Evropska komisija nezadovoljna rezultatima Crne Gore u oblasti energetike

Crna Go­ra ni­je is­pu­ni­la de­set od 13 „me­kih mje­ra” u obla­sti ener­ge­ti­ke ko­je su pred­vi­đe­ne za dr­ža­ve za­pad­nog Bal­ka­na i usta­no­vlje­ne pro­šle go­di­ne u okvi­ru Ber­lin­skog pro­ce­sa, piše Dan.

Pre­ma iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je od 19. ma­ja, ko­ji je raz­ma­tran na sjed­ni­ci Vla­de, po­zi­tiv­nu ocje­nu do­bi­le su je­di­no mje­ra ot­kla­nja­nja glav­nih za­kon­skih i ugo­vor­nih ba­ri­je­ra za us­po­sta­vlja­nje tr­ži­šta „dan una­pri­jed”, mje­ra apli­ka­ci­je Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku (RAE) za sta­tus po­sma­tra­ča u Agen­ci­ji za sa­rad­nju evrop­skih re­gu­la­tor­nih ti­je­la (ACER) i mje­ra obez­bje­đi­va­nja ne­za­vi­sno­sti i ser­ti­fi­ka­ci­je ope­ra­to­ra pre­no­snog si­ste­ma elek­trič­ne ener­gi­je.

–Za pre­o­sta­lih de­set mje­ra či­nje­ni­ca je da kod tri mje­re – pri­klju­če­nje su­sjed­noj ber­zi ili for­mi­ra­nje sop­stve­ne ber­ze elek­trič­ne ener­gi­je, obez­bje­đi­va­nje li­kvid­no­sti do­ma­ćeg tr­ži­šta elek­trič­ne ener­gi­je i po­ve­zi­va­nje tr­ži­šta sa naj­ma­nje jed­nim su­sjed­nim tr­ži­štem – ni­je bi­lo kon­kret­nog na­pret­ka. Uz tri na­ve­de­ne mje­re, oprav­dan iz­o­sta­nak po­zi­tiv­ne ocje­ne vi­di se i kod mje­re iz­dva­ja­nja ope­ra­to­ra di­stri­bu­ci­je u ne­za­vi­sno prav­no li­ce. Mje­ra ni­je is­pu­nje­na iako je dva pu­ta za­ka­zi­va­na skup­šti­na ak­ci­o­na­ra na ko­joj je tre­ba­lo da bu­de do­ni­je­ta ta od­lu­ka – pi­še u in­for­ma­ci­ji ko­ju je usvo­ji­la Vla­da.

Iz­vr­šna vlast tvr­di da je iz­dva­ja­nje FC Di­stri­bu­ci­je iz EPCG pi­ta­nje da­na, a da se for­mi­ra­nje ber­ze elek­trič­ne ener­gi­je i iz­ra­da pla­na za po­ve­zi­va­nje tr­ži­šta sa naj­ma­nje jed­nim su­sjed­nim tr­ži­štem mo­gu sma­tra­ti iza­zo­vi­ma, ali rje­ši­vim.

Us­po­sta­vlja­nje or­ga­ni­zo­va­nog tr­ži­šta elek­trič­ne ener­gi­je na ni­vou „dan una­pri­jed” mo­gu­će je re­a­li­zo­va­ti na dva na­či­na – us­po­sta­vlja­njem sop­stve­ne ber­ze elek­trič­ne ener­gi­je, ili pri­klju­či­va­njem po­sto­je­ćoj ber­zi u ne­koj od su­sjed­nih ze­ma­lja. Rad­na gru­pa ko­ja je for­mi­ra­na za spro­vo­đe­nje „me­kih mje­ra” kon­sta­to­va­la je da je pri­klju­če­nje ne­koj od su­sjed­nih ber­zi jed­no­stav­ni­je i po­ten­ci­jal­no br­že i da ga­ran­tu­je ve­ću li­kvid­nost tr­ži­šta, ali je za­u­ze­la stav da je u in­te­re­su ener­get­skih su­bje­ka­ta i po­tro­ša­ča elek­trič­ne ener­gi­je for­mi­ra­nje sop­stve­ne ber­ze elek­trič­ne ener­gi­je, ko­ja bi u naj­kra­ćem ro­ku us­po­sta­vi­la sa­rad­nju sa su­sjed­nim ber­za­ma.

Or­ga­ni­zo­va­nje ra­da ber­ze je tr­ži­šna dje­lat­nost.

–Mo­guć­nost us­po­sta­vlja­nja bi­la bi i da nad­le­žne in­sti­tu­ci­je for­mi­ra­ju pravnoregulatorni okvir ko­ji bi pri­vu­kao in­ve­sti­to­ra da for­mi­ra ber­zu. Na­ža­lost, zbog ma­log i ne­do­volj­no li­kvid­nog tr­ži­šta, ko­je ne ga­ran­tu­je pro­fi­ta­bil­nost te uslu­ge, ni­je re­al­no oče­ki­va­ti sko­ri­ju po­ja­vu in­ve­sti­to­ra. Zbog to­ga, kao i zbog či­nje­ni­ce da Ber­lin­ski pro­ces po­sta­vlja krat­ke ro­ko­ve za us­po­sta­vlja­nje ber­ze, rad­na gru­pa sma­tra da je bo­lje da­ti ja­sna za­du­že­nja i ro­ko­ve do­ma­ćim ener­get­skim su­bjek­ti­ma da for­mi­ra­ju za­jed­nič­ku kom­pa­ni­ju sa za­du­že­njem us­po­sta­vlja­nja funk­ci­o­nal­ne ber­ze – na­ve­li su iz Vla­de.
Iz­vr­šna vlast je za­du­ži­la CGES, EPCG i CO­TEE da osnu­ju DOO sa za­dat­kom us­po­sta­vlja­nja ber­ze elek­trič­ne ener­gi­je. Osni­vač­ki ulog dru­štva mo­ra da bu­de naj­ma­nje 100 hi­lja­da, sa dvo­tre­ćin­skim vla­snič­kim udje­lom CO­TEE i CGES, i da se ka­sni­je stra­te­ški po­ve­že sa re­no­mi­ra­nim ber­za­ma iz Evro­pe.

–Ener­get­ski su­bjek­ti su du­žni da ak­tiv­no­sti na osni­va­nju spro­ve­du do 1. av­gu­sta, da omo­gu­će po­če­tak ra­da dru­štva do 1. ok­to­bra, a stra­te­ško part­ner­stvo do 1. no­vem­bra – pi­še u vla­di­nim za­ključ­ci­ma.

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *