je u pitanju obmana ili neznanje.

“Milorad Vujović poziva na ꞌponištavanjeꞌ Javnog poziva za učešće na međunarodnom tenderu za valorizaciju lokacije Buljarica. Ovakav zahtjev je razmatran i pred Upravnim sudom Crne Gore i odbačen iz razloga što javni poziv nije upravni akt. Dakle, gospodine Vujoviću, Javni poziv ne može biti ꞌponištenꞌ. Potpredsjednik Vujović tvrdi da se krši Zakon o državnoj imovini time što se, kako navodi, ꞌraspolaganje imovinskim pravima na stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini vrši bez znanja javnostiꞌ. Ovo je pogrešno tumačenje čl. 3. st. 1. Zakona o državnoj imovini u kontekstu određivanja stepena tajnosti na tendersku dokumentaciju. Nema mjesta primjeni ove odredbe u konkretnom slučaju. Poziv je Javni poziv, kojim se ni na koji način ne vrši ꞌraspolaganjeꞌ državnom imovinom. Milorad Vujović tvrdi da ꞌovakav odnos onemogućava i praćenje i kontrolu korišćenja javnih resursa čime se direktno krši Zakon o primjeni sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izboreꞌ”, navodi se u saopštenju.

Iz Tenderske komisije dodaju da ne vide u čemu se ogleda kršenje Zakona o primjeni Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore. Smatraju da, osim tvrdnje Milorada Vujovića, nije ponuđen ni jedan argument kojim bi iznijeta tvrdnja bila dokazana.

“Mnogo bolje bi bilo kada bi svi zainteresovani uzeli učešća u ovom procesu, bilo u dijelu animiranja investitora, bilo u funkciji efikasnije valorizacije resursa, kojima Država raspolaže, kroz razvoj pojedinih sektora sa najvećim učešćem u indirektnim efektima (razvoj komplementarnih sektora, zapošljavanje, rast BDP-a, povećanje poreskih prihoda), što svakako doprinosi održivijoj ekonomiji. Potpredsjednik Vujović tvrdi da sadržina Javnog poziva ꞌnije u skladu sa ostalim važećim zakonskim propisima, javnim interesom i Odlukom o planu privatizacije za ovu godinu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekteꞌ. Kao ni u prethodnom slučaju ni ovdje nije ponuđen ni jedan argument kojim bi iznijeta tvrdnja bila dokazana”, saopšteno je iz Tenderske komisije.

Vujović tvrdi da Javni poziv tretira cjelokupni zahvat lokaliteta Buljarica koji obuhvata prostor površine od oko 17.000.000 metara kvadratnih.

Dodaju da nije tačno da će se promijeniti namjena lokaliteta usvajanjem DUP Buljarica 1. Država, kako ističu, ima interes za usvajanje tog DUP-a jer se i njeno zemljište nalazi u zoni DUP Buljarica 1.

“Potpredsjednik Vujović iznosi neistinitu tvrdnju da ꞌpredmet prodaje obuhvata nepokretnosti na kojima su kao vlasnici i suvlasnici sa Državom Crnom Gorom upisana fižička lica, i na kojima su upisane brojne zabilježbe zbog vođenja upravnih ili sudskih sporova, kao i hipoteke i koncesijeꞌ. Istina odnosno činjenica je da se prodaje isključivo državna imovina. Što se tiče zabilježbi i tereta na toj imovini riječ je o zabilježbama i teretima koji ne dovode u pitanje valjanost eventualnog pravnog posla jer ne postoje evidentirane zabilježbe restitucije”, dodaju u saopštenju.

Poznato je, kako navode, da se zahtjev za restituciju, ukoliko do sada nije podnijet, više ne može podnijeti.

“Potpredsjednik Vujović tvrdi da je ꞌmoguće i kršenje odredbi Zakona o eksproprijaciji, Zakona o svojinsko-pravnim odnosima i Zakona o obligacionim odnosimaꞌ. Kao i u više ranijih ovdje pobrojanih slučajeva gospodin Vujović nije naveo o kakvom navodno mogućem kršenju odredaba Zakona o eksproprijaciji, Zakona o svojinsko-pravnim odnosima i Zakona o obligacionim odnosima govori. Pošto nema nikakve potrebe za eksproprijacijom, a nema je jer je riječ o državnoj imovini, nema ni eksproprijacije. Osim ako g. Vujović ne namjerava da patentira ꞌeksproprijacijuꞌ kojom bi država ekspropriisala imovinu od same sebe. Potpredsjednik Vujović navodi da ꞌsumnja da vrijednost nepokretnosti obuhvaćenih Javnim pozivom znatno prevazilazi ponuđeni iznos od 108.761.000 euraꞌ. Nema razloga ni za kakvu ꞌsumnjuꞌ jer nije riječ o sumi za koju će nešto biti prodato. Riječ je o početnoj cijeni, odnosno o minimalnoj cijeni”, saopšteno je iz Tenderske komisije.

Kupac, kako navode, ne može dati manje od toga.

“Početna cijena je formirana na osnovu procjene nadležnog državnog organa – Uprave za nekretnine i nezavisnih procjenitelja. Stepen tajnosti ꞌpovjerljjivoꞌ na tendersku dokumentaciju određen je Odlukom savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte jer je zaštita ekonomskih interesa države iznad prava javnosti da zna sadržaj tenderske dokumentacije posebno zbog činjenice što je tenderska procedura u toku i što su javnim pozivom određeni uslovi za otkup tenderske dokumentacije a ovo i iz razloga zaštite potencijalnih investitora. Naime, objavljivanje ovih podataka moglo bi dovesti do toga da zainteresovani investitori budu izloženi zloupotrebama i manipulacijama trećih lica koja bi mogla iskoristiti podatke za razne vrste špekulacija. Ovakva procedura uobičajena je odnosno normalna širom svijeta”, navodi se, dalje, u saopštenju.

Tenderska komisija smatra da je dosadašnji postupak u cjelosti sproveden u skladu sa zakonom.

“Starosjediocima poručujemo da će ukoliko dođe do valorizacije i izgradnje hotela visoke kategorije i ekskluzivne plaže – imati slobodan pristup plaži, ali i višestruko uvećati vrijednost svoje imovine. Crnogorsko-primorskoj mitropoliji takođe želimo da saopštimo da će sve kulturne i crkvene vrijednosti biti očuvane jer time se, pored ostalog, doprinosi i udopunjavanju turističke ponude”, zaključuje se u saopštenju Tenderske komisije Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Izvor: RTCG

Check Also

“Apetiti političkih partija bi mogli doći na naplatu”

Prilično neozbiljna je izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića, da će, ukoliko se ne usvoji rebalans …

Leave a Reply

Your email address will not be published.