Nedjeljna škola berze: Obaveze kompanija na kotaciji

Ove nedjelje pisaćemo o obavezama kompanija koje se kotiraju na Montenegroberzi.

Već smo rekli da se tržište Montenegroberze dijeli na berzansko i slobodno tržište. Berzansko tržište je prestižni segment tržišta. Da bi se kompanije mogle kotirati na berzanskom tržištu, pored opštih uslova, moraju ispuniti i određene kriterijume u pogledu veličine kapitala, broja akcionara, finansijskog stanja, primjene Kodeksa korporativnog upravljanja, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda, finansijskih iskaza i dr. Odluku o prijemu hartija na berzansko tržište i slobodno tržište akcija Montenegroberze, odnosno odluku o prijemu hartija na kotaciju, donosi Komisija za kotaciju. Komisija za kotaciju Berze je organ koji broji pet članova i oni su nadležni da odlučuju o: prijemu hartija na prestižne segmente Berze, izmjenama u kotaciji hartija od vrijednosti, daljem zaustavljanju trgovanja hartijama na kotaciji kada to zaustavljanje traje duže od 10 radnih dana, preuzimanju mjera prema emitentima koji se ne pridržavaju pravila i isključenju hartija sa kotacije.

Berzansko tržište Montenegroberze sastoji se od sljedećih segmenata: „A” i „B” lista, primarna prodaja i dužničke hartije od vrijednosti. Na „A” i „B” listu mogu biti primljene hartije od vrijednosti koje ispunjavaju sljedeće uslove:

A lista: da je kompanija u najmanje dvije od posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva za prijem hartija na kotaciju poslovala sa dobitkom, da finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje, bez rezervi i/ili finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje sa rezervama, a kompanija je isplatila dividendu akcionarima za najmanje dvije prethodne poslovne godine, da je najmanji iznos kapitala koji se nalazi u slobodnom prometu 15% od ukupne nominalne vrijednosti kapitala emitenta ili najmanje 1.500.000,00 € i da se odnosnom hartijom trgovalo najmanje 50% ukupnih dana trgovanja na Berzi u proteklih godinu dana.

B lista: da je kompanija u najmanje dvije od posljednje četiri godine prije podnošenja zahtjeva za prijem hartija na kotaciju poslovala sa dobitkom, da finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje, s tim što mišljenje revizora može sadržati i određene rezerve i da je najmanji iznos kapitala koji se nalazi u slobodnom prometu 10% od ukupne nominalne vrijednosti kapitala emitenta ili najmanje 1.000.000,00 €.

Kompanije čije su hartije primljene na kotaciju, dužne su da Berzi dostavljaju godišnje izvještaje sa izvještajem revizora, polugodišnje i kvartalne izvještaje u roku od 30 dana od dana njihovog usvajanja, na crnogorskom i engleskom jeziku. Emitenti su dužni da redovno obavještavaju Berzu o poslovnim događajima i izmijenjenim uslovima poslovanja koji mogu uticati na pravni i finansijski položaj, o odlukama nadležnih organa i okolnostima koje mogu uticati na strukturu kapitala kompanije i vrednovanje emitovanih hartija i to: o planiranom povećanju ili smanjenju kapitala kompanije, o izmjeni prava vlasništva iz hartija u slučaju konverzije klasa hartija, o izvršenoj kupovini ili prodaji sopstvenih akcija, o nesposobnosti ispunjavanja obaveza po osnovu emitovanih dužničkih hartija, o nesposobnosti isplate dividende i o drugim odlukama i okolnostima koje utiču na kapital kompanije. Kompanija je u obavezi da obavijesti Berzu, u elektronskoj formi, o datumu održavanja Skupštine akcionara sa dnevnim redom, najmanje 30 dana prije održavanja, kako bi informacija bila dostupna javnosti i putem sajta Berze. Takođe, emitent je dužan dostaviti Berzi informaciju o usvojenim odlukama kao i zapisnik sa skupštine akcionara, najkasnije 15 dana od dana održavanja skupštine.

Check Also

4iG potpisala Deklaraciju o romingu kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana

Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming …

Leave a Reply

Your email address will not be published.